• Anoniem on
  Bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met recht op privé gebruik » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met recht op privé gebruik

  Het document “Bepaling-ter-zake-van-het-ter-beschikking-stellen-van-een-auto-van-de-zaak-met-recht-op-privé-gebruik” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_auto_van_de_zaak_met_prive_gebruik

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  bepaling ter zake van het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, met recht op privé gebruik

   

  1. De werkgever stelt aan de werknemer in ver­band met de goede uitoe­fening van de functie een perso­nen­auto ter beschik­king.

  2          De werkgever draagt zorg voor het sluiten en door middel van premiebetaling in stand houden van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en van een volle­dige casco­dek­king voor de auto alsmede voor de betaling van de motorrijtui­genbe­las­ting.

  3          De werkgever voldoet maan­de­lijks op declaratie van de werknemer­ alle kosten, die de werkne­mer heeft te maken in verband met het gebruiken van de auto­­, zoals onder­houdskos­ten (voor zover die niet onder een eventueel leasecon­tract vallen) en brand­stofkos­ten.

  4          Door de werknemer te decla­re­ren onkosten, dienen te worden verge­zeld van nota’s, waaruit van de betaling blijkt en waarop op de bij de wet voor­geschre­ven wijze de omzetbelasting is vermeld.

  5          Onder de door de werkgever te vergoeden kosten vallen niet de kosten van acces­soires, welke niet verband houden met het zakelijk gebruik van de auto, zoals: trekhaak, cara­vanspie­gels, enzovoorts.

  6          De werkgever kan de werknemer verplichten de brand­stof zo veel als mogelijk te betrekken van een door hem aan te wijzen servicestation of te betalen met behulp van een door hem aan te wijzen betalingsmiddel. De werknemer is verplicht telkens wanneer hij brandstof van een servicestation betrekt, de kilometerstand van zijn auto op te geven, opdat deze door het servicestation op de factuur kan worden vermeld.

  7          De werkgever is bevoegd de soort brandstof aan te wijzen, welke de werknemer zoveel moge­lijk dient te gebruiken.

  8          De werknemer heeft het recht om de auto te ge­brui­ken voor privé‑doeleinden van zichzelf en zijn gezinsleden tot een maximum van …. kilometer per jaar en mits de auto door geen ander bestuurd wordt dan door hem en zijn echtgeno(o)t(e) of levenspartner en mits de auto beschikbaar blijft, indien en zodra dat voor zakelijke doeleinden noodza­kelijk is.

  9          Voor rekening van de werknemer komen in geval van schade de kosten van het eigen risico van de verzeke­ring van de werkgever­ en de premieverschillen, die daardoor in de komende jaren voor de werkgever­ ont­staan. Het premiever­schil dient te worden betaald, zodra dit door de werkgever moet worden vol­daan, doch uiterlijk bij het einde van de arbeidso­vere­enkomst. Een en ander kan door de werkge­ver­­ worden verre­kend met de betaling van loon, vakantie­toe­slag of vergoe­ding wegens niet genoten vakantieda­gen.

  10        In geval van het eindigen van de arbeidsovere­enkomst alsmede in het geval van ziekte, ar­beidson­ge­schiktheid of andere vorm van non-activiteit (welke de duur van twee maanden overschrijdt) dient de auto door de werk­nemer onver­wijld ter beschikking van de werkgever te worden ge­steld.

  11        De werknemer is verplicht als een goed huisvader het beheer over de auto te voe­ren. Hij is ver­plicht de auto (op eigen kosten) schoon te houden en daaraan (voor rekening van de werkgever c.q. de leasemaat­schap­pij) tijdig het nood­zake­lijke onderhoud, de noodzakelijke repara­ties en de nood­zake­lijke keuringen te doen ver­richten, zulks in voorkomend geval met inacht­neming van de aan de werknemer kenbaar gemaakte bepa­lin­gen van het leasecon­tract tussen de werkgever en de lease­maat­schappij.

  12        Alle verkeersboetes, bekeuringen en dergelijke door de over­heid aan de werkne­mer­ opge­legd ter zake van het gebruik van de auto zijn voor rekening van de werk­nemer.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht