• Anoniem on
  Beëindigingsovereenkomst | Personeel » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Beëindigingsovereenkomst | Personeel

  Het document “beeindigingsovereenkomst-uitgebreid” gebruikt wanneer werkgever en werknemer met wederzijds goedkeuren het dienstverband beëindigen.

  Download hier het document:

  beeindigingsovereenkomst-uitgebreid

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  Beëindiging met wederzijds goedvinden
  De ondergetekenden

  1. ……………………………B.V., ten deze vertegenwoordigd door: ………………….geboren ………………….., hierna te noemen de werkgever,
  en
  2. de heer/mevrouw………………….. , wonende te (………….) …………., …………………, geboren op………………., hierna te noemen de werknemer,

  verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Artikel 1
  De tussen de werkgever en de werknemer geldende arbeidsovereenkomst van ….. wordt met wederzijds goedvinden beëindigd met ingang van ….. Het initiatief tot het sluiten van deze overeenkomst welke ten gevolgen heeft dat de dienstbetrekking wordt beëindigd ligt bij werkgever.

  Artikel 2
  De laatste dag dat werknemer voor werkgever werkzaamheden zal verrichten is ………..

  Artikel 3
  1. De werkgever zal aan de werknemer terzake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een eenmalige vergoeding betalen van € ….., welke vergoeding zal worden onderworpen aan de geldende fiscale regels.
  2. De werkgever zal de werknemer na de beëindigingdatum een definitieve afrekening van het salaris (inclusief vakantietoeslag) sturen voor …..
  3. De werknemer ontvangt een afrekening van de vakantiedagen die hij op moment van beëindiging van het dienstverband heeft.

  Artikel 4
  De werknemer verplicht zich om de door de werkgever beschikbaar gestelde middelen (gedacht kan worden aan: dienstauto met de daarbij behorende kentekenpapieren, bedrijfspas, token) uiterlijk op de datum zoals vermeldt in artikel 2 retour te geven.

  Artikel 5
  De werknemer en de werkgever bevestigen dat na vervulling van de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen geen verdere aanspraken voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst bestaan.

   Artikel 6

  Wanneer een van de artikelen of artikelonderdelen van deze overeenkomst als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen niet meer (volledig) van toepasbaar zijn heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoering van de overige bepalingen.
  Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te ….. op ……

  Werkgever Werknemer

   

  …………………….. ……………………..
  de heer/mevrouw de heer/mevrouw …………..

   

  Document : beëindiging met wederzijds goed vinden uitgebreid
  Versie : april 2010

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht