• Anoniem on
  Omschrijving partijen » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Omschrijving partijen

  Het document “Omschrijving partijen” gebruikt u om diverse rechtsvormen te omschrijven.

  Download hier het document:

  omschrijving partijen

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.1         omschrijving partijen

   

  (bij eenmanszaak:)

  de heer/mevrouw/mejuffrouw * …………… (voornamen voluit en achternaam), hande­lend onder de naam: “……..­…….” (naam bedrijf), geves­tigd: …………… (bedrijfs­adres), …. .. …………… (postcode en woonplaats), geboren te …………… (geboor­teplaats) op …..­……­…. (geboorteda­tum), wo­nende: ……­……… (adres), …. .. …………… (postcode en woon­plaats);

   

  (bij maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap:)

  de burgerlijke maatschap / vennoot­schap onder firma / commanditaire vennoot­schap * “……………” (naam), gevestigd: …………… (bedrijfs­adres), …. .. ………­…… (postcode en woon­plaats), ten dezen vertegenwoordigd door haar ma­ten / vennoten / beherende vennoten*:

  • de heer/mevrouw/mejuffrouw * …………… (voornamen voluit en achter­naam), geboren te …………… (geboor­teplaats) op …..­……­…. (geboorte­da­tum), wo­nende: ……­……… (a­dres), …. .. …………… (postcode en woon­plaats);
  • de heer/mevrouw/mejuffrouw * …………… (voornamen voluit en achter­naam), geboren te …………… (geboor­teplaats) op …..­……­…. (geboorte­da­tum), wo­nende: ……­……… (a­dres), …. .. …………… (postcode en woon­plaats);

   

  (bij B.V.:)

  de besloten vennootschap met beperkte aansprake­lijkheid …………… (naam B.V.), geves­tigd: ………..­…. (bedrijfsadres), …. .. ………­…… (post­code en woon­plaats), ten dezen vertegenwoor­digd door haar directeur, de heer/mevrouw/mejuf­frouw* ……..­……. (voor­namen en achter­naam), geboren te …………… (geboor­teplaats) op …..­……­…. (geboor­tedatum), wonende: ……­…..­…. (a­dres), …. .. …………… (postcode en woon­plaats);

  hierna te noemen: “de werkgever/werkgeefster”;

   

  en

   

  1. de heer/mevrouw/mejuffrouw * …………… (voornamen voluit en achter­naam), geboren te …………… (geboor­teplaats) op …..­……­…. (geboorte­da­tum), wo­nende: ……­……… (a­dres), …. .. …………… (postcode en woon­plaats);

   

  hierna te noemen: “de werknemer/werkneemster”;

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht