• Anoniem on
  Schuldbekentenis | Geldlening » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Schuldbekentenis | Geldlening

  Het document “schuldbekentenis-wegens-geldlening” gebruikt u wanneer u een natuurlijk persoon een geldlening verstrekt.

  Download hier het document:

  schuldbekentenis-wegens-geldlening

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  SCHULDBEKENTENIS WEGENS GELDLENING

  De ondergetekenden:

  1. de heer/mevrouw , geboren op , wonende te , , verder te noemen: schuldenaar,
  en

  2. de heer/mevrouw , geboren op ,wonende te , , verder te noemen: schuldeiser

  in aanmerking nemende dat:

  – schuldenaar plannen heeft tot aankoop van …………. voor € …………….;
  – schuldeiser bereid is aan schuldenaar een lening te verstrekken ter financiering van de aankoop van …………… door schuldenaar;

  verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

  – schuldeiser verstrekt aan schuldenaar een lening van € ……………….. (bedrag voluit geschreven ………………. ……………………euro) die schuldenaar accepteert;

  – schuldenaar is over de hoofdsom of het restant daarvan een enkelvoudige rente verschuldigd aan schuldeiser van … % (..procent) per jaar/maan achteraf/vooraf te voldoen;

  – de hoofdsom is opeisbaar zonder inachtname van een opzegtermijn ingeval van faillissement, curatele, en onder bewindstelling van schuldenaar danwel aanvraag van schuldsanering op grond van de WSNP en in geval op diens vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd;

  – alle betalingen ter aflossing van de hoofdsom moeten geschieden in handen van de schuldeiser, zijn echtgenote, zijn erven of rechtverkrijgenden;

  – schuldenaar zal zich niet op schuldvergelijking kunnen beroepen;

  – de hoofdsom zal als volgt worden afgelost: € …. per maand/kwartaal/jaar;

  – alle kosten waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, die van opzegging van de hoofdsom en die, welke de schuldeiser zal aanwenden tot behoud van zijn rechten, komen ten laste van de schuldenaar.
  Getekend in drievoud te ……….. op ………………. 20..

  Schuldeiser Schuldenaar

  ……………. ………….

  (met de hand en voluit geschreven: goed voor ………………………………………. euro)

  Document : schuldbekentenis wegens geldlening
  Versie : maart 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht