• Anoniem on
  Uittredingsovereenkomst | VOF » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Uittredingsovereenkomst | VOF

  Het document “uittredingsovereenkomst-vof” gebruikt u wanneer een vennoot wilt uitreden uit een bestaande VOF.

  Download hier het document:

  uittredingsovereenkomst-vof

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  UITTREDINGSOVEREENKOMST VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
  De ondergetekenden:
  1. de heer/mevrouw ………………., geboren op …………….te ……….., wonende te (…………..) …….., …………….., hierna te noemen “ondergetekende sub a”

  en

  2. de heer/mevrouw ………………., geboren op …………….te ……….., wonende te (…………..) …….., ……………..hierna te noemen “ondergetekende sub b”;

  ten deze handelende zowel voor zich als in hun hoedanigheid van enige, beherende en hoofdelijk aansprakelijke vennoten der vennootschap onder firma “………..V.O.F.”, gevestigd te ………………,
  In aanmerking nemende:

  – dat bij vastlegging in een overeenkomst ondergetekenden sub a en b met ingang van ……………… de vennootschap onder firma ” ………… V.O.F.” zijn aangegaan, ten doel hebbende het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening exploiteren van ………….., alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords;
  – dat ondergetekende sub b per ……………. uit de vennootschap onder firma is getreden, doch dat de overblijvende vennoot de zaken der vennootschap wenst voort te zetten;

  zijn overeengekomen als volgt:

  Artikel 1
  1. De tussen partijen bestaande vennootschap onder firma “……… V.O.F.”, gevestigd te …………….., en de tussen partijen bestaande firma-overeenkomst d.d. ……………. is ten aanzien van ondergetekende sub b per …………… ontbonden.
  2. Bij de scheiding en deling van de activa en passiva van de vennootschap onder firma wordt uitgegaan van de door de accountant per ………… opgestelde balans.
  Artikel 2
  1. Ondergetekende sub b doet afstand van alle rechten en aanspraken, welke zij op het vermogen van voormelde vennootschap onder firma kan doen gelden en wordt tegenover ondergetekende sub a ontslagen van alle verplichtingen, welke voortvloeien uit het feit, dat zij vennoot van voormelde vennootschap onder firma is geweest, terwijl ondergetekende sub a haar zal vrijwaren voor alle verplichtingen, welke tengevolge van dat feit op haar mochten blijven rusten en haar onmiddellijk zullen schadeloos stellen voor alle betalingen, waartoe zij als gewezen vennoot mocht worden genoodzaakt.
  2. Ondergetekende sub b had op moment van uittreding een kapitaalvordering op de onderneming waarin werd geparticipeerd van ad. € …………. Ter toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening ……… van “ …………… V.O.F.” (welke tevens als bijlage is opgenomen).
  Artikel 3
  1. Alle activa en passiva als in artikel 2 omschreven, met uitzondering van de in artikelen 4 en 5 genoemde vorderingen en schulden, worden toegescheiden aan ondergetekende sub a in de staat, waarin deze zich thans bevinden met alle lusten en lasten, rechten en bezwaren, heersende en lijdende erfdienstbaarheden.
  2. Er wordt geacht geen goodwill aanwezig te zijn. Indien en voor zover later blijkt dat er wel goodwill aanwezig is, gaat deze per ……….. over aan ondergetekende sub a.

  Artikel 4
  Ondergetekende sub a zal met toepassing van artikel 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001 het vennootschapsaandeel van ondergetekende sub b overnemen. Mocht de fiscus het verzoek om toepassing van artikel 3.63 afwijzen, dan zal de overdracht van het firma-aandeel van ondergetekende sub b opnieuw worden besloten.

  Artikel 5
  1. De administratie van de vennootschap onder firma zal door ondergetekende sub a worden bewaard, zolang als de wet zulks voorschrijft.
  2. Ondergetekende sub b heeft te allen tijde het recht inzage van deze administratie te verkrijgen.

  Artikel 6
  Het is ondergetekende sub b zonder toestemming van ondergetekende sub a verboden zaken als door de vennootschap gedreven, in welke vorm ook, uit te oefenen of te doen uitoefenen of daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn.

  Artikel 7
  Ieder der partijen, die in strijd handelt met een bepaling uit deze overeenkomst, verbeurt ten gunste van de andere partij een dadelijk opeisbare boete van € 500 voor iedere overtreding, onverminderd diens verplichting tot het vergoeden van alle door deze overtreding geleden schade aan de andere partij.

  Artikel 8
  Partijen verklaren door ondertekening dezes, dat zij, afgezien van de uitkering in artikel 2 lid 2, in geld niets meer van elkaar te vorderen hebben met betrekking tot deze uittreding, en verlenen elkaar over en weer te dier zake volledige kwijting en décharge.

  Artikel 9
  De kosten van deze overeenkomst komen ten laste van de ontbonden vennootschap onder firma.

  Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend te ……., ………

  ondergetekende sub a ondergetekende sub b

   

  ……………………………… …………………………………
  de heer/mevrouw ……….. de heer/mevrouw ………….

  Document : uittredingsovereenkomst
  Versie : maart 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht