• Anoniem on
  Rekening-courant | DGA en BV » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Rekening-courant | DGA en BV

  Het document “rekening-courant-overeenkomst-tussen-dga-en-de-eigen-bv” gebruikt u voor uw BV weleens rekeningen betaald en vice versa.

  Download hier het document:

  rekening-courant-overeenkomst-tussen-dga-en-de-eigen-bv

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  REKENING-COURANT OVEREENKOMST BV-DGA

  De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………… B.V., statutair gevestigd te …………………… , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer …………., hierna te noemen: “de ondergetekende sub 1”,

  en

  2. de heer/mevrouw …………….., geboren op ….. te ……………., wonende te (……..) ……, …………… hierna te noemen: “de ondergetekende sub 2”,
  In aanmerking nemende dat:

  • tussen de partijen formeel sedert de samenwerking, zijnde vanaf ……………., over en weer regelmatig schulden en vorderingen ontstaan;
  • partijen de bedoeling hebben dat genoemde schulden en vorderingen niet afzonderlijk zullen worden voldaan, maar met elkaar verrekend worden door middel van boeking in rekening-courant, zonder dat terzake een verrekeningsverklaring is vereist;
  Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

  Artikel 1

  Partijen komen overeen dat tussen hen een rekening-courant verhouding zal bestaan die beheerst wordt door de bepalingen van de onderhavige overeenkomst. De wederzijdse opeisbare geldvorderingen en geldschulden zullen worden opgenomen in één rekening-courant rekening. Hierdoor worden de geldvorderingen en de geldschulden van rechtswege verrekend in de volgorde waarin zij daarvoor vatbaar zijn geworden, en is op ieder tijdstip alleen het saldo verschuldigd.

  Artikel 2

  De genoemde boekingen in rekening-courant zullen een bedrag van € ………. (zegge: …………………… euro) niet te boven gaan.

  Artikel 3

  Partijen komen overeen dat niet-opeisbare vorderingen niet in de rekening-courant worden geboekt. Wanneer niet-opeisbare vorderingen niettemin in rekening-courant worden geboekt, komen partijen overeen dat verrekening eerst plaatsvindt na het opeisbaar worden van die vorderingen.

  Artikel 4

  In afwijking van het bepaalde in artikelen 6:40, 6:137, 6:43 en 6:44 van het Burgerlijk Wetboek komen partijen overeen dat de betalende partij gerechtigd is zelf aan te geven of een betaling strekt tot aflossing van de hoofdsom van een in rekening-courant geboekte vordering, dan wel tot betaling van de (eventueel) daarover verschuldigde rente.
  Is zulks door de betalende partij niet uitdrukkelijk aangegeven, dan zal een betaling eerst geacht worden op de rente betrekking te hebben, zodra alle hoofdsommen van de in de rekening-courant geboekte vorderingen zijn afgelost.

  Artikel 5

  De rekening zal door beide partijen worden bijgehouden. Het saldo per het einde van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, geldt >als tussen partijen vastgesteld, tenzij één van de partijen binnen 30 dagen na de vaststelling dit saldo gemotiveerd betwist.
  Indien niet tot een eensluidend oordeel gekomen kan worden, zal uitsluitend en in hoogste ressort worden beslist door een op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ………………… te benoemen deskundige, die advocaat, (kandidaat)notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent of administratie- en belastingdeskundige lid NOAB zal dienen te zijn.

  De wijze van behandeling van het geschil zal door de deskundige worden geregeld.
  De deskundige is steeds bevoegd, en – wanneer dit door één van de partijen verzocht wordt – verplicht zijn uitspraak te geven in de vorm van een bindend advies.

  De bepalingen in de voorgaande leden brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de partijen om:
  a. zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde in kort geding een voorlopige voorziening bij voorraad te verkrijgen;
  b. de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te passen;
  c. zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde een verlof te verkrijgen tot het leggen van conservatoire beslagen voortvloeiende.

  Artikel 6

  Partijen komen overeen dat eventueel verleende zekerheden verleend zijn voor betaling van het saldo van de rekening-courant rekening en niet voor de nakoming van afzonderlijke in de rekening-courant geboekte schulden.

  Artikel 7

  De rekening-courant verhouding kan te allen tijde door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang, enkel middels een schriftelijke (aangetekende) verklaring, worden opgezegd, hetgeen inhoudt dat de vordering/schuld alsdan direct opeisbaar is.

  Artikel 8

  1. Over het gemiddelde saldo in enig jaar is de partij wiens gemiddelde saldo negatief is aan de andere partij een rente verschuldigd welke overeenkomt met de rente voor middellange leningen.
  2. Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van het bepaalde in lid 1 van artikel 8 en
  een ander rentepercentage bepalen.

  Artikel 9

  Jaarlijks na afloop van het boekjaar kan door partijen in onderling overleg worden vastgesteld of en in welke mate het rekening-courant wordt verhoogd dan wel verlaagd.

  Artikel 10

  De rekening-courant verhouding zal terstond en zonder waarschuwing casu quo schriftelijke verklaring een einde nemen, indien één van de partijen in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan haar surséance van betaling mocht worden verleend, alsmede indien zij niet, of niet behoorlijk voldoet aan de op haar, uit deze overeenkomst voortvloeiende ver- plichtingen.

  Artikel 11

  Na beëindiging van de rekening-courant verhouding op grond van het gestelde in artikel 10 zal het saldo van de rekening-courant terstond en zonder enige waarschuwing opvorderbaar zijn.

  Artikel 12

  Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de te …………. bevoegde rechter.

   

   

   

  Aldus opgemaakt in drievoud en getekend te …………….. op ………………

  1. …………… B.V. 2. de heer/mevrouw …….
  Namens deze: de heer/mevrouw ……………..

   

  _______________________ _______________________
  Document : rekening cournat overeenkomst BV DGA
  Versie : maart 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht