• Anoniem on
  Managementovereenkomst | Diensten » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Managementovereenkomst | Diensten

  Het document “managementovereenkomst” gebruikt u voor een natuurlijk persoon welke managementdiensten en -werkzaamheden zal gaan vervullen

  Download hier het document:

  managementovereenkomst

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  MANAGEMENTOVEREENKOMST
  De ondergetekenden:

  1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, …………B.V. gevestigd te (….) ………….., …………….., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen vertegenwoordigingsbevoegde directeur, de heer/mevrouw ……………,
  hierna te noemen: partij 1;

  en

  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………. B.V. kantoorhoudende/gevestigd te (………) ..….., ………., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …………, hierna te noemen: partij 2.
  in aanmerking nemende dat:
  – partij 1 enerzijds en partij 2 anderzijds een managementovereenkomst tot verlening van managementdiensten door partij 2 aan partij 1 zijn aangegaan;
  – partij 1 en partij 2 schriftelijk wensen vast te leggen onder welke voorwaarden deze managementovereenkomst is afgesloten.
  zijn overeengekomen als volgt:
  Artikel 1 Managementdiensten

  1. Partij 2 verleent aan partij 1 met ingang van …………. 20… managementdiensten in de meest ruime zin van het woord.
  2. In het kader van deze overeenkomst is partij 2 tot statutair directeur van partij 1 benoemd. Partij 2 is bij het verlenen van zijn diensten gehouden tot nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst.
  3. Indien er geen functieomschrijving met betrekking tot de statutair directeur is opgesteld, zal dit op eerste verzoek van een der partijen alsnog geschieden.
  Artikel 2 Managementvergoeding

  1. Partij 1 zal jaarlijks aan partij 2 voor de in artikel 1 genoemde werkzaamheden een managementfee voldoen, welke per jaar € ……… exclusief omzetbelasting bedraagt.
  2. De vergoeding wordt door partij 2 maandelijks gedeclareerd.
  3. Geen managementvergoeding is verschuldigd indien partij 2, door welke oorzaak ook, zich niet houdt aan haar verplichting tot het verrichten van managementdiensten.
  4. In de managementvergoeding zijn niet begrepen de noodzakelijk door het management te maken kosten ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van partij 1.

  Artikel 3 Duur

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang zonder dat daartoe enige opzegging is vereist, indien:
  a. partij 2 na behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, in gebreke blijft inzake de nakoming van de op grond van deze overeenkomst op hem rustende verplichtingen;
  b. partij 2 in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
  c. partij 2 wordt geliquideerd/opgeheven.
  Artikel 4 Non-concurrentiebeding

  Het is partij 2 verboden om gedurende één jaar na het einde van deze overeenkomst, zonder schriftelijke toestemming van partij 1, een onmiddellijk of middellijk belang te nemen of te hebben in, dan wel werkzaamheden te verrichten voor, of diensten te verlenen aan, enige onderneming of persoon, wiens activiteiten gelijk of soortgelijk aan die van partij 1 op het gebied van het drijven ………………….
  Dit verbod geldt niet voorzover het betreft het beleggen in ter beurze genoteerde effecten.
  Artikel 5 Geheimhouding

  Het is partij 2 verboden, zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst, als na het eindigen van deze overeenkomst, aan derden enige kennis of gegevens te openbaren met betrekking tot zaken van partij 1, welke hem tijdens of tengevolge van het uitoefenen van zijn functie bekend zijn geworden en waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het geheime of vertrouwelijke karakter had behoren te kennen of behoren te begrijpen.
  Artikel 6 Boete

  Bij iedere overtreding van de hiervoor onder artikel 4 en 5 vermelde verboden verbeurt partij 2 ten behoeve van partij 1 een direct opeisbare boete zonder dat daartoe een ingebrekestelling of sommatie is vereist, ter hoogte van € 10.000 ineens en € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van partij 1 op volledige schadevergoeding.
  Artikel 7 Volledige overeenkomst

  Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen partijen met betrekking tot de onderhavige managementverhouding en treedt in de plaats van alle eerdere afspraken welke partijen terzake hebben gemaakt.

   

  Artikel 8 Geschillen

  Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.

   

  Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt te ………… op ….……….. 20…
  Partij 1 Partij 2

  ……………. B.V. ……………… B.V.
  Hierbij vertegenwoordigd door: Hierbij vertegenwoordigd door:

   

  ……………………… ………………………
  de heer/mevrouw ……… de heer/mevrouw ……….

   

   

   

   

  Document : managementovereenkomst
  Versie : maart 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht