• Anoniem on
  Schuldbekentenis | Achtergestelde lening » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Schuldbekentenis | Achtergestelde lening

   

  Het document “Schuldbekentenis | Achtergestelde lening” gebruikt u wanneer twee ondernemingen onderling contractueel vastleggen dat de schuldeiser een achtergestelde positie krijgt in geval van faillissement.

  Download hier het document:

  schuldbekentenis-wegens-achtergestelde-geldlening

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  ACHTERGESTELDE GELDLENINGSOVEREENKOMST
  Crediteur: …………………………….B.V.
  Debiteur: …………………………B.V.

   

   

  De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………………….B.V. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directie, …………………………….., hierna te noemen de crediteur;

  en

  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………………………..B.V. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directie, ……………………………….., hierna te noemen de debiteur;
  in aanmerking nemende dat:

  – crediteur aan debiteur €………………………….. (zegge: ………………………………………. euro) heeft geleend ten behoeve van ……………………………………………………………………………………………………..(aangevuld met de reden van verstrekking van de lening;;

  – in de kredietregeling d.d. …………………….. met ……………….bank te ……………………………., de voorwaarden waaronder aflossing van deze lening mag plaatsvinden zijn vastgelegd, waaruit blijkt dat de onderhavige geldleningsovereenkomst is achtergesteld bij de bank;

  – debiteur en crediteur de geldende rechtsgevolgen schriftelijk wensen vast te leggen;

   

  verklaren te zijn overeengekomen als volgt

  Artikel 1
  1. De crediteur heeft aan de debiteur een bedrag geleend van € ……………….. (zegge: ……………………………………… euro).
  2. Over dit bedrag en de eventuele achterstallige rente zal de debiteur een rente verschuldigd zijn van ……… procent (.. %) per jaar, verschijnend in jaarlijkse termijnen op 31 december van ieder jaar over de alsdan verstreken periode.

  Artikel 2
  Hoofdsom en rente zullen direct opeisbaar zijn en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in de navolgende gevallen:
  a. bij liquidatie, faillissement, aanvraag van surseance van betaling of onder curatelestelling van debiteur of bij beslaglegging onder of ten laste van de debiteur;
  b. wanneer de debiteur nalatig is in of in strijd handelt met, één of meer van de verplichtingen voor de debiteur uit deze overeenkomst voortvloeiende, mits dit in overeenstemming is met de kredietovereenkomst met de……………bank.

  Artikel 3
  De lening wordt aangegaan tot uiterlijk 31 december 201… (maximaal 10 jaar).

  Artikel 4
  De aflossingen zullen totdat de ………………lening bij de …….. is afgelost, als volgt plaatsvinden:
  -……………………………………………………………………………………………………

  -……………………………………………………………………………………………………
  Voorwaarde is dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de solvabiliteitseis van 25%.
  Na aflossing van de lening aan de ………………………is gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing steeds boetevrij toegestaan, waarbij de rente verschuldigd wordt naar evenredigheid van het reeds verstreken gedeelte van de renteperiode.

  Artikel 5
  1. De in deze overeenkomst vervatte geldlening is achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers van de debiteur dan crediteur en dan is vermeld in artikel 3:277, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
  2. De in lid 1 bedoelde achterstellling geldt met betrekking tot alle, zowel bestaande als toekomstige verplichtingen van de debiteur ten opzichte van andere schuldeisers van de debiteur dan de crediteur, met dien verstande dat zij niet geldt ten opzichte van de verplichtingen van de debiteur aan de andere schuldeisers die evenals de crediteur zijn achtergesteld.
  3. De in dit artikel vervatte achterstelling betreft uitsluitend de ter leen verstrekte geldsom.
  Artikel 6
  Indien de debiteur in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in artikel 1, 4 of 5 bedoelde, verbeurt hij aan de crediteur een direct, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete, berekend tegen een percentage van de hoofdsom zoals deze luidt op de dag dat debiteur in gebreke is. Deze boete zal berekend worden tegen 15% ‘s jaars over gemelde hoofdsom gedurende de periode dat de debiteur in gebreke is. De crediteur kan nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de hoofdverbintenis.

  Artikel 7
  Alle kosten waartoe deze overeenkomst van geldlening en de terugbetaling van de hoofdsom, renten en dergelijke aanleiding mochten geven, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, alle kosten van invordering daaronder begrepen, zijn ten laste van de debiteur.

  Artikel 8
  Alle betalingen moeten zonder korting of schuldvergelijking van de kant van de debiteur geschieden op een door de crediteur aan te wijzen bankrekening of ten kantore van de crediteur.

  Artikel 9
  Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de te ……………… bevoegde rechter.

  Aldus overeengekomen, opgemaakt in drievoud en ondertekend te ……………….. op ………………20…
  1. Crediteur ……………………B.V. 2. Debiteur ………………………B.V.
  Namens deze: Namens deze:

  …………………… ……………………

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht