• Anoniem on
  Geldleningsovereenkomst | BV onderling » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Geldleningsovereenkomst | BV onderling

  Het document “geldleningsovereenkomst-tussen-bvs” gebruikt u wanneer een BV een lening verstrekt aan een andere BV

  Download hier het document:

  geldleningsovereenkomst-tussen-bvs

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  GELDLENINGSOVEREENKOMST
  Crediteur: …………………………….B.V.
  Debiteur: …………………………B.V.

   

   

  De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………………….B.V. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directie, …………………………….., hierna te noemen de crediteur;

  en

  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………………………..B.V. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directie, ……………………………….., hierna te noemen de debiteur;
  in aanmerking nemende dat:

  – crediteur aan debiteur €………………………….. (zegge: ………………………………………. euro) heeft geleend ten behoeve van ……………………………………………………………………………………………………..(aangevuld met de reden van verstrekking van de lening;

  – debiteur en crediteur de geldende rechtsgevolgen schriftelijk wensen vast te leggen;

   

  verklaren te zijn overeengekomen als volgt

  Artikel 1
  1. De crediteur heeft aan de debiteur een bedrag geleend van € ……………….. (zegge: ……………………………………… euro).
  2. Over dit bedrag en de eventuele achterstallige rente zal de debiteur een rente verschuldigd zijn van ……… procent (.. %) per jaar, verschijnend in jaarlijkse termijnen op 31 december van ieder jaar over de alsdan verstreken periode.

  Artikel 2
  Hoofdsom en rente zullen direct opeisbaar zijn en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in de navolgende gevallen:
  a. bij liquidatie, faillissement, aanvraag van surseance van betaling of onder curatelestelling van debiteur of bij beslaglegging onder of ten laste van de debiteur;
  b. wanneer de debiteur nalatig is in of in strijd handelt met, één of meer van de verplichtingen voor de debiteur uit deze overeenkomst voortvloeiende.

  Artikel 3
  De lening wordt aangegaan tot uiterlijk 31 december 201… (maximaal 10 jaar).

  Artikel 4
  De aflossingen zullen als volgt plaatsvinden: ………………………………………………………………………………………..
  Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is steeds boetevrij toegestaan, waarbij de rente verschuldigd wordt naar evenredigheid van het reeds verstreken gedeelte van de renteperiode.

  Artikel 5
  Als zekerheid voor de afbetaling van de lening wordt verstrekt:
  (bijvoorbeeld een positieve/negatieve hypotheekverklaring op een pand, borgstelling, (stil) pandrecht. Dit alles nog nader te formuleren. Bij een stil pandrecht moet een aparte pandakte worden gemaakt).

  Artikel 6
  Indien de debiteur in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in artikel 1, 4 of 5 bedoelde, verbeurt hij aan de crediteur een direct, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete, berekend tegen een percentage van de hoofdsom zoals deze luidt op de dag dat debiteur in gebreke is. Deze boete zal berekend worden tegen 15% ‘s jaars over gemelde hoofdsom gedurende de periode dat de debiteur in gebreke is. De crediteur kan nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de hoofdverbintenis.

  Artikel 7
  Alle kosten waartoe deze overeenkomst van geldlening en de terugbetaling van de hoofdsom, renten en dergelijke aanleiding mochten geven, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, alle kosten van invordering daaronder begrepen, zijn ten laste van de debiteur.

  Artikel 8
  Alle betalingen moeten zonder korting of schuldvergelijking van de kant van de debiteur geschieden op een door de crediteur aan te wijzen bankrekening of ten kantore van de crediteur.

  Artikel 9
  Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de te ……………… bevoegde rechter.

  Aldus overeengekomen, opgemaakt in drievoud en ondertekend te ……………….. op ………………20…
  1. Crediteur ……………………B.V. 2. Debiteur ………………………B.V.
  Namens deze: Namens deze:

  …………………… ……………………

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht