• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | Onbepaalde tijd » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | Onbepaalde tijd

  Het document “arbeidsovereenkomst-voor-onbepaalde-tijd-uitgebreid” gebruikt u voor werknemers welke u danwel zelf, danwel van rechtswege, een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt.

  Download hier het document:

  arbeidsovereenkomst-voor-onbepaalde-tijd-uitgebreid

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  De ondergetekenden:
  ….., gevestigd/zaakdoende te ….., ten dezen vertegenwoordigd door …..,
  hierna te noemen werkgever,
  en
  ….., wonende te ….., hierna te noemen: werknemer;

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Algemene bepalingen
  Artikel …..
  1. De werknemer treedt met ingang van ….. bij de werkgever in dienst in de functie van …..
  2. De werknemer zal in deze functie de volgende werkzaamheden verrichten: …..
  3. De functie wordt uitgeoefend vanuit de standplaats c.q. de vestiging …..
  4. Werknemer is bereid om desgevraagd de werkzaamheden te verrichten vanuit een andere plaats c.q. vestiging.
  Artikel …..
  De proeftijd bedraagt ….. maanden. Gedurende deze periode is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

  Aard van de dienstbetrekking
  Artikel …..
  1. De dienstbetrekking is aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst middels opzegging c.q. ontbinding te beëindigen met inachtneming van de ingevolge het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven opzegtermijnen.
  2. Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek schriftelijk opgave van de reden van opzegging.
  3. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand, waarin de 65-jarige leeftijd is bereikt, of op een hiervan afwijkend tijdstip waarop krachtens een bij de werkgever geldende pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.

  Salaris
  Artikel …..
  1. Het salaris van de werknemer bedraagt bij indiensttreding € ….. bruto per maand.
  2. Alle bedragen zullen in de laatste week van de desbetreffende maand, op een door werknemer aan werkgever op te geven bank- of girorekening, worden overgemaakt.

  Vakantie en vakantietoeslag
  Artikel …..
  1. De werknemer heeft per vakantiejaar bij een …..-urige werkweek, naar rato per kalenderjaar recht op ….. vakantiedagen met behoud van salaris.
  2. Het tijdstip waarop de vakantiedagen kunnen worden opgenomen, wordt in overleg tussen de werkgever en de werknemer vastgesteld.
  3. De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand ….. een vakantietoeslag van ….. procent over het in de voorafgaande twaalf maanden genoten bruto salaris. Bij een parttime dienstverband is dit naar rato. Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden de vakantierechten en -toeslag vastgesteld naar evenredigheid van het aantal maanden dat de werknemer in het betreffende jaar in dienst is.

  Werktijden
  Artikel …..
  De arbeidsduur bedraagt ….. uur per week, van ……dag tot en met ……dag. De werkdag vangt aan tussen ….. uur en ….. uur, eindigt tussen ….. uur en ….. uur.

  Overwerk
  Artikel …..
  Op een daartoe strekkend verzoek van werkgever is werknemer verplicht buiten bovengenoemde tijden arbeid te verrichten, mits dit verzoek redelijk is en tijdig aan werknemer is meegedeeld, zonder dat dit werknemer aanspraak geeft op enige extra-beloning zolang het overwerk geen bovenmatige vormen aanneemt.

  Reiskosten
  Artikel …..
  De werknemer ontvangt voor de reiskosten woon-werkverkeer een vergoeding van ….. per kilometer.

  Ziekte
  Artikel …..
  1. Indien werknemer ongeschikt is voor het verrichten van passende/ gangbare arbeid, zal werkgever gedurende de eerste 52 weken, te rekenen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, …..% van het laatst genoten bruto dagloon aan werknemer door betalen en gedurende de tweede 52 weken 70 % van het laatst genoten dagloon.
  2. Indien en voorzover een ander voor de arbeidsongeschiktheid van werknemer aansprakelijk is, is artikel 6:107a tweede lid van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
  3. Indien een omstandigheid als bedoeld in lid 2 zich voordoet, zal werkgever, na een zodanig verzoek van werknemer, een voorschot ter grootte van de niet genoten aanvullende uitkering verstrekken. In gevallen als hiervoor genoemd staat het werkgever vrij onverschuldigd een aanvulling te doen op de wettelijke uitkering terzake van werknemers arbeidsongeschiktheid.

  Pensioen
  Artikel …..
  De pensioenregeling is ondergebracht bij het Bedrijfspensioenfonds voor de
  ………………….. De werknemer zal bij dit fonds worden aangemeld zodra / het
  dienstverband aanvangt. / werknemer de leeftijd heeft bereikt van …. jaar. /
  werknemer …. (max. 2 maand) maand in dienst is.

  Of

  De werkgever heeft geen pensioenregeling. De werknemer neemt derhalve niet deel aan een pensioenregeling. / Werkgever is in dat geval bereid, indien werknemer zelf een pensioenregeling te zijnen behoeve afsluit, om werknemer een vergoeding van …..% te verstrekken van hetgeen voor werknemer betaald zou moeten worden voor de collectieve pensioenregeling met een maximum van € …..

  Concurrentiebeding
  Artikel …..
  Het is de werknemer zonder schriftelijke toestemming van de werkgever verboden om gedurende de arbeidsovereenkomst, alsmede gedurende binnen een tijdvak van ….. jaren na beëindiging van de dienstbetrekking, binnen een straal van ….. km rond de vestigingsplaats van werkgever, tegen vergoeding of om niet, voor derden of voor eigen rekening, direct of indirect, soortgelijke werkzaamheden en/of diensten te verrichten c.q. aan te bieden als de werkgever in zijn pakket van werkzaamheden en/of diensten heeft opgenomen of bij zodanige werkzaamheden of diensten op enigerlei wijze betrokken te zijn. In afwijking van het bepaalde in artikel 650 lid 3 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan de boete genoemd in artikel ….. middelijk, dan wel onmiddellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever

  Relatiebeding
  Artikel …..
  Het is werknemer niet toegestaan om gedurende een periode van ….. jaren na beëindiging van de dienstbetrekking op enige wijze zakelijke betrekkingen aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever en/of aan de werkgever gelieerde ondernemingen. Onder ‘gelieerde ondernemingen’ in de zin van deze bepaling worden in ieder geval verstaan ondernemingen die behoren tot dezelfde groep als de werkgever, alsmede ondernemingen waarin de werkgever op enigerlei wijze deelneemt of belang heeft.
  Op bijgaand overzicht worden de namen genoemd van de relaties, waarop dit beding van toepassing is.

  Geheimhoudingsplicht
  Artikel …..
  Werknemer erkent dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van werkgever.
  Het is werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking, hetzij na beëindiging hiervan, alles wat hem omtrent het bedrijf van werkgever of diens cliënten bekend is geworden openbaar te maken.

  Intellectueel eigendom
  Artikel …..
  Auteursrechten en industriële eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden en of uitvindingen van werknemer, verricht c.q. gedaan tijdens het bestaan en gedurende een jaar na afloop van de dienstbetrekking, komen toe aan werkgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Boete
  Artikel …..
  Indien werknemer de verboden van deze overeenkomst overtreedt, verbeurt hij een direct opeisbare boete ten bedrage van € ….. per overtreding en € ….. per dag dat deze overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag geldt als een hele dag, onverminderd het recht van werkgever volledige schadevergoeding te vorderen.

  Reglement
  Artikel …..
  Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van het reglement bij ziekte (of: de controlevoorschriften bij ziekte) van toepassing. Dit reglement wordt (of: Deze controlevoorschriften worden) geacht integraal deel uit te maken van deze arbeidsovereenkomst.

  Toepasselijke cao
  Artikel …..
  Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor ….. van toepassing. Deze CAO wordt geacht van deze overeenkomst integraal deel uit te maken.

  Wijziging arbeidsovereenkomst
  Artikel …..
  De werkgever heeft de bevoegdheid een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

  Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ….. op …..
  20….
  Handtekening werkgever Handtekening werknemer

  …………………………. ………………………….

  Document arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd uitgebreid
  Versie : juni 2010

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht