• Anoniem on
  Geldleningsovereenkomst | Particulier » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Geldleningsovereenkomst | Particulier

  Het document “geldleningsovereenkomst-particulier” gebruikt u wanneer natuurlijke personen aan elkaar een lening verstrekken danwel aangaan.

  Download hier het document:

  geldleningsovereenkomst-particulier

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  GELDLENINGSOVEREENKOMST
  Crediteur: ………………
  Debiteur: ………………

  De ondergetekenden:

  1. de heer …………………………………., wonende aan ……………………….. te (……) ………………….., hierna te noemen de crediteur;

  en

  2. de heer ………………………………….., wonende aan ……………………… te (….…) ………………….., hierna te noemen debiteur;
  in aanmerking nemende dat:

  – crediteur aan debiteur ten behoeve van …………………………… € ……. (zegge: …………….. euro) leent;
  – debiteur en crediteur de als gevolg daarvan ontstane rechtsgevolgen schriftelijk wensen vast te leggen;
  verklaren te zijn overeengekomen als volgt

  Artikel 1
  1. De crediteur leent per …………… aan de debiteur een bedrag van in totaal € ……. (zegge: …………………. euro) welke bedrag enkel en uitsluitend gebruikt mag worden voor ………………………………………………………
  2. Over dit bedrag en de eventuele achterstallige rente zal de debiteur een rente verschuldigd zijn van ….%, verschijnend in halfjaarlijkse termijnen op ………….. en op …………… van ieder jaar over de alsdan verstreken periode, derhalve voor het eerst op …………………

  Artikel 2
  Hoofdsom en rente zullen direct opeisbaar zijn en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in de navolgende gevallen:
  a. bij overlijden, faillissement, aanvraag van surséance van betaling of onder curatelestelling van debiteur of bij beslaglegging onder of ten laste van de debiteur;
  b. wanneer de debiteur nalatig is in of in strijd handelt met, één of meer van de verplichtingen voor de debiteur uit deze overeenkomst voortvloeiende.

  Artikel 3
  De lening wordt aangegaan voor de duur van …….

  Artikel 4
  De hoofdsom is gedurende de looptijd van de lening aflossingsvrij. Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is steeds boetevrij toegestaan, waarbij de rente verschuldigd wordt naar evenredigheid van het reeds verstreken gedeelte van de renteperiode.

  Artikel 5
  Indien de debiteur in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in artikel 2 bedoelde, verbeurt hij aan de crediteur een direct, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete, berekend tegen een percentage van de hoofdsom zoals deze luidt op de dag dat debiteur in gebreke is. Deze boete zal berekend worden tegen 15% ‘s jaars over gemelde hoofdsom gedurende de periode dat de debiteur in gebreke is. De crediteur kan nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de hoofdverbintenis.

  Artikel 6
  Alle kosten waartoe deze overeenkomst van geldlening en de terugbetaling van de hoofdsom, renten en dergelijke aanleiding mochten geven, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, alle kosten van invordering daaronder begrepen, zijn ten laste van de debiteur.

  Artikel 7
  Alle betalingen moeten zonder korting of schuldvergelijking van de kant van de debiteur geschieden op een door de crediteur aan te wijzen bank- of postrekening of ten kantore of ten woonhuize van de crediteur.

  Artikel 8
  Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de te …………. bevoegde rechter.

  Aldus in drievoud getekend te …………. op …….……

  1. Crediteur 2. Debiteur
  …………………… ……………………

   

   

   

   

   

   

   

  Document : geldleningsovereenkomst
  Versie : september2010

   

   

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht