• Anoniem on
  Bepaling die recht geeft op vergoeding van (overige) onkosten op declaratiebasis » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling die recht geeft op vergoeding van (overige) onkosten op declaratiebasis

  Het document “Bepaling-die-recht-geeft-op-vergoeding-van-overige-onkosten-op-declaratiebasis” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_onkostenvergoeding_op_declaratiebasis

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.9         Bepaling die recht geeft op vergoeding van (overige) onkosten op declara­tiebasis

   

  Vergoeding van onkosten zal (buiten het overigens in dit artikel bepaalde) slechts plaats­vin­den, indien vergoeding in een inci­den­teel geval door de werkgever vooraf is toege­zegd, dan wel indien de werknemer naar de mening van de werkgever redelijkerwijs gehouden was de be­treffende onkosten in verband met een goede verrichting van zijn werkzaamhe­den voor de werkgever ­te ma­ken. Alsdan zal ver­goe­ding van deze onkos­ten slechts plaats­vinden indien en voor zover de gede­clareerde onkosten niet onredelijk hoog zijn en niet anders dan tegen overleg­ging van een deugde­lijke specifi­catie van de gemaak­te onkosten, welke vergezeld gaat van nota’s (waarop de omzetbelasting op de voorge­schreven wijze is vermeld) en beta­lings­be­wij­zen.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht