• Anoniem on
  Voorovereenkomst | Inbreng VOF » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Voorovereenkomst | Inbreng VOF

   

  Het document “voorovereenkomst-t-b-v-inbreng-vof” gebruikt u wanneer u een VOF wilt inbrengen in een BV.

  Download hier het document:

  voorovereenkomst-t-b-v-inbreng-vof

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  VOOROVEREENKOMST
  De ondergetekenden:

  1. de heer …………… geboren op .. ………. 19.. te ………….., wonende aan de …………………….. te (…….) ……….., hierna te noemen de ondergetekende sub 1,

  en

  2. mevrouw…………… geboren op .. ………. 19.. te ………….., wonende aan de …………………….. te (…….) ……….., hierna te noemen de ondergetekende sub 2;
  in aanmerking nemende dat:

  – de ondergetekenden sedert ………………. in firmaverband onder de naam
  ‘…………………….’ voor gezamenlijke rekening een onderneming drijven met als doel het drijven van een ………………………………. en al wat daar in de meest ruime zin des woords mee samenhangt;
  – de ondergetekenden voornemens zijn hun (deel van de) onderneming in te brengen in
  een daartoe op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid al dan niet met toepassing van artikel 3.65 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001;
  verklaren hierbij dat zij zich het volgende voornemen:

  1. a. De ondergetekenden verbinden zich tot oprichting van een te ……….
  gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden genaamd ………………………… B.V.
  b. De ondergetekenden behouden zich het recht voor een andere naam te kiezen dan ………………………………………… B.V.
  Hierna wordt volstaan met vermelding van uitsluitend de B.V.

  2. a. Bij de akte van oprichting zal de ondergetekende …… voor de eerste maal tot directeur der B.V. worden benoemd.
  b. In de periode van 1 januari 201… tot de dag waarop de B.V. tot stand komt, zullen de ondergetekenden een nog nader overeen te komen arbeidsbeloning genieten.

  3. Het doel van de B.V. zal zijn de voortzetting van de huidige onderneming van de ondergetekenden.

  4. De huidige onderneming zal vanaf 1 januari 201…………. voor rekening van de B.V. worden gedreven.
   

   
  5. a. Het geplaatste aandelenkapitaal van de B.V. zal € …… bedragen.
  b. De ondergetekenden behouden zich het recht voor bij de oprichting gebruik te maken van het bepaalde in artikel 3.65 Wet IB 2001.

  6. De ondergetekenden behouden zich het recht voor de volstorting te laten geschieden
  in natura en wel door middel van inbreng van de gehele huidige onderneming. Indien blijkt dat het saldo van de activa en passiva lager is dan het bedrag van de stortingsplicht, zullen de ondergetekenden, voor zover van toepassing, het bedrag in geld bijstorten. Indien blijkt dat het vorengenoemde saldo hoger is dan het bedrag van de storting zullen de ondergetekenden, voor zover van toepassing, in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd tot ten hoogste het bedrag dat volgens de op voet van artikel 3.65 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 opgestelde voorwaarden toelaatbaar is.

  7. In geval van inbreng in natura met toepassing van het bepaalde in artikel 3.65
  Wet IB 2001 zullen de aandelen worden geplaatst bij de ondergetekenden en wel zoals wettelijk is voorgeschreven.

  8. De ondergetekenden behouden zich het recht voor de onderneming in de brengen in
  een Holding B.V. al dan niet artikel 3.65 Wet IB 2001 om deze vervolgens uit te laten ‘zakken’ in een Werk B.V. met toepassing van artikel 14 en/of 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

  9. De ondergetekenden behouden zich het recht voor bij de inbreng zoveel als mogelijk gebruik te maken van het bepaalde in artikel 3.127, artikel 3.128 en artikel 3.129 Wet IB 2001 en dan gegeven het bepaalde in artikel 3.126, lid 1, letter a, sub 2° Wet IB 2001.

  10. De B.V. zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

  11. Het boekjaar van de B.V. is gelijk aan het kalenderjaar.

  12. De kosten van de oprichting komen voor rekening van de B.V.

  13. Alle rechtshandelingen welke door ondergetekenden vanaf 1 januari 201… namens
  en/of voor rekening van de op te richten B.V. worden verricht, zullen na haar oprichting worden bekrachtigd en mitsdien ten bate of ten laste van de B.V. zijn.
  14. De akte van oprichting van de B.V. zal worden verleden voor notaris ……… dan wel diens plaatsvervanger te ……
  Aldus opgemaakt in drievoud en getekend te …………….., op …………

   

   

  ……………….. ………………..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Document : voorovereenkomst
  Versie : januari 2013

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht