• Anoniem on
  Bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met verbod van privé gebruik » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met verbod van privé gebruik

  Het document “Bepaling-ter-zake-van-het-ter-beschikking-stellen-van-een-auto-van-de-zaak-met-verbod-van-privé-gebruik” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_auto_van_de_zaak_met_verbod_van_prive_gebruik

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.12       bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met verbod van privé gebruik

   

  1. De werkgever stelt aan de werknemer in ver­band met de goede uitoe­fening van de functie een perso­nen­auto ter beschik­king.

  2          De werkgever draagt zorg voor het sluiten en door middel van premiebetaling in stand houden van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en van een volle­dige casco­dek­king voor de auto alsmede voor de betaling van de motorrijtui­genbe­las­ting.

  3          De werkgever voldoet maan­de­lijks op declaratie van de werknemer­ alle kosten, die de werkne­mer heeft te maken in verband met het gebruiken van de auto­­, zoals onder­houdskos­ten (voor zover die niet onder een eventueel leasecon­tract vallen) en brand­stofkos­ten.

  4          Door de werknemer te decla­re­ren onkosten, dienen te worden verge­zeld van nota’s, waaruit van de betaling blijkt en waarop op de bij de wet voor­geschre­ven wijze de omzetbelasting is vermeld.

  5          Het is de werknemer verboden van de ter beschikking gestelde auto gebruik te maken voor privé-doeleinden. Woon-werkverkeer wordt daarbij geacht niet voor privé-doeleinden plaats te vinden. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de werknemer aan de werkgever een boete ter grootte van het loon over een halve dag. Tevens is de werkgever in dat geval gerechtigd de terbeschikkingstelling van de auto voor woon-werkverkeer te beëindigen.

  (N.B.: alleen indien het loon van de werknemer hoger is dan het wettelijk minimumloon mag worden afgeweken van de wettelijke bepaling dat de boete de werkgever niet tot persoonlijk voordeel mag strekken!)

  6          Ongeacht het onder lid 5 bepaalde zal de werkgever pas van inhouding van loonbelasting over het voordeel van privé-gebruik van de auto afzien als de werknemer aan de werkgever een verklaring van de belastinginspecteur overlegt waarin is vastgesteld dat de werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat de hem ter beschikking gestelde auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt (verklaring geen privé-gebruik) als bedoeld in artikel 13bis lid 9 van de Wet op de Loonbelasting 1964.

  7          De werkgever kan de werknemer verplichten de brand­stof zo veel als mogelijk te betrekken van een door hem aan te wijzen servicestation of te betalen met behulp van een door hem aan te wijzen betalingsmiddel. De werknemer is verplicht telkens wanneer hij brandstof van een servicestation betrekt, de kilometerstand van zijn auto op te geven, opdat deze door het servicestation op de factuur kan worden vermeld.

  8          De werkgever is bevoegd de soort brandstof aan te wijzen, welke de werknemer zoveel moge­lijk dient te gebruiken.

  9          Het is de werknemer verboden de auto zonder uitdrukkelijke toestemming van de werkgever door derden te doen besturen.

  10        De werknemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de auto in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. De werknemer is echter steeds gehouden om schade ontstaan tijdens (verboden) privé-gebruik van de auto volledig aan de werkgever te vergoeden.

  11        In geval van het eindigen van de arbeidsovere­enkomst alsmede in het geval van ziekte, ar­beidson­ge­schiktheid of andere vorm van non-activiteit is de werknemer gehouden de auto op eerste vordering van de werkgever onverwijld weer aan de werkgever ter beschikking te stellen.

  12        De werknemer is verplicht als een goed huisvader het beheer over de auto te voe­ren. Hij is ver­plicht de auto schoon te houden en daaraan (voor rekening van de werkgever c.q. de leasemaat­schap­pij) tijdig het nood­zake­lijke onderhoud, de noodzakelijke repara­ties en de nood­zake­lijke keuringen te doen ver­richten, zulks in voorkomend geval met inacht­neming van de aan de werknemer kenbaar gemaakte bepa­lin­gen van het leasecon­tract tussen de werkgever en de lease­maat­schappij.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht