• Anoniem on
  Concurrentiebeding » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Concurrentiebeding

  Het document “Concurrentiebeding” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  concurrentiebeding

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.23       concurrentiebeding

   

  (territoriale werking)

  Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever­ verboden:

  • om gedu­ren­de een tijd­vak van drie jaren na het eindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • binnen een straal van …. (aantal) kilo­me­ter rond ………. (vestigingsplaats werkgever);
  • als zelfstandig onder­ne­mer, als werk­nemer in dienst van derden of anders­zins;
  • direct of indirect, om niet of tegen betaling;
  • werk­zaam te zijn bij een onderne­ming, persoon of organisatie, die dezelf­de zaken en/of dien­sten levert als de onderneming van de werkgever;
  • dan wel om gedurende het genoemde tijdvak op enigerlei andere wijze betrokken te zijn bij, belang te hebben bij, financieel geïnteresseerd te zijn bij een dergelijke onderne­ming, persoon of organisatie.

   

  (werking naar klanten)

  Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever­ verboden:

  • om gedurende een tijd­vak van drie jaren na het eindigen van de arbeid­so­vere­enkomst;
  • als zelfstandig onder­ne­mer, als werk­nemer in dienst van derden of anders­zins;
  • direct of indirect, om niet of tegen betaling;
  • zaken of diensten gelijk aan of vergelijkbaar met die waarop de onderneming van de werkgever zich toelegt;
  • te leveren aan diegenen die op enig tijd­stip gedu­rende de laatste drie jaren onmid­dellijk vooraf­gaan­de aan de datum van beëindi­ging van ­de arbeid­so­vere­enkomst derge­lijke zaken of diensten van de werkgever betrokken dan wel aan diegenen met wie de werkgever op enig tijd­stip gedu­rende de laatste drie jaren onmid­dellijk vooraf­gaan­de aan de datum van beëindi­ging van ­de arbeid­so­vere­enkomst contacten onderhield met betrekking tot het eventueel leveren van zaken of diensten door de werkgever;
  • dan wel om gedurende het genoemde tijdvak op enigerlei andere wijze betrokken te zijn bij, belang te hebben bij, financieel geïnteresseerd te zijn bij de levering van zulke zaken of diensten aan de genoemde derden;
  • dan wel om gedurende het genoemde tijdvak met deze derden contacten van commerciële aard te onderhouden.

   

  (werking naar leveranciers)

  Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever­ verboden:

  • om gedurende een tijd­vak van drie jaren na het eindigen van de arbeid­so­vere­enkomst;
  • als zelfstandig onder­ne­mer, als werk­nemer in dienst van derden of anders­zins;
  • direct of indirect, om niet of tegen betaling;
  • zaken of diensten gelijk aan of vergelijkbaar met die welke in de uitoefe­ning van de onderneming van de werkgever van derden werden betrok­ken;
  • bedrijfsmatig te betrekken van diegenen die op enig tijd­stip gedu­rende de laatste drie jaren onmid­dellijk vooraf­gaan­de aan de datum van beëindi­ging van ­de arbeid­so­vere­enkomst dergelijke zaken of diensten aan de werkgever leverden;
  • dan wel om gedurende het genoemde tijdvak op enigerlei andere wijze betrokken te zijn bij, belang te hebben bij, financieel geïnteresseerd te zijn bij het betrekken van zulke zaken of diensten van de genoemde derden;
  • dan wel om gedurende het genoemde tijdvak met deze derden contacten van commerciële aard te onderhouden.

   

  (verbod tot indiensttreding bij klanten/leveranciers)

  Het is de werknemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever:

  • ­gedurende een tijd­vak van drie jaren na het eindigen van de arbeid­so­vere­enkomst;
  • bij de in dit artikel bedoelde cliënten/de in dit artikel bedoelde leveranciers in dienst te treden;
  • dan wel om gedurende het genoemde tijdvak zijn arbeidskracht gedurende het genoemde tijdvak op enigerlei wijzen aan hen ter beschikking te stellen.

   

  (verbod tot in dienst nemen van personeel)

  Het is de werknemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever­:

  • gedurende een tijd­vak van drie jaren na het eindigen van de arbeid­so­vere­enkomst;
  • als zelfstandig onder­ne­mer, als werk­nemer in dienst van derden of anders­zins;
  • personen in dienst te nemen die op enig tijdstip na de datum gelegen drie jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst als werknemer of ingehuurde arbeidskracht bij de werkgever werkzaam zijn geweest;
  • dan wel om zich gedurende het genoemde tijdvak direct of indirect van de arbeidskracht van deze personen te bedienen.

   

  Bij overtreding van één of meer van de in dit artikel vervatte verboden verbeurt de werknemer aan de werkgever­ een dade­lijk en ineens zonder sommatie of inge­breke­stelling opeisbare boete van € 2.500 (zegge: tweedui­zendvijfhonderd euro) per over­treding en € 250 (zeg­ge: tweehon­derdvijftig euro) voor elke dag dat de over­tre­ding voort­duurt, zonder dat de werkgever gehouden zal zijn schade te bewijzen en onver­min­derd het recht van de werk­gever om scha­devergoe­ding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten over­treft.

   

  (indien opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)

  Het opnemen van het bovengenoemde concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Er is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever omdat ….. (beschrijving zwaarwegende bedrijfsbelangen in de concrete omstandigheden van het geval)

   

  (voorbeeld van beschrijving van zwaarwegend bedrijfsbelang in geval van territoriale werking)

  ….. omdat:

  • tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij kennis neemt van klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen / leveranciersgegevens / recepten / procedés / werkwijzen / computerprogrammatuur / marketingstrategieën / know-how, met name …………… (nadere omschrijving);
  • deze klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen / leveranciersgegevens / recepten / procedés / werkwijzen / computerprogrammatuur / marketingstrategieën / know-how bepalend zijn voor het succes van de onderneming van de werkgever;
  • kennisname van deze klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen / leveranciersgegevens / recepten / procedés / werkwijzen / computerprogrammatuur / marketingstrategieën / know-how door directe concurrenten van de werkgever er toe kan leiden dat de werkgever grote schade ondervindt in de vorm van toenemende concurrentie door deze concurrenten;
  • de onderneming van de werkgever zijn producten/diensten aanbiedt binnen het gebied dat hierboven is beschreven;
  • de werkgever er een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat concurrenten in het hierboven beschreven gebied op oneigenlijke wijze kennis nemen van deze klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen / leveranciersgegevens / recepten / procedés / werkwijzen / computerprogrammatuur / marketingstrategieën / know-how door de werknemer in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.

   

  (voorbeeld van beschrijving van zwaarwegend bedrijfsbelang in geval van werking naar klanten)

  ….. omdat:

  • tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij namens de werkgever de relatie met cliënten onderhoudt;
  • de werknemer aldus in de gelegenheid gesteld wordt om in de uitoefening van zijn functie en daarbij ondersteund door de werkgever, het vertrouwen van de cliënten te winnen;
  • door de uitoefening van de functie de kans wordt verhoogd dat de werknemer het gewonnen vertrouwen van de cliënten bij het einde van de arbeidsovereenkomst gebruikt om deze cliënten er toe aan te zetten om de relatie met de werkgever te beëindigen en in plaats daarvan een relatie aan te gaan met de werknemer of met een derde waar de werknemer in dienst zal treden of ten behoeve van wie de werknemer op andere wijze diensten zal verrichten.

   

  (voorbeeld van beschrijving van zwaarwegend bedrijfsbelang in geval van werking naar leveranciers)

  ….. omdat:

  • de werkgever zaken/diensten van leveranciers betrekt en aan cliënten doorlevert;
  • tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij namens de werkgever de relatie met cliënten en/of leveranciers onderhoudt;
  • de werknemer als gevolg van zijn werkzaamheden kennis heeft van de cliënten aan wie de werkgever zaken/diensten levert;
  • de werknemer bij indiensttreding bij een leverancier die leverancier in staat zou kunnen stellen om de zaken/diensten die hij thans aan de werkgever levert rechtstreeks te leveren aan de cliënten van de werkgever;
  • de werkgever er aldus een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat de werknemer bij de leverancier in dienst treedt of op andere wijze ten behoeve van de leverancier diensten zal verrichten.

   

   

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht