• Anoniem on
  Bepaling recht op reiskostenvergoeding woon/werkverkeer » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling recht op reiskostenvergoeding woon/werkverkeer

  Het document “Bepaling-recht-geeft-op-reiskostenvergoeding-woon/werkverkeer ” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_reiskostenvergoeding_woning_werkverkeer

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.6         bepaling die de werknemer recht geeft op reiskostenvergoeding woon/werkver­keer

   

  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor reis­kos­ten woon/werkver­keer tot het maxima­le bedrag dat (afhan­kelijk van de door de werknemer­ gekozen wijze van vervoer) inge­volge de artikelen 15b lid 1 onder a van de Wet op de Loonbelasting 1964 (zoals die bepaling ten tijde van het maken van de betreffende kosten luidt) ­niet tot het (belast­bare) loon gere­kend wordt en onder de voor­waar­den waaron­der dit bedrag niet tot het (belast­bare) loon gerekend wordt. De maximale reisafstand waarvoor een vergoeding wordt gegeven bedraagt .. kilometer enkele reisafstand. In geval van verhoging van de afstand tussen woon- en werkplaats ten gevol­ge van verhuizing van de werk­nemer is de werk­gever­ ge­rech­tigd de vergoe­ding te blijven berekenen over de oude afstand tussen de woon- en de werk­plaats. De vergoeding wordt uitbe­taald tegelijk met het salaris, doch niet eerder dan nadat de werkne­mer­ aan de werkge­ver de bescheiden ter hand gesteld heeft, waar­door het mogelijk wordt het bedrag van de vergoe­ding niet tot het belastbare loon voor de loonbe­lasting te rekenen.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht