• Anoniem on
  Geldleningsovereenkomst | Hypotheekverklaring » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Geldleningsovereenkomst | Hypotheekverklaring

  Het document “geldleningsovereenkomst-met-positieve-en-negatieve-hypotheekverklaring” gebruikt u als onroerend goed garant staat als bancaire zekerheid bij het lenen van geld.

  Download hier het document:

  geldleningsovereenkomst-met-positieve-en-negatieve-hypotheekverklaring

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  GELDLENINGSOVEREENKOMST
  MET POSITIEVE EN NEGATIEVE HYPOTHEEKVERKLARING

  De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………………………….. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, ……………………………., hierna te noemen de crediteur;

  en

  2. de heer/mevrouw …………………….. , geboren te……………………..op…………………, wonende te ………………….. gehuwd met ………………………………, hierna te noemen debiteur;

  in aanmerking nemende dat:

  – crediteur aan debiteur €………………. (zegge:…………………………………………… euro) heeft geleend;
  – debiteur en crediteur de als gevolg daarvan ontstane rechtsgevolgen schriftelijk wensen vast te leggen;

  verklaren te zijn overeengekomen als volgt

  Artikel 1
  1. De crediteur leent op ……………………. aan de debiteur een bedrag van in totaal …………… (zegge:……………………………..)
  2. Over dit bedrag en de eventuele achterstallige rente zal de debiteur een rente
  verschuldigd zijn van ………. procent (….. %) per jaar, verschijnend in halfjaarlijkse termijnen op 30 juni en op 31 december van ieder jaar over de alsdan verstreken periode.

  Artikel 2
  Hoofdsom en rente zullen direct opeisbaar zijn en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in de navolgende gevallen:
  a. bij overlijden, faillissement, aanvraag van surseance van betaling of onder curatelestelling van debiteur of bij beslaglegging onder of ten laste van de debiteur;
  b. wanneer de debiteur nalatig is in of in strijd handelt met, één of meer van de verplichtingen voor de debiteur uit deze overeenkomst voortvloeiende.

  Artikel 3
  De lening wordt aangegaan tot ……………………

  Artikel 4
  De hoofdsom is gedurende de looptijd van de lening aflossingsvrij (Let op zakelijkheid van de voorwaarden).
  Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is steeds boetevrij toegestaan, waarbij de rente verschuldigd wordt naar evenredigheid van het reeds verstreken gedeelte van de renteperiode.

  Artikel 5
  Tot zekerheid van nakoming van al hetgeen de debiteur ingevolge deze overeenkomst van geldlening aan de crediteur verschuldigd mocht zijn, verbindt de debiteur zich om:
  a. het pand gelegen aan de ………………………………………, kadastraal bekend ……………………………… zonder schriftelijke toestemming van de crediteur geheel noch ten dele te zullen verkopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, te verhuren of op enige andere wijze in gebruik te geven, dan wel met hypotheek of andere zakelijke rechten te bezwaren;
  b. op eerste vordering van de crediteur, onder gebruikelijke voorwaarden, ten behoeve van crediteur hypotheek te verlenen op het sub a. bedoelde pand, zulks tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen crediteur van hem (debiteur), uit welke hoofde ook te vorderen heeft of mocht hebben, zulks tot een alsdan door de crediteur te betalen bedrag.
  Het bepaalde in dit artikel vervalt indien en zodra ten genoegen van de crediteur op haar vordering of vrijwillig voldoende hypothecaire zekerheid is gesteld.

  Artikel 6
  Indien de debiteur in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in artikel 4 of artikel 5 bedoelde, verbeurt hij aan de crediteur een direct, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete, berekend tegen een percentage van de hoofdsom zoals deze luidt op de dag dat debiteur in gebreke is. Deze boete zal berekend worden tegen 15% per jaar over gemelde hoofdsom gedurende de periode dat de debiteur in gebreke is. De crediteur kan nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de hoofdverbintenis.

  Artikel 7
  Alle kosten waartoe deze overeenkomst van geldlening en de terugbetaling van de hoofdsom, renten en dergelijke aanleiding mochten geven, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, alle kosten van invordering daaronder begrepen, zijn ten laste van de debiteur.

  Artikel 8
  Alle betalingen moeten zonder korting of schuldvergelijking van de kant van de debiteur geschieden op een door de crediteur aan te wijzen bankrekening of ten kantore of ten woonhuize van de crediteur.

  Artikel 9
  Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de te …………………………….. bevoegde rechter.

  Aldus overeengekomen, opgemaakt in drievoud en ondertekend te ………………………………………

  1. Crediteur 2. Debiteur

   
  Verklaring i.v.m. artikel 1:88 B.W.
  (echtgenoot van debiteur)…………………………. verklaart hierbij expliciet aan debiteur toestemming te geven tot het verrichten van de in deze overeenkomst vermelde rechtshandelingen, alsook onherroepelijk volmacht te geven aan debiteur om namens hem die rechtshandelingen te verrichten welke benodigd zijn voor de vestiging van het vermelde recht van hypotheek alsmede het pand gelegen aan de …………………………………….., kadastraal bekend …………………………………….., zonder schriftelijke toestemming van de crediteur geheel noch ten dele te zullen verkopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, te verhuren of op enige andere wijze in gebruik te geven, dan wel met hypotheek of andere zakelijke rechten te bezwaren

   

   

   

   

  Document : geldleningsovereenkomst positieve negatieve hypotheekverklaring
  Versie : maart 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht