• Anoniem on
  Modelcontract | Maatschap » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Modelcontract | Maatschap

  Het document “modelcontract-van-een-maatschap” gebruikt u als uw maat bijvoorbeeld minder wilt werken. Want hoe zit het dan met de verdeling van de winst in uw tandarts- of advocatenmaatschap? Voor dit soort zaken is een maatschapscontract handig.

  Download hier het document:

  Maatschapscontract

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  MODELCONTRACT MAATSCHAP

   

   

   

  PARTIJEN:

   

  …,  wonende te …, geboren op …, (evt. gehuwd met …), hierna te noemen maat sub 1,

  (Evt.: De rechtspersoon, v.o.f., C.V., B.V.) … gevestigd te ……….., ingeschreven in het handelsregister onder nummer … en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …)

   

  en

   

  …,  wonende te …, geboren op …, (evt.: gehuwd met …), hierna te noemen maat

  sub 2

   

  eventueel maat sub 3 etc.

   

  gezamenlijk verder te noemen: “de maten”,

   

   

  IN AANMERKING NEMENDE:

   

  dat zij met elkaar met ingang van (datum) een maatschap zijn aangegaan, teneinde voor gezamenlijke rekening en onder gemeenschappelijke naam een ……beroep uit te oefenen;

   

   

  ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

   

   

  Artikel 1: Naam en plaats van vestiging

  De maatschap draagt de naam … en is gevestigd te … . De maatschap kan elders nevenvestigingen hebben.

   

   

  Artikel 2: Doel

  De maatschap heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening exploiteren van een ……..beroep en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband staat in de ruimste zin van het woord.

  Indien van toepassing: In bijzonder beoogt de maatschap de voortzetting van het …..beroep van de tot (datum) door de maat sub … onder de naam … gedreven onderneming.

   

   

  Artikel 3: Duur en opzegging

  De maatschap is met ingang van (datum) voor onbepaalde tijd aangegaan. Ieder van de maten heeft het recht de maatschap door opzegging te beëindigen. Dit dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere ma(a)t(en), met inachtneming van een opzegtermijn van … (drie) maanden en niet anders dan tegen het einde van het boekjaar.

   

   

   

   

  Artikel 4: Inbreng

  Lid 1:  Door ieder van de maten wordt ingebracht zijn kennis, arbeid en vlijt, relaties en vergunningen voor zover deze op de door de maatschap te drijven onderneming betrekking hebben.

  Lid 2:   Door maat sub 1 worden de volgende activa ingebracht: (evt. in een bijlage opnemen)

  Door maat sub 2 worden de volgende activa ingebracht: (evt. in een bijlage opnemen)

  (Indien van toepassing): Voorts brengt maat sub … alle activa en passiva in van het tot en met (datum) door hem voor eigen rekening uitgeoefende bedrijf, zulks volgens de balans per (datum) die zal worden opgesteld door … .

  Tot het ingebrachte bedrijf behoren de onroerende zaken zoals deze in bijlage … behorende bij deze overeenkomst zijn opgenomen.

  Lid 3:  Met onderling goedvinden kunnen door de maten meer geld en/of goederen in de maatschap worden ingebracht.

   

   

  Artikel 5: Kapitaalrekening – rente

  Lid 1:  Ieder der maten wordt voor zijn inbreng in geld of goederen op een ten name van ieder van hen gestelde kapitaalrekening gecrediteerd ten belope van het ingebrachte bedrag of de waarde van de betreffende goederen.

  Lid 2:  Iedere maat wordt voor het aan hem toekomende winstaandeel, voor zover hij dit niet heeft opgenomen, op zijn kapitaalrekening gecrediteerd, terwijl hij voor niet aangezuiverd verlies op zijn kapitaalrekening wordt gedebiteerd.

  Lid 3:  Voor wat betreft hun onderlinge rechtsverhouding beschouwen de maten het bedrag dat ieder hunner volgens zijn kapitaalrekening toekomt, als schuld van de maatschap, en het bedrag dat ieder hunner volgens zijn kapitaalrekening eventueel verschuldigd mocht zijn, als schuld aan de maatschap.

  Lid 4:  Ieder der maten geniet over het saldo dat hem volgens zijn kapitaalrekening bij aanvang van het boekjaar toekomt een rente gelijk aan de wettelijke rente op 31 december van het voorafgaande jaar, vermeerderd met …% per jaar. Een gelijke rente is daarentegen verschuldigd over het saldo dat hij volgens zijn kapitaalrekening bij aanvang van het boekjaar verschuldigd mocht zijn.

   

   

  Artikel 6: Bevoegdheid

  Lid 1:  Iedere maat is bevoegd daden van beheer te verrichten, met dien verstande dat  voor transacties  met een belang of waarde van  meer dan  €  ……….. , waaronder niet begrepen het opnemen van beschikbare gelden bij de bankier van de maatschap, de toestemming van (…..) ma(a)t(en) (……..) nodig is; splitsing van de overeenkomst teneinde de werking van deze bepaling te ontgaan is daarbij niet toegestaan.

   

  Lid 2:   De medewerking van alle maten wordt echter gevorderd voor:

  a:         het verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren en huur opzeggen van onroerende zaken;

  b:         het verlenen van zakelijke rechten en het overdragen tot zekerheid van roerende zaken;

  c:         het in dienst nemen en het ontslaan van personeel, anders dan wegens een dringende reden in de zin der wet, alsmede het verlenen en intrekken van procuratie;

  d:         het aangaan van geldleningen ten laste van de maatschap;

  e:          het ter leen verstrekken van gelden van de maatschap;

  f:         het aangaan van borgtochten ten laste van de maatschap of ten laste van het privé-vermogen, het anderszins verbinden van de maatschap voor de schulden van een derde of zich jegens derden garant stellen; dit alles behoudens schriftelijke toestemming van de andere maat;

  g:         het deelnemen in andere ondernemingen, het vestigen en opheffen van filialen;

  h:         het aangaan van verplichtingen die strekken tot de aankoop van activa, waaronder auto’s en inventaris;

  i:          het voeren van rechtsgedingen (met uitzondering van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden), het berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, het opdragen van de berechting van geschillen met derden aan scheidslieden of bindend adviseurs;

   

  Artikel 7: Samenwerking

  De maten verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg. Zij verbinden zich jegens elkaar om geen handelingen te verrichten waartegen één van hen zich uitdrukkelijk heeft verzet.

   

   

  Artikel 8: Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening

  Lid 1:   Het boekjaar van de maatschap loopt van één januari tot en met eenendertig december.

  Lid 2:  Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het einde van de maatschap in de loop van enig boekjaar, worden de boeken van de maatschap afgesloten en wordt een balans en winst- en verliesrekening (hierna jaarrekening) opgemaakt. De maten tekenen deze ten bewijze van goedkeuring en van onderlinge décharge binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of, ingeval de maatschap eindigt, binnen drie maanden na het einde van de maatschap.

  Lid 3:  Blijft een maat gedurende vier weken, nadat hij door de andere ma(a)t(en) daartoe bij aangetekend schrijven is aangemaand, in gebreke bedoelde stukken te tekenen, dan zal – tenzij hij binnen genoemde termijn van vier weken zijn bezwaar daartegen bij aangetekend schrijven heeft kenbaar gemaakt – de handtekening van de andere ma(a)t(en) ook voor hem verbindend zijn.

  Lid 4:  Worden, nadat een maat binnen genoemde termijn van vier weken zijn bezwaren tegen de jaarrekening aan de andere ma(a)t(en) heeft medegedeeld, de maten het daarover niet eens, dan wordt dit geschil beslist overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van deze overeenkomst.

  Lid 5:  De jaarrekening zal ongeacht de ondertekening in ieder geval ten opzichte van een maat bindend zijn, na het verstrijken van één jaar na ontvangst hiervan, als in die periode door hem geen bezwaren schriftelijk aan de mede-ma(a)t(en) of degene die de stukken vaststelt kenbaar zijn gemaakt.

   

   

  Artikel 9: Primaire arbeidsbeloning

  Lid 1:  De maten kunnen ten aanzien van één of meerdere van hen overeenkomen, dat aanspraak bestaat op een primaire arbeidsbeloning.

  Lid 2:  Bij het overeenkomen en vaststellen van de omvang van een primaire arbeidsbeloning, zal de onderlinge verhouding in de mate van inbreng van arbeid en vlijt van de maten leidend zijn.

  Lid 3:  De maat die aanspraak heeft op een primaire arbeidsbeloning, is bevoegd om deze in wekelijkse of maandelijkse termijnen op te nemen uit de kas van de maatschap, zulks bij wijze van voorschot op het hem toekomende winstaandeel uit de maatschap en met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 11 is bepaald.

  Lid 4:  Indien, en voor zover, bij de vaststelling van de jaarstukken mocht blijken dat het bedrijfsresultaat van de maatschap, bepaald overeenkomstig artikel 10 lid 1 tot en met 3 (derhalve vóór aftrek van de primaire arbeidsbeloningen) lager is dan het totaalbedrag van de primaire arbeidsbeloningen waarop de maten in beginsel aanspraak hadden, zal de aanspraak van elke maat op een arbeidsbeloning naar rato worden verminderd.

   

   

  Artikel 10: Berekening winst/verlies en verdeling

  Lid 1:  Ter berekening van het jaarlijkse bedrijfsresultaat van de maatschap worden van de bruto-inkomsten afgetrokken alle verliezen, bedrijfskosten en afschrijvingen, een en ander bepaald overeenkomstig algemeen aanvaarde waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen.

  Lid 2:  De afschrijvingen op goederen worden zoveel mogelijk bepaald op ten minste het bedrag, dat fiscaal toelaatbaar en bedrijfseconomisch wenselijk is.

  Lid 3:  Op het aldus bepaalde bedrijfsresultaat van de maatschap worden allereerst in mindering gebracht de aan de maten toekomende rentevergoedingen als bedoeld in artikel 5 lid 4.

  Lid 4:  Op het bedrijfsresultaat na aftrek van de rentevergoedingen als bedoeld in artikel 5 lid 4 worden vervolgens in mindering gebracht het totaal van de primaire arbeidsbeloningen als bedoeld in artikel 9 waarop de maten aanspraak hebben.

  Lid 5:  In de dan nog resterende winst, respectievelijk het verlies, berekend op grond van hetgeen eerder in dit artikel is bepaald, zullen de maten ieder voor vijftig procent (50%) delen. (andere verdeling is mogelijk)

  Lid 6:  De totaalsom van rente over het saldo van zijn kapitaalrekening, aanspraak op primaire arbeidsbeloning en gerechtigdheid in de resterende winst ex lid 5 van een maat zal gelden als het hem toekomende winstaandeel uit de maatschap.

   

  Artikel 11: Opname winstaandeel

  Lid 1:  Voor zover dit de bedrijfsvoering en financiering van de maatschap niet in gevaar brengt, is ieder der maten bevoegd om als voorschot op het hem toekomende winstaandeel uit de maatschap wekelijks of maandelijks een bedrag uit de kas van de maatschap op te nemen, waarvan de omvang door de maten in onderling overleg wordt vastgesteld.

  Lid 2:  Indien bij de vaststelling van de jaarstukken blijkt dat een maat meer dan het hem toekomende winstaandeel heeft opgenomen, is hij gehouden het teveel genotene binnen een maand na constatering hiervan te restitueren.

  Lid 3:  Voor zover in enig jaar een verlies is geleden, zullen de maten in daarop volgende jaren waarin winst wordt genoten, deze winst niet opnemen totdat het geleden verlies is gecompenseerd.

   

   

  Artikel 12: Arbeidsongeschiktheid

  Lid 1:  Wanneer een maat tengevolge van ziekte, invaliditeit of andere lichamelijke of geestelijke storing geheel of gedeeltelijk niet in staat is om de door hem in de maatschap in te brengen arbeid te verrichten, neemt de andere maat c.q. nemen de andere maten gezamenlijk diens taken zoveel mogelijk waar. Voor zover daarbij de bijstand of hulp van derden noodzakelijk is, zullen de hieraan verbonden kosten ten laste van de maatschap komen.

  Lid 2:  Gedurende de eerste ….. maanden dat een maat geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de zin van lid 1 is, behoudt de arbeidsongeschikte maat aanspraak op het volledige hem toekomende winstaandeel uit de maatschap.

  Lid 3:  Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde periode vervalt de eventuele aanspraak van de volledig arbeidsongeschikte maat op de ten aanzien van hem overeengekomen primaire arbeidsbeloning. Ingeval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt de aanspraak op deze primaire arbeidsbeloning verminderd naar evenredigheid van de mate waarin de arbeidsongeschikte maat nog in staat is om de door hem in de maatschap in te brengen arbeid te verrichten, en deze ook daadwerkelijk verricht. Voor het overige blijft de arbeidsongeschikte maat conform de bepalingen van deze overeenkomst delen in de winsten dan wel de verliezen van de maatschap, en derhalve aanspraak behouden op zijn eventuele rentevergoeding en/of deelgenootschap in de resterende winst van artikel 10 lid 5.

  Lid 4:  Voor zover de arbeidsongeschikte maat evenwel een derde aansprakelijk kan stellen voor de schadelijke gevolgen van zijn arbeidsongeschiktheid, komt zijn aanspraak op het hem toekomende winstaandeel uit de maatschap te vervallen. Het bepaalde in dit lid blijft buiten toepassing, voor zover blijkt, dat de betrokken maat voor de door hem geleden schade geen verhaal kan vinden op de aansprakelijke derde.

  Lid 5:  De maten verklaren zich bekend met de mogelijkheid om zich voor eigen rekening te verzekeren tegen het eventuele inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid.

  Lid 6:  Ingeval van volledige arbeidsongeschiktheid, of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor ten minste de helft van zijn in te brengen arbeid, van een maat gedurende een periode van ten minste ….maanden/ jaar heeft de andere maat c.q. hebben de andere maten gezamenlijk, het recht om de maatschap aan de arbeidsongeschikte maat met onmiddellijke ingang op te zeggen (uitstoting).

  Lid 7:  Perioden van arbeidsongeschiktheid van een maat die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 30 dagen, zullen voor de toepassing van dit artikel gelden als aaneengesloten perioden van arbeidsongeschiktheid.

   

   

  Artikel 13: Einde maatschap

  De maatschap eindigt:

  a:         indien de maten daartoe in onderling overleg besluiten en wel op het door hen bij dat besluit te bepalen tijdstip. Dit besluit moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend;

  b:         door opzegging door een van de maten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3;

  c:         door overlijden, ondercuratelestelling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of aanvraag tot surséance van betaling of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen om welke reden ook van een van de maten;

  d:        indien één der maten zijn recht op onmiddellijke ontbinding van de maatschap inroept vanwege het feit dat de andere ma(a)t(en) één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt;

  e.         door opzegging aan een van de maten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 6.

   

   

  Artikel 14: Liquidatie

  Lid 1:  Indien de maatschap eindigt door opzegging, danwel in onderling overleg, zullen de zaken der maatschap zo spoedig mogelijk door de maten worden geliquideerd, tenzij het bedrijf wordt voortgezet op de manier zoals hierna vermeld in artikel 15.

  Lid 2:  Bij het eindigen der maatschap is ieder van de maten in het vermogen van de maatschap gerechtigd, voor de bedragen waarvoor hij in de boeken der maatschap is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden blijkens de overeenkomstig artikel 8 opgemaakte jaarrekening.

  Lid 3:  Op de na het eindigen der maatschap op te maken balans zullen, tenzij schriftelijk onderling anders wordt overeengekomen, de activa worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde (of: de door de maten geschatte waarde).

  Lid 4:  In de liquidatiewinst of het liquidatieverlies, casu quo de meerwaarde of de minderwaarde (één en ander indien van toepassing) zal door ieder der maten, met toepassing van de onder de artikelen 9 en 10 weergegeven winstverdeling worden deelgenomen.

   

   

  Artikel 15: Voortzetting, overname en verblijven

  Lid 1:  Indien de maatschap eindigt bestaat een recht tot voortzetting van het bedrijf van de maatschap en wel:

  a:        In het geval als bedoeld in artikel 13 sub b voor de niet-opzeggende ma(a)t(en);

  b:        In het geval als bedoeld in artikel 12 lid 6 voor de opzeggende ma(a)t(en);

  c:        In een geval als bedoeld in artikel 13 sub c voor de overige ma(a)t(en);

  d:        In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 sub d voor de ma(a)t(en) die met recht de ontbinding heeft/hebben ingeroepen.

  Lid 2:  De ma(a)t(en) die aldus de zaken der maatschap voortzet(ten), dient/dienen zijn/hun verlangen daartoe binnen drie maanden na het eindigen der maatschap schriftelijk te kennen geven aan de andere ma(a)t(en) of diens rechtverkrijgenden, op straffe van verval van het recht.

  Lid 3:  Het recht van voortzetting houdt in om alleen of met anderen de activiteit (eventueel met de handelsnaam)van de maatschap voort te zetten onder verplichting (tevens een recht) alle tot het maatschapsvermogen behorende vermogensbestanddelen over te nemen, zich te laten toedelen of, wat de schulden betreft voor zijn rekening te nemen en aan de andere maat of diens rechtsopvolgers in geld uit te keren de waarde van diens aandeel in dit vermogen.

  Lid 4:  Onder deze vermogensbestanddelen zijn begrepen die welke slechts in economische zin in de maatschap zijn ingebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet.

  Lid 5:  De maat die gebruik maakt van het recht tot voortzetting, kan het recht tot overneming bedoeld in lid 3, voor wat betreft juridische gemeenschappelijke zaken vervangen door het recht tot het (vertraagd) verblijven van deze vermogensbestanddelen aan hem, mits een daarop gerichte verklaring gelijktijdig wordt afgelegd met de mededeling bedoeld in lid 2. Door die verklaring verblijven deze vermogensbestanddelen aan hem onder soortgelijke verplichtingen als verbonden aan het recht van overneming of toedeling zulks obligatoir met terugwerkende kracht tot aan de datum van ontbinding, tenzij partijen in overleg een ander tijdstip kiezen.

  Lid 6:  De maten geven elkaar over en weer onherroepelijk volmacht om namens de volmacht- gever of diens rechtsopvolger(s) mee te werken aan de voor de overgang van het verblevene noodzakelijke levering.

  Lid 7:  De ma(a)t(en) die de zaken van de maatschap voortzet(ten) (daaronder begrepen verblijven/overname) is dan verplicht tot uitkering aan de uittredende maat of diens rechtverkrijgenden van het bedrag dat aan deze toekomt, overeenkomstig het in artikel 14 bepaalde, blijkens de daar bedoelde jaarrekening.

  Lid 8:  Deze uitkering zal echter niet anders kunnen worden gevorderd dan in 12 gelijke maandelijkse termijnen, waarvan de eerste zal verschijnen twee maanden na de dag van beëindiging van de maatschap. Een en ander onverminderd dadelijke algehele opeisbaarheid ingeval van overlijden, faillissement, toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, aanvraag van surséance van betaling, bij verzuim van de prompte voldoening door of ondercuratelestelling van de tot uitkering verplichte maat alsmede bij vervreemding door deze van de voortgezette onderneming.

  Lid 9:  Van het niet uitgekeerde bedrag zal een rente worden vergoed gelijk aan de voor dat jaar  geldende wettelijke rente (eventueel een vast percentage overeenkomen).

   

  Artikel 16: Concurrentie

  Lid 1:  Het is ieder der maten verboden tijdens de duur van de maatschap bij een andere onderneming werkzaam te zijn of daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn, behoudens schriftelijke toestemming van de andere ma(a)t(en).

  Lid 2:  Bij uittreding uit de maatschap door één der maten, terwijl de andere ma(a)t(en) de onderneming voortzet(ten), zal het aan de uitgetreden maat verboden zijn gedurende …. jaar na uittreden en binnen een kring, met de maatschap als middelpunt en met een straal van … km, een soortgelijke onderneming als die der maatschap uit te oefenen of te doen uitoefenen, bij een zodanige onderneming werkzaam ofwel rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn.

  Lid 3:  De maat die deze bepalingen overtreedt verbeurt, nadat hij in gebreke is gesteld, op grond van het bovenstaande een boete van €... ten behoeve van de andere maat voor elke overtreding; onverminderd alle verdere rechten van de andere maat ingevolge de onderhavige overeenkomst en ingevolge de wet.

   

   

  Artikel 17: Toetreding

  Toetreding van nieuwe maten zal alleen zijn toegestaan met schriftelijke toestemming van alle maten.

   

   

  Artikel 18: Geschillenregeling

  Lid 1:  Alle geschillen die tussen de maten mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, zullen maten trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangdatum van de mediation.

  (eventueel opnemen:

  Als er een conflict is over de waarde van de maatschap kan dat het geschil voorgelegd worden aan arbiters  overeenkomstig het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in welk gebied de onderneming is gevestigd.
  Indien de te stellen eis een financieel belang van  € 70.000 ,- (waarschijnlijk) te boven gaat, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie arbiters waarvan de voorzitter de titel meester in de rechten bezit. De plaats van arbitrage zal zijn de plaats van vestiging van het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied de maatschap is gevestigd.
  Een geschil is aanwezig als één der maten verklaart dat dit het geval is. De maat die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere maat)

   

   

   

  Lid 2:   Het geschil kan ook voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

   

  Aldus overeengekomen en in …voud opgemaakt en ondertekend op (datum) te (plaats).

   

  ………………………

  (naam en handtekening)

   

  ………………………

   

  (naam en handtekening

   

  Toelichting bij het modelcontact Maatschap

   

   

   

  Algemeen:

   

  Als maten geen contract hebben, dan geldt de wettelijke regeling zoals opgenomen in het burgerlijk wetboek (boek 7a, artikel 1655 e.v.). De wet regelt echter niet zo heel erg veel, en biedt partijen dus de vrijheid om dingen zelf te regelen en af te stemmen op de eigen situatie. Het maken van een schriftelijk maatschapscontract is niet verplicht, maar wel heel sterk aan te bevelen.

   

  Op dit moment wordt er een nieuwe wet ontworpen (burgerlijk wetboek boek 7, artikel 800 e.v.) waarin een uitgebreidere regeling is opgenomen. Hierbij komt er de mogelijkheid om de maatschap rechtspersoonlijkheid te geven.

   

  Het is verstandig het contract op te laten stellen door een jurist en u zonodig mede te laten adviseren door een verzekeraar, boekhouder of accountant. Het is namelijk van belang dat men deskundig en onafhankelijk wordt geadviseerd. Het contract kan op die manier worden aangepast aan de individuele situatie van de maten. Dit modelcontract is dan ook nadrukkelijk bedoeld als voorbeeld en zeer zeker niet als een invuloefening.

   

   

   

  Het kan zijn dat de toelichting en het model niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen aan moet passen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw situatie.

   

  Hoewel aan de inhoud en samenstelling van het modelcontract maatschap’ de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de KvK geen enkele  aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

   

  Auteursrecht: Kamers van Koophandel en Fabrieken, 2006.

   

   

   

   

  Toelichting bij de artikelen:

   

   

  Artikel 3: Duur en opzegging

  Doel van deze bepaling is praktisch van aard. Boekhoudkundig is het namelijk het meest handig maten niet lopende het kalenderjaar uit te laten treden (in verband met eindafrekening). Partijen kunnen echter anders overeenkomen.

   

  Artikel 4: Inbreng

  Indien u goederen inbrengt, is het verstandig deze op te nemen in een aparte bijlage. Komt u hier niet uit of weet u niet tegen welke waarde u de goederen dient te waarderen, dan is het verstandig hierover contact op te nemen met uw boekhouder of accountant.

   

  Artikel 5: Kapitaalrekening – rente

  Op de kapitaalrekening komt in beginsel te staan, wat door de maten aan geld en/of goederen is ingebracht.

   

  De kapitaalrekening vormt de scheiding tussen het prive-vermogen van de maten en het ondernemingsvermogen. Wordt er winst genoten, dan wordt het aandeel van een maat in die winst (iets wat hem privé toekomt) in principe toegevoegd aan het saldo van de kapitaalrekening: de schuld van de maatschap aan de maat neemt toe. Wordt er winst daadwerkelijk opgenomen door een maat, dan leidt dat tot een vermindering van het saldo van de kapitaalrekening van deze maat: de schuld van de maatschap aan de maat neemt af.

  Omdat een positief saldo op de kapitaalrekening in principe een schuld van de maatschap aan de maat is, en omgekeerd een negatief saldo een vordering van de maatschap op de maat, kan worden afgesproken dat over het saldo van de kapitaalrekening een rentevergoeding worden afgesproken.

   

  U doet er verstandig aan deze bepaling met uw boekhouder of accountant te bespreken.

   

   

  Artikel 6: Bevoegdheid

  Het uitgangspunt is dat een maat een andere maat niet kan binden, tenzij hij van de andere ma(a)t(en) een volmacht heeft.

   

  Lid 1. Voor wat betreft handelingen die behoren tot de normale gang van zaken van de maatschap of wel daden van beheer, het volgende.

   

  In beginsel mag iedere maat beheersdaden verrichten, tenzij dit in het maatschapscontract anders is geregeld. Zo is het mogelijk om slechts één maat aan te wijzen, die bevoegd is beheersdaden te verrichten. U kunt er ook voor kiezen dat daden van beheer door de maten gezamenlijk worden verricht.

   

  Als u ervoor kiest om een beperking aan te brengen in een bedrag dan dient u dit bedrag in lid 1 nog in te vullen.  Probeer het zo praktisch mogelijk te houden dat het niet zo moet zijn dat er voor ‘dagelijkse’ uitgaven steeds weer toestemming nodig is van de  medematen.

  Deze bepaling geldt overigens niet voor opnames bij de bank. Als u dit toch wilt beperken, dan moet u hier rechtstreeks met de bank afspraken over maken

   

  Lid 2. Voor wat betreft de beschikkingshandelingen is toestemming van alle maten vereist.

   

  Omdat het in de praktijk niet altijd even duidelijk is wat daden van beheer zijn of beschikkingshandelingen doet u er verstandig aan om beperkende bepalingen op te nemen, waarin wordt vastgelegd dat voor sommige belangrijke/ingrijpende besluiten de toestemming van alle maten is vereist. In lid 2 zijn voorbeelden van dat soort besluiten genoemd.

   

   

  Artikel 9: Primaire arbeidsbeloning

   

  De winst van de maatschap kan op allerlei manieren worden verdeeld. Maten mogen in principe alles afspreken, dat wenselijk is. Echter een winstverdeling waarbij één van de maten niet in de winst deelt is nietig (d.w.z. ongeldig).

  Het is van belang dat goed over de manier van winstverdeling wordt nagedacht.

   

  In dit model is uitgegaan van de mogelijkheid om een primaire arbeidsbeloning af te spreken. Dat is het bedrag, dat de maten wekelijks of maandelijks (afhankelijk van wat daarover afgesproken wordt), uit de maatschap kunnen opnemen als “beloning” voor de arbeid die wordt ingebracht. Wanneer wordt afgesproken dat een maat méér tijd voor de maatschap werkt dan een ander, kan door verschillende arbeidsbeloningen af te spreken een redelijker verdeling van de winst worden bereikt, dan wanneer de winst (bij twee maten) simpelweg op 50/50 basis zou worden verdeeld.

   

  Omdat de maten niet in dienst zijn van de maatschap, is deze primaire arbeidsbeloning geen “salaris”, maar een voorschot op de uiteindelijke winstverdeling. Wordt er meer aan arbeidsbeloning opgenomen dan de winst heeft bedragen, dan zal dat dus teruggestort moeten worden.

   

   

  Artikel 10: Berekening winst/verlies en verdeling

  Wanneer er meer winst is dan er aan arbeidsbeloningen is afgesproken, is het van belang dat ook wordt afgesproken hoe die “overwinst” wordt verdeeld. In dit voorbeeld is gekozen voor een verdeling op 50/50 basis, uitgaande van twee maten, maar dit kan uiteraard anders.

   

   

  Artikel 11: Opname winstaandeel

  Bij het opnemen van de primaire arbeidsbeloning, of een voorschot op de “overwinst”, is het van belang dat de maten wel beoordelen, of zo’n opname de onderneming van de maatschap niet in gevaar brengt. Het moet uiteraard niet zo zijn, dat alle liquiditeit uit de onderneming wordt gehaald, terwijl de maatschap die liquiditeit eigenlijk nodig heeft voor haar bedrijfsvoering.

  Artikel 12: Arbeidsongeschiktheid

   

  Een (fulltime) ondernemer is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Dit betekent onder meer dat u bij arbeidsongeschiktheid geen aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van bijvoorbeeld de Ziektewet of de WIA. Als u parttime ondernemer bent en daarnaast in loondienst werkt, bent u wel als werknemer verzekerd, maar alleen op basis van de dagen dat u in loondienst werkt.

   

  U kunt voor het arbeidsongeschiktheidsrisico een particuliere verzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. U kunt wellicht ook terecht bij het UWV voor een vrijwillige verzekering. Algemene informatie over de vrijwillige verzekering kunt u downloaden op de site www.kvk.nl. U kunt ook een brochure van het UWV downloaden, zie www.uwv.nl.

   

  Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar, en een bijdrage via uw belastingaangifte.

   

  De regeling van artikel 12 is een voorbeeld regeling. Hierbij is ervoor gekozen, dat na een beperkte periode (lid 2, het aantal maanden is naar keuze in te vullen) in elk geval de primaire arbeidsbeloning vervalt, maar de arbeidsongeschikte maat wel zijn deel van de overwinst blijft behouden. Wanneer de arbeidsongeschiktheid dan blijft voortduren, kan na verloop van tijd de maat worden “uitgestoten” uit de maatschap (lid 6).

   

  Andere regelingen zijn mogelijk. In beginsel staat het maten vrij wat voor afspraken zij willen maken rondom arbeidsongeschiktheid. U doet er verstandig aan om er goed bij stil te staan, wat de consequenties zullen zijn bij (langdurige) ziekte van een maat, en om u hierin bij te laten staan door uw verzekeraar, boekhouder of accountant.

   

   

  Artikel 13 sub d: Einde maatschap

  Als een van de maten een bepaling van het contract overtreedt of niet (behoorlijk) nakomt, dan kan/kunnen de andere ma(a)t(en) de ontbinding van de maatschapsovereenkomst met deze ma(a)t(en) vorderen. Artikel 3 van het modelcontract is dan niet van toepassing. De ma(a)t(en) die de “wanprestatie” pleegt/plegen, zal/zullen (schriftelijk) in gebreke moeten worden gesteld, waarbij een redelijke uiterste termijn moet worden geboden om alsnog na te komen. Na die termijn is de maat ‘in verzuim’ en kan het contract worden beëindigd. Onmiddellijke ontbinding is mogelijk als de wanprestatie dusdanig is dat een behoorlijke nakoming niet meer mogelijk is.

   

  Artikel 15: Voortzetting, overname en verblijven

  Als u dit artikel niet opneemt, betekent het uittreden van een maat wettelijk gezien het einde van de maatschap. Omdat dit (zeker bij een maatschap die uit meer dan twee personen bestaat) niet praktisch is, wordt dit artikel opgenomen. Het biedt in een aantal gevallen waarin de maatschap eindigt de mogelijkheid aan de overblijvende maten om het bedrijf voort te zetten. Bijvoorbeeld als de maatschap wordt ontbonden door de faillietverklaring van één van de maten in privé.

   

  Artikel 16 lid 2: Concurrentie

  bij het formuleren van een concurrentiebeding is het verstandig hieraan een termijn en een gebiedsbeperking toe te voegen. De redelijkheid/toelaatbaarheid van de termijn en de gebiedsgrootte (bijvoorbeeld gedurende één jaar en binnen een straal van 10 km) is afhankelijk van de soort branche waarin men werkzaam is. Deskundig advies bij het opstellen van een dergelijke bepaling is aan te raden, omdat het gevaar bestaat dat de rechter de bepaling vernietigt indien deze te ruim is opgesteld.

   

  Daarnaast is het mogelijk om eventueel een relatiebeding op te nemen.

   

  Artikel 18: Geschillenregeling

  Mediation, ook wel conflictbemiddeling genoemd, is vooral aangewezen wanneer een lopende relatie ondanks een tegenstelling van belangen moet worden voortgezet of op een zo constructief mogelijke wijze en kostenefficiënt moet worden beëindigd. Bij mediation ondersteunt de onafhankelijke deskundige de partijen bij het vinden van een oplossing, maar doet geen uitspraak.

   

  Als er een conflict is over de waarde van de maatschap kan men in het contract afspreken dat het geschil voorgelegd wordt aan arbiters:

   

  (eventueel opnemen:

  Lid 2:   Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zullen alle geschillen die tussen de maten mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of andere overeenkomsten door een onafhankelijke arbiter worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in welk gebied de onderneming is gevestigd.

  Lid 3:   Indien de te stellen eis een financieel belang van  € 70.000 ,- (waarschijnlijk) te boven gaat, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie arbiters waarvan de voorzitter de titel meester in de rechten bezit. De plaats van arbitrage zal zijn de plaats van vestiging van het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied de maatschap is gevestigd.

  Lid 4:   Een geschil is aanwezig als één der maten verklaart dat dit het geval is. De maat die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere maat.

  Lid 5:   De benoeming van de arbiter(s) geschiedt in onderlinge overeenstemming tussen de maten, of, indien partijen hierover niet tot overeenstemming kunnen komen, door middel van een verzoek aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de maatschap is gevestigd. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.)

   

  Let wel: Dit is een dure wijze van geschillen beslechting, omdat de arbiters hoge uurtarieven vragen.

   

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht