• Anoniem on
  Bepaling studiekostenregeling » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling studiekostenregeling

  Het document “Bepaling-studiekostenregeling” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_studiekostenregeling

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.14       studiekostenregeling

   

  1. De werkgever zal aan de werknemer 100% van de kosten vergoeden van studies die in opdracht van de werkgever wor­den ge­volgd.
  2. De werk­gever zal aan de werknemer 75% van de kosten vergoeden van studies, die in het belang van het bedrijf zijn en die bijdragen tot een duidelijke verbetering van de uitoe­fening van de functie van de werknemer. Na beëindiging van de studie met gunstig gevolg zal de werkgever de resteren­de 25% vergoeden.
  3. De werkgever zal aan de werknemer 25% van de kosten vergoeden van studies die nuttig voor het bedrijf zijn, maar geen directe relatie hebben tot de functie van de werknemer. Na beëindiging van de studie met gunstig gevolg zal de werkgever nogmaals 25% van de kosten vergoeden.
  4. Studiekosten worden uitsluitend voor een termijn van één jaar vergoed. Vergoe­ding van meer­ja­rige studies of studies bestaande uit met elkaar samenhangende onder­de­len die tezamen langer dan één jaar duren, worden uitsluitend vergoed na uitdrukkelijke instemming van de werkgever.
  5. Vergoed worden de kosten van inschrijfgeld, lesgeld (collegegeld), examengeld, kosten van studie­boeken en studiematerialen die voor de studie zijn voorgeschre­ven alsmede reiskosten. Reiskosten van openbaar vervoer worden vergoed tegen over­leg­ging van plaats­bewijzen. Reis­kosten met eigen auto worden vergoed tegen overlegging van een kilometer­speci­ficatie tegen het bedrag per kilome­ter als bedoeld in ar­ti­kel 15b lid 1 onder b van de Wet op de Loon­be­las­ting 2001 (thans bedra­gend: € …. per kilome­ter).
  6. Voor een studie wordt slechts éénmaal vergoeding van kosten verleend.
  7. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van studiekosten dient de werkne­mer voor aanvang van de studie een schriftelijke aanvraag te richten tot de werk­gever.
  8. Vergoeding van studiekosten vindt plaats na indiening bij de werkgever van nota’s waarop (in voorkomend geval) de verschuldigde omzetbelasting op de wettelijk voor­ge­schre­ven wijze is vermeld. Indien de werknemer de kosten reeds heeft voldaan, dient tevens een betalingsbewijs te worden overgelegd.
  9. Bij voortijdige beëindiging van de studie dienen de reeds door de werkgever be­taal­de vergoedingen door de werknemer te worden terug betaald.
  10. Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst van de werknemer (om welke reden ook) is de werknemer gehouden tot terugbetaling van de studiekosten die door de werk­ge­ver zijn vergoed, als volgt:
  • de totale vergoeding die betaald is ter zake van studies gevolgd in een peri­ode van 12 maan­den voor­af­gaand aan de dag waarop de arbeids­over­een­komst ein­digt;
  • 2/3 gedeelte van de vergoeding die betaald is ter zake van studies ge­volgd in de perio­de van 12 maanden die daaraan vooraf ging;
  • 1/3 gedeelte van de vergoeding die betaald is ter zake van studies ge­volgd in de perio­de van 12 maanden die daaraan vooraf ging.
  1. De noodzaak tot het maken van bepaalde kosten dient op verzoek van de werkge­ver te worden aangetoond door het overleggen van kopieën van literatuurlijsten, school- of cursus­gidsen enzo­voorts.
  2. De werknemer heeft recht op betaald/onbetaald* verlof voor de tijd die nodig is voor het afleg­gen van examens behorend bij studies waarvan de kosten op grond van dit reglement worden vergoed.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht