• Anoniem on
  Bepaling die de werknemer recht geeft op een vaste vergoeding van bepaalde, regelmatig te maken onkosten » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling die de werknemer recht geeft op een vaste vergoeding van bepaalde, regelmatig te maken onkosten

  Het document “Bepaling-die-de-werknemer-recht-geeft-op-een-vaste-vergoeding-van-bepaalde-regelmatig-te-maken-onkosten” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_vaste_vergoeding_onkosten

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.8         bepaling die de werknemer recht geeft op een vaste vergoeding van be­paalde, regel­ma­tig te maken onkosten

   

  1. De werknemer heeft recht op een vaste vergoe­ding wegens regelmatig te maken onkos­ten. De werkgever zal deze ver­goe­ding tegelijk met het salaris uitbe­ta­len. De vergoeding bedraagt €  …,.. (zegge: ………. euro) (bedrag) ­per ……… (betaalperiode).
  2. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag dat vrij van inhou­ding van loon­heffing en pre­mies werk­nemersver­zeke­ringen kan worden vergoed.
  3. De werkgever is bevoegd tot terugvordering van het gedeelte van de onkosten­ver­goeding waarvan achteraf mocht komen vast te staan dat daarover de bovenbedoel­de inhou­din­gen gedaan hadden moeten worden.
  4. De vergoeding is gespecificeerd als volgt:
  • € ………. ter zake van lunches, diners en consumpties;
  • € ………. ter zake van telefoonkosten;
  • € ………. ter zake van parkeer-, tol- en veergelden inzake de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde auto;
  • € ………. ter zake van …………………..;
  • € ………. ter zake van …………………..;
  • € ………. ter zake van …………………..;
  1. Indien de werkgever dit ver­zoekt, is de werknemer gehou­den nota’s en beta­lings­be­wij­zen van de ge­maakte onkos­ten te bewaren en aan de werkgever te overleg­gen, teneinde de werkgever in staat te stellen tegen­over de belas­ting­dienst aan te tonen, dat geen sprake is van loon, waarop wettelijke inhou­dingen moeten worden ge­daan.
  2. De on­kostenver­goeding wordt niet uitbe­taald na het verstrijken van een maand na afloop van de maand waarin de arbeid ten gevol­ge van arbeidson­ge­schikt­heid of anders­zins is onder­broken tot het moment van werkhervatting.
  3. De onkostenvergoeding wordt verstrekt omdat de werknemer op het moment van het toekennen van de onkostenvergoeding werkzaamheden verricht die noodzaken tot het maken van de betreffende kosten. De werkgever zal gerechtigd zijn de vergoeding van deze onkosten te beperken of te doen vervallen, indien en voor zover de werknemer op enig moment in de toekomst als gevolg van een wijziging van de functie, een wijziging van de feitelijke werkzaamheden, een wijziging van de werkwijze of anderszins de betreffende kosten niet of in mindere mate maakt.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht