• Anoniem on
  Bepaling inzake ziekmelding binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling inzake ziekmelding binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst

  Het document “Bepaling-inzake-ziekmelding-binnen-vier-weken-na-het-einde-van-de-arbeidsovereenkomst” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_inzake_verplichtingen_van_de_werknemer_in_geval_van_ziekmelding_binnen_vier_weken_na_het_einde_van_de_arbei~1

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.26       bepaling inzake verplichtingen van de werknemer in geval van ziekmelding binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst

   

  Indien de werknemer binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ziekte (een gebrek daaronder begrepen), is de werknemer ten opzichte van de werkgever verplicht:

  • van het intreden van deze ziekte onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de werkgever;
  • de werkgever daarbij te berichten of de werknemer ten tijde van het intreden van deze ziekte al dan niet in dienst was van een andere werkgever;
  • de werkgever daarbij te berichten of de werknemer ten tijde van het intreden van deze ziekte al dan niet daadwerkelijk een WW-uitkering ontving;
  • zich op eerste verzoek van de werkgever te doen onderzoeken door een door de werkgever aan te wijzen bedrijfsarts, deze bedrijfsarts alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en deze bedrijfsarts op zijn verzoek te machtigen om informatie op te vragen bij de huisarts van de werknemer en eventuele andere artsen of anderen door wie de werknemer zich laat behandelen, een en ander teneinde deze bedrijfsarts in staat te stellen om ten behoeve van de werkgever vast te stellen of in de periode tot vier weken na de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt sprake was van een ziekte of gebrek dat zou kunnen leiden tot de toekenning van een Ziektewetuitkering;
  • indien de werknemer een Ziektewetuitkering aanvraagt: alle verplichtingen na te komen die op grond van de Ziektewet voor de werknemer gelden.

  De bovenstaande verplichtingen gelden ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

  Bij niet-nakoming van één of meer van de in dit artikel vervatte verplichtingen verbeurt de werknemer aan de werkgever­ een dade­lijk en ineens zonder sommatie of inge­breke­stelling opeisbare boete van € 1.000 (zegge: ééndui­zend euro) per over­treding en € 250 (zeg­ge: tweehon­derdvijftig euro) voor elke dag dat de over­tre­ding voort­duurt, zonder dat de werkgever gehouden zal zijn schade te bewijzen en onver­min­derd het recht van de werk­gever om scha­devergoe­ding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten over­treft.

   

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht