• Anoniem on
  Modelcontract | CV » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Modelcontract | CV

  Het document “modelcontract-van-een-commanditaire-vennootschap” gebruikt u om afspraken tussen vennoten vast te leggen bij het oprichten van een Commanditaire Vennootschap.

  Download hier het document:

  modelcontract-van-een-commanditaire-vennootschap

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  OVEREENKOMST VAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
  De ondergetekenden:

  1. de heer/mevrouw , wonende te , , geboren te op , hierna ook te noemen: vennoot 1;

  2. de heer/mevrouw , wonende te , , geboren te op , hierna ook te noemen: vennoot 2,
  en

  3. de heer/mevrouw , wonende te , , geboren te op , hierna ook te noemen: vennoot 3,

  in aanmerking nemende dat:
  – partijen met ingang van …(datum) 20.. met elkaar een commanditaire vennootschap zijn aangegaan;
  partijen te rade zijn gegaan om de bepalingen waardoor deze vennootschap wordt geregeerd schriftelijk vast te leggen, zullende deze met de
  aldus opgemaakte akte geacht worden van kracht te zijn met ingang van …(datum) 20..,

  verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

  Artikel 1

  1. De commanditaire vennootschap draagt de naam: …(naam) CV en is gevestigd te …(vestigingsplaats)… .
  2. De vennoten van de vennootschap zijn:
  – vennoot 1, optredend als beherend vennoot;
  – vennoot 2, optredend als beherend vennoot;
  – vennoot 3, optredend als commanditair vennoot.

  Artikel 2

  1. De vennootschap heeft ten doel het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening drijven van …(beschrijving), alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De vennootschap geldt voor onbepaalde tijd.

  Artikel 3

  1. De beherende vennoten hebben hun kennis, arbeid, vlijt en relaties in de vennootschap ingebracht.
  2. Voorts zullen vennoot 1 en vennoot 2 tezamen in de vennootschap inbrengen de door hen onder de handelsnaam …(naam) te …(vestigingsplaats), op het …adres(de adressen), gedreven onderneming, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te …(plaats) onder nummer ..(!)…
  (LET OP: overdrachtsbelasting bij inbreng onroerende zaken)
  Vennoot 3 brengt in de vennootschap een bedrag in van … (bedrag voluit geschreven) euro (€ …).
  3. De inbreng van de onderneming zal plaatsvinden overeenkomstig de tot dit doel volgens goed koopmansgebruik door de accountant van de vennootschap bindend voor de vennoten op te maken balans per …(datum voluit geschreven), hierna aan te duiden als: de inbrengbalans.
  Op de inbrengbalans zullen alle tot de onderneming behorende activa worden opgenomen, -daaronder begrepen alle aan de vennoot 1 en 2 uit hoofde van de uitoefening van de onderneming, al dan niet uit overeenkomst, toekomende rechten en aanspraken, alsmede alle aan de in te brengen onderneming verbonden passiva.
  De passiva dienen door de vennootschap voor haar rekening te worden genomen en als eigen verplichtingen te worden voldaan.
  De inbreng zal tevens het recht op de handelsnaam: …”(naam)” omvatten. Tenzij de vennoten anders overeenkomen, zullen de inbrengers alle rechten en vergunningen welke zij rechtstreeks ontlenen aan de uitoefening van gemelde onderneming, aan de vennootschap doen toekomen onder de verplichting voor de vennootschap alle met die rechten en vergunningen direct verband houdende verplichtingen voor haar rekening te nemen en als eigen verplichtingen na te komen.

  Artikel 4

  1. De vennoten worden voor de waarde van hun inbreng, anders dan arbeid, kennis en vlijt, in de boeken van de vennootschap gecrediteerd.
  2. Inbreng in de vennootschap na heden kan slechts met instemming van de vennoten geschieden.
  3. Ieder der partijen wordt voor zijn inbreng in de boeken van de vennootschap gecrediteerd.
  4. Onafhankelijk van het bedrijfsresultaat van de vennootschap, zal aan respectievelijk door iedere vennoot per jaar een rente worden vergoed over het positieve respectievelijk negatieve gemiddelde saldo van zijn kapitaalrekening per de eerste en de laatste dag van het betrokken boekjaar.
  Dit gemiddelde saldo zal steeds na afloop van het boekjaar, bindend voor partijen, worden vastgesteld door de accountant van de vennootschap op de door hem te bepalen wijze.
  Het percentage van de in de voorlaatste volzin bedoelde rente zal bij de aanvang van ieder boekjaar in onderling overleg worden vastgesteld.
  Indien de vennoten binnen zes maanden na aanvang van een boekjaar geen overeenstemming bereiken over het rentepercentage, zal voor dat boekjaar een percentage gelden dat één procentpunt hoger ligt dan het op één januari van dat boekjaar geldende marginale beleningsrente van de Europese Centrale Bank.
  5. De bedragen waarvoor partijen in de boeken van de vennootschap zijn gecrediteerd worden, voor wat hun onderlinge rechtsverhouding betreft, beschouwd, als schulden van de vennootschap. De vorige volzin is niet van toepassing voor bedragen die met onderling goedvinden als ingebracht kapitaal worden aangemerkt.

  Artikel 5

  1. Iedere beherende vennoot is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te tekenen, gelden voor haar uit te geven en te ontvangen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, één en ander echter alleen binnen de grenzen, door het doel van de vennootschap gesteld. De commanditaire vennoot is niet bevoegd om daden van beheer te verrichten.
  2. In afwijking van het vorenstaande is de schriftelijke goedkeuring van de commanditaire vennoot vereist voor:
  a. het opnemen van gelden uit de kas van de vennootschap en/of het beschikken over de bank-/girotegoeden van de vennootschap, anders dan voor de gewone dagelijkse uitoefening van het bedrijf van de vennootschap;
  b. het vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het opheffen -overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen- van het bedrijf of een deel ervan;
  c. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten ten laste van de vennootschap;
  d. het door de vennootschap verlenen van kredieten, anders dan in de uitoefening van het bedrijf der vennootschap gebruikelijk en het uitlenen van gelden, voorzover het aan eenzelfde persoon ter leen verstrekte bedrag een bedrag van …(bedrag voluit geschreven) euro (€ …) overtreft;
  e. het aangaan van borgtochten en andere verbintenissen met een soortgelijke strekking;
  f. het -in economische en/of juridische zin- verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen;
  g. het bouwen en verbouwen van bedrijfsruimte;
  h. het aangaan, wijzigen en beëindigen van huur-, koop-, huurkoop-, lease- of pachtovereenkomsten;
  i. het verlenen van zekerheidsrechten en het vestigen van andere beperkte rechten;
  j. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van overeenkomsten van bindend advies -een en ander voorzover niet verplicht ingevolge standaardvoorwaarden- alsmede het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden;
  k. het berusten in rechtsvorderingen;
  l. -tenzij het bepaalde in artikel 7, lid 3 toepassing vindt- het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
  m. het toekennen van tantièmes en/of pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst;
  n. verrichten van handelingen en het aangaan van verbintenissen anders dan hiervoor bedoeld, waardoor de vennootschap voor langer dan twee jaar wordt gebonden;
  o. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld -waaronder begrepen het doen van investeringen- waarvan de investering een bedrag of waarde van …(bedrag voluit geschreven) euro (€ …) teboven gaat, waarbij door splitsing van zodanige handelingen aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan worden gedaan.
  3. De beherende vennoten treden op als hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoten.

  Artikel 6

  1. Geen der beherende vennoten mag gedurende het bestaan der vennootschap, zonder schriftelijke toestemming van zijn mede beherende vennoot, alleen of met anderen een soortgelijk bedrijf als dat, waarvoor deze vennootschap is aangegaan, uitoefenen of daaraan rechtstreeks of zijdelings en al dan niet in dienstverband verbonden zijn.
  2. De beherende vennoot die de bepaling van het voorgaande lid van dit artikel overtreedt, is verplicht aan zijn mede beherende vennoot voor iedere overtreding een bedrag van …vijfduizend euro (€ 5.000) en voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden toestand duurt een bedrag van …vijfhonderd euro (€ 500) als boete te betalen, welke bedragen terstond op eisbaar zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat enig nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en onverminderd het recht van de niet in overtreding zijnde vennoot/vennoten om vergoeding van kosten, schaden en interessen en desgewenst nakoming of ontbinding der vennootschap te vorderen.

  Artikel 7

  1. De werkzaamheden die zijn verbonden aan het beheer en de uitoefening van de zaken van de vennootschap worden door de beherende vennoten in onderling overleg geregeld. Iedere beherende vennoot heeft recht op …vijfentwintig… werkdagen vakantie per jaar.
  2. Bij ziekte of andere wettige verhindering van een beherende vennoot zal de andere beherende vennoot diens werkzaamheden overnemen zolang de ziekte of andere wettige verhindering voortduurt, zonder hiervoor enige vergoeding te kunnen vorderen, anders dan hierna vermeld.
  3. Indien buiten de vorenbedoelde vakantiedagen de periode van ziekte of andere wettige verhindering in een kalenderjaar meer dan …dertig… werkdagen bedraagt, zal de arbeidsbeloning als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de desbetreffende beherende vennoot worden verminderd met één/tweehonderdvijftigste (1/250) gedeelte van die arbeidsbeloning als bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze overeenkomst, voor iedere volgende werkdag die de desbetreffende beherende vennoot ziek of wettig verhinderd is, en zullen de beherende vennoten zo één van hen dat wenst – maximaal voor de duur van de ziekte of andere wettige verhindering – een vervangende kracht aanstellen ten laste van de vennootschap.

  Artikel 8

  1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december …(jaartal).
  De beherend vennoot is verplicht om maandelijks informatie over de bedrijfsresultaten en andere voor de vennootschap van belang zijnde gegevens te verschaffen aan de commanditaire vennoot.
  2. Na afloop van ieder boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en worden een balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, welke ten bewijze van goedkeuring en onderlinge decharge door alle vennoten getekend worden binnen één maand na het gereed komen ervan.
  3. Indien een vennoot weigert de balans en de winst- en verliesrekening te ondertekenen, is hij verplicht hiervan onder opgave van redenen binnen één maand na het gereedkomen van de stukken bij aangetekende brief aan de andere vennoten kennis te geven, bij gebreke waarvan de balans en de winst- en verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en verbindend zijn.

  Artikel 9

  1. Iedere beherende vennoot geniet een arbeidsbeloning, welke van boekjaar tot boekjaar door de vennoten in onderling overleg wordt vastgesteld.
  2. Tenzij de vennoten in enig jaar anders overeenkomen en dit schriftelijk vastleggen, worden de winsten en verliezen van de vennootschap, rekening houdende met het hiervoor in artikel 7, lid 3 bepaalde, door iedere vennoot voor een gelijk deel genoten met dien verstande dat de commanditaire vennoot niet meer behoeft bij te dragen in het verlies dan het saldo van zijn kapitaalrekening.
  3. Ter berekening van de jaarlijkse nettowinst worden van de bruto verdiensten afgetrokken alle in de loop van het boekjaar geleden verliezen, alsmede alle kosten, welke zijn verbonden aan een goed beheer en een goede exploitatie van de vennootschap, waaronder begrepen de in artikel 4 bedoelde renten alsmede de door de vennoten in onderling overleg vastgestelde bedragen, bestemd voor afschrijving, alsmede de arbeidsbeloning als bedoeld in artikel 1 van dit artikel.
  Bij verschil van mening over de hoogte van een afschrijving zal het fiscaal hoogst toelaatbare percentage gelden.
  4. Als voorschot op het winstaandeel zal iedere beherende vennoot een in onderling overleg tussen de beherende vennoten vast te stellen bedrag uit de kas der vennootschap mogen opnemen.
  Voor het geval een beherende vennoot meer blijkt te hebben opgenomen dan het hem toekomende winstaandeel, is hij verplicht het aldus door hem teveel genotene terstond te restitueren onder bijberekening van een rente gelijk aan het in artikel 4 bedoelde percentage.

  Artikel 10

  De vennootschap eindigt:
  1. drie maanden nadat een der vennoten schriftelijk bij deurwaardersexploot aan de andere vennoot heeft te kennen gegeven dat hij de ven¬nootschap wil doen eindigen, welke kennisgeving hij verplicht is te doen indien hij door ziekte of andere wettige verhindering gedurende een aaneensluitende periode van twee jaar geen werkzaamheden ten behoeve van de vennootschap heeft verricht; met betrekking tot gemelde periode van twee jaar wordt een tussentijds herstel van zestig dagen of minder niet meegerekend;
  2. met onmiddellijke ingang ingeval van faillissement, overlijden, onder curatelestelling van, of verlening van surseance van betaling danwel aanvraag van schuldsanering op grond van de WNSP door aan een vennoot of bij de benoeming van een bewindvoerder of beheerder krachtens enige wetsbepaling over het vermogen van een vennoot;
  3. per de datum waarop de vennoten zulks schriftelijk overeenkomen;
  4. doordat zij door de rechter wordt ontbonden met toepassing van artikel 1684, Boek 7A, Burgerlijk Wetboek.

  Artikel 11

  1. Is de vennootschap geëindigd doordat het bepaalde in artikel 10, sub 1 of 2 toepassing heeft gevonden, dan hebben de vennoten die niet hebben opgezegd respectievelijk de vennoten ten aanzien van wie zich niet een omstandigheid heeft voorgedaan als bedoeld in artikel 10, sub 2, het recht de zaken van de ontbonden vennootschap onder dezelfde handelsnaam voort te zetten, hetzij gezamenlijk, hetzij met anderen, mits zij -tenzij het bepaalde in lid 5 van dit artikel toepassing vindt- het verlangen daartoe binnen één maand na het eindigen van de vennootschap schriftelijk te kennen is gegeven aan de andere vennoot, diens rechtverkrijgende(n) of rechtsvertegenwoordiger(s). In dit artikel wordt onder vennoot/vennoten mede de gewezen vennoot/ vennoten begrepen.
  2. Is de vennootschap geëindigd doordat het bepaalde in artikel 10, sub 3 toepassing heeft gevonden, en bevat de aldaar bedoelde overeenkomst de bepaling dat één of twee vennoot/vennoten bevoegd is/zijn de zaken van de ontbonden vennootschap voort te zetten, dan kan/kunnen deze vennoot/ vennoten van het recht tot voortzetting gebruik maken nadat hij/zij heeft/hebben voldaan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
  3. Tenzij het in de leden 4 en 5 van dit artikel te melden verblijvingsbeding in werking treedt, zijn de vennoten die gebruik maken van het recht van voortzetting dat hen op grond van lid 1 of lid 2 van dit artikel toekomt, gerechtigd alle activa van de ontbonden vennootschap over te nemen of zich te doen toescheiden, onder de verplichting:
  a. alle aan de ontbonden vennootschap verbonden passiva voor hun rekening te nemen; en
  b. aan de rechthebbende(n) uit te keren het bedrag waarop hij/zij recht heeft/hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.
  4. Is de vennootschap geëindigd door het overlijden van een vennoot, dan verblijven -doch eerst na verloop van twee maanden na de overlijdensdatum- aan de andere vennoten -mits deze de in lid 1 van dit artikel bedoelde voortzettingsverklaring tijdig hebben afgelegd- alle activa van de ontbonden vennootschap, onder de verplichting;
  a. alle aan de ontbonden vennootschap verbonden passiva voor hun rekening te nemen; en
  b. aan de rechthebbende(n) uit te keren het bedrag waarop hij/zij recht heeft/hebben op grond van het bepaalde in artikel 16.
  5. Is de vennootschap geëindigd door het faillissement van een vennoot, dan verblijven, en wel met onmiddellijke ingang, aan de andere vennoten -tenzij deze binnen veertien dagen na de datum waarop de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken schriftelijk het tegendeel aan (de curator van) de faillerende-vennoot te kennen hebben gegeven- alle activa van de vennootschap, onder de verplichting:
  a. alle aan de ontbonden vennootschap verbonden passiva voor hun rekening te nemen;
  b. aan de rechthebbende(n) het bedrag uit te keren waarop hij/zij recht heeft/hebben op grond van het bepaalde in artikel 16.
  6. Is de vennootschap geëindigd op grond van het bepaalde in artikel 10, sub 4, dan komt het recht tot voortzetting, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, uitsluitend toe aan die vennoot/vennoten, aan wie de toepassing van artikel 1684, Boek 7A, Burgerlijk Wetboek, blijkens de rechterlijke uitspraak niet, danwel het minst kan worden verweten.
  Laatstbedoelde vennoot/vennoten is/zijn gerechtigd alle activa van de ontbonden vennootschap over te nemen of zich te doen toescheiden, onder de verplichting:
  a. alle aan de ontbonden vennootschap verbonden passiva voor zijn/hun rekening te nemen; en
  b. aan de rechthebbende(n) het bedrag uit te keren, waarop hij/zij recht heeft/hebben op grond van het bepaalde in artikel 16.

  Artikel 12

  1. Behoudens voorzover het bepaalde in lid 3 van dit artikel toepassing vindt, zal degene die op grond van het bepaalde van artikel 12 tot het doen van enige uitkering is verplicht, deze uitkering moeten doen in (..vijf..) gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste één jaar na het uittreden of overlijden van de andere maat vervalt en zo vervolgens, zulks onder bijberekening van een rente over het nog uit te keren (resterende) bedrag, van welke rente het percentage zal worden vastgesteld conform het bepaalde in artikel 4, lid 5.
  De rente dient jaarlijks, tegelijk met de uit te keren termijn, te worden voldaan.
  Tenzij degene(n), die tot de uitkering, als hiervoor in dit lid bedoeld gerechtigd is, schriftelijk te kennen geven dat degenen die tot het doen van de uitkering verplicht is, geen zekerheid behoeft te stellen, zal laatstbedoelde persoon zekerheid stellen.
  De verplichting tot het stellen van zekerheid geldt slechts voorzover aan de voortzettende maat goederen, zaken en/of rechten toebehoren die tot zekerheid kunnen dienen en niet verbonden zijn als zekerheid voor andere alsdan voor de onderneming afgesloten financieringen.
  2. Degene die tot uitkeren verplicht is, is te allen tijde tot vervroegde aflossing bevoegd, terwijl het uit te keren bedrag of het restant daarvan ineens geheel opeisbaar zal zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn, in elk van de navolgende gevallen:
  a. wanneer degene die tot uitkeren verplicht is, een verschuldigde termijn met de rente niet stipt op de verschijndag voldoet;
  b. wanneer hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard;
  c. wanneer aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend;
  d. wanneer hij/zij aanvraag tot schuldsanering op grond van de WSNP indient;
  e. wanneer hij/zij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn/haar vermogen verlies;
  f. wanneer hij/zij ophoudt de zaken van de vennootschap te drijven of mede te drijven.
  3. In afwijking van het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt, dat te allen tijde een zodanig gedeelte van het verschuldigde vervroegd moet worden voldaan als nodig is ter tijdige betaling van belasting¬schulden ten laste van de uitgetreden of overleden vennoot en van begrafeniskosten, boedelkosten en successierechten in verband met zijn overlijden één en ander voorzover bedoelde schulden, kosten en rechten niet kunnen worden voldaan uit tot het vermogen van de uitgetreden of overleden vennoot behorende contanten, banktegoeden, effecten of andere liquide middelen.
  Het dientengevolge vervroegd af te lossen bedrag strekt in mindering op de laatste termijnen, zodat naast de vervroegde aflossing de verplichting tot betaling der termijnen onverminderd blijft bestaan totdat de uitkering geheel is voldaan.

  Artikel 13

  1. Bij voortzetting van de zaken van de ontbonden vennootschap zal/zullen degene(n) die de zaken niet voorzet/voorzetten alle voor de juiste en volledige toepassing van dit artikel benodigde medewerking verlenen en bovendien in voorkomend geval meewerken aan een verzoek als bedoeld in artikel 3.63 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.
  2. De vennoten verlenen elkaar bij deze over en weer, aan ieder afzonderlijk, onherroepelijk volmacht om al hetgeen te verrichten wat voor de juiste en volledige toepassing en uitvoering van het bepaalde in de artikelen 12 en 13 noodzakelijk of wenselijk zal worden geoordeeld door diegene van hen die de zaken van de ontbonden vennootschap zal voortzetten.
  3. De volmachten als vermeld in lid 2 van dit artikel omvatten met name ook het recht namens de volmachtgever in alle opzichten mede te werken aan de levering van de goederen welke verblijven, worden toegescheiden of worden overgenomen ingevolge het bepaalde in artikel 12.
  Elke volmacht omvat mede het recht om als wederpartij van de volmachtgever op te treden.
  Alle in dit artikel vermelde volmachten zijn onherroepelijk en onvoorwaardelijk en eindigen niet bij het verlijden van de volmachtgever.

  Artikel 14

  1. Indien de zaken van de ontbonden vennootschap niet op grond van het bepaalde in deze akte worden voortgezet, zal het vermogen van de ontbonden vennootschap zo spoedig mogelijk worden geliquideerd door vennoten, hun rechtsvertegenwoordigers of rechtverkrijgenden.
  2. De boekhouding van de vennootschap blijft gedurende een periode van tien jaar onder berusting van de meest gerede partij.

  Artikel 15

  1. Bij het eindigen der vennootschap komt aan iedere vennoot toe het saldo -voorzover dat hem regardeert- van de kapitaalrekening(en) waartoe hij gerechtigd is, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden blijkens de balans en winst- en verliesrekening per de datum waarop de onderneming der vennootschap wordt gestaakt. De in de vorige zin bedoelde balans en winst- en verliesrekening worden opgemaakt en goedgekeurd met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
  2. Op de balans, als bedoeld aan het slot van lid 1 van dit artikel zullen de activa (waaronder begrepen de eventuele zakelijke -derhalve niet persoonsgebonden- goodwill of badwill) en de passiva worden opgenomen voor de waarden die de vennoten daaraan toekennen of, bij verschil van mening daaromtrent, worden opgenomen voor het bedrag dat is komen vast te staan nadat een schatting heeft plaatsgevonden op de wijze als is voorgeschreven voor de verdeling van tot een gemeenschap behorende goederen waarbij minderjarigen zijn betrokken.
  3. De stakingswinst of een stakingsverlies wordt door de vennoten gedragen in de verhouding waarin zij in het boekjaar voorafgaand aan het jaar van staking tot de winst van de vennootschap waren gerechtigd.

  Artikel 16

  1. Indien geschillen voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan zullen de partijen die het aangaat hun geschil trachten op te lossen door mediation, behoudens voorzover enige bepaling van de overeenkomst bindend advies voorschrijft, in welk geval onmiddellijk de bindend adviesprocedure van lid 2 hierna wordt gevolgd. Het initiatief tot mediation wordt genomen door de meest gerede partij. Indien de andere partij(en) geen of onvoldoende medewerking verlenen aan de mediation, kan de meest gerede partij het geschil laten beslissen door arbitrage volgens lid 3 hierna.
  2. Waar deze overeenkomst of haar bijlagen dit bepalen zal een verschil van mening door de partijen die het betreft ter beslissing worden voorgelegd aan bindend adviseurs. Tenzij de partijen in geschil instemmen met één bindend adviseur, zullen drie bindend adviseurs worden aangesteld. Tenzij in onderling overleg een bindend adviseur wordt aangewezen, geschiedt aanstelling op verzoek van de meest gerede partij door de President van de rechtbank ……….. Bindend adviseurs zullen oordelen als goede mensen naar billijkheid. Zij zullen oordelen in enige en hoogste instantie. Bindend adviseurs bepalen zelf de plaats van hun behandeling, hun wijze van werken en de regels van procedure. De kosten van het bindend advies worden door de partijen die het betreft gelijk gedeeld en bevoorschot. Bindend adviseurs kunnen de kosten van de procedure in een afwijkende mate ten laste van enige partij(en) laten komen indien zij daartoe aanleiding zien.
  3. Behoudens de verplichting te pogen door mediation tot een oplossing van een verschil van mening te komen volgens lid 1 en de beslissing via bindend advies volgens lid 2 waar deze overeenkomst dit voorschrijft, worden alle geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan ter beslissing voorgelegd aan de arbitrage, met uitsluiting van de bevoegdheid van de gewone rechter. Tenzij de partijen in geschil instemmen met één arbiter, zullen drie arbiters worden aangesteld. Aanstelling geschiedt op verzoek van de meest gerede partij door de President van de rechtbank …………. Arbiters zullen recht spreken als goede mensen naar billijkheid. Zij zullen in hoogste instantie recht spreken. Arbiters bepalen zelf de plaats van arbitrage, hun wijze van werken en de regels van procedure, waaronder de heffing van een voorschot en het uitspreken van een proceskostenveroordeling ten gunste of ten laste van enige partij.
  4. De bepaling in de voorgaande leden brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de partijen om:
  a. zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde in kort geding een voorlopige voorziening bij voorraad te verkrijgen;
  b. de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te passen;
  c. zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde een verlof te verkrijgen tot het leggen van conservatoire beslagen;
  d. zich tot de burgerlijke rechter te wenden met een vordering tot ontbinding van de maatschap op grond van een “wettige reden”, als bedoeld in artikel 7A:1684 van het Burgerlijk Wetboek.

  Artikel 17

  De kosten van deze akte komen ten laste van de vennootschap.

  Deze overeenkomst is in drievoud te ………… ondertekend ……………… 201

   

  ………………… …………………..
  de heer/mevrouw ……………. de heer/mevrouw ………….
  ………………….
  de heer/mevrouw …………..
  Document : CV overeenkomst commanditaire vennootschap
  Versie : maart 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht