• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | Onbepaalde tijd (kort) » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | Onbepaalde tijd (kort)

  Het document “arbeidsovereenkomst nulurencontract” gebruikt u voor werknemers welke u danwel zelf, danwel van rechtswege, een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt.

  Download hier het document:

  arbeidsovereenkomst-voor-onbepaalde-tijd-eenvoudig

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd(verkort)

  De ondergetekenden:
  ….., gevestigd/zaakdoende te ….., ten dezen vertegenwoordigd door …..,
  hierna te noemen werkgever,
  en
  ….., wonende te ….., hierna te noemen: werknemer;

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Algemene bepalingen
  Artikel …..
  1. De werknemer treedt met ingang van ….. bij de werkgever in dienst in de functie van …..
  2. De werknemer zal in deze functie de volgende werkzaamheden verrichten: …..
  3. De functie wordt uitgeoefend vanuit de standplaats c.q. de vestiging …..
  4. Werknemer is bereid om desgevraagd de werkzaamheden te verrichten vanuit een andere plaats c.q. vestiging.
  Artikel …..
  Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Artikel …..
  De proeftijd bedraagt ….. maanden. Gedurende deze periode is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

  Salaris
  Artikel …..
  1. Het salaris van de werknemer bedraagt bij indiensttreding € ….. bruto per maand.
  2. Alle bedragen zullen in de laatste week van de desbetreffende maand, op een door werknemer aan werkgever op te geven bank- of girorekening, worden overgemaakt.

  Ziekte
  Artikel …..
  1. Indien werknemer ongeschikt is voor het verrichten van passende/ gangbare arbeid, zal werkgever gedurende de eerste 52 weken, te rekenen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, …..% van het laatst genoten bruto dagloon aan werknemer door betalen en gedurende de tweede 52 weken 70 % van het laatst genoten dagloon.
  2. Indien en voorzover een ander voor de arbeidsongeschiktheid van werknemer aansprakelijk is, is artikel 6:107a tweede lid van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
  3. Indien een omstandigheid als bedoeld in lid 2 zich voordoet, zal werkgever, na een zodanig verzoek van werknemer, een voorschot ter grootte van de niet genoten aanvullende uitkering verstrekken. In gevallen als hiervoor genoemd staat het werkgever vrij onverschuldigd een aanvulling te doen op de wettelijke uitkering terzake van werknemers arbeidsongeschiktheid.

  Werktijden
  Artikel …..
  De arbeidsduur bedraagt ….. uur per week, van ……dag tot en met ……dag. De werkdag vangt aan tussen ….. uur en ….. uur, eindigt tussen ….. uur en ….. uur.

  Vakantie en vakantietoeslag
  Artikel …..
  1. De werknemer heeft per vakantiejaar bij een …..-urige werkweek, naar rato per kalenderjaar recht op ….. vakantiedagen met behoud van salaris.
  2. Het tijdstip waarop de vakantiedagen kunnen worden opgenomen, wordt in overleg tussen de werkgever en de werknemer vastgesteld.
  3. De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand ….. een vakantietoeslag van ….. procent over het in de voorafgaande twaalf maanden genoten bruto salaris. Bij een parttime dienstverband is dit naar rato. Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden de vakantierechten en -toeslag vastgesteld naar evenredigheid van het aantal maanden dat de werknemer in het betreffende jaar in dienst is.

  Geheimhoudingsplicht
  Artikel …..
  Werknemer erkent dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van werkgever.
  Het is werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking, hetzij na beëindiging hiervan, alles wat hem omtrent het bedrijf van werkgever of diens cliënten bekend is geworden openbaar te maken.

  Boete
  Artikel …..
  Indien werknemer de verboden van deze overeenkomst overtreedt, verbeurt hij een direct opeisbare boete ten bedrage van € ….. per overtreding en € ….. per dag dat deze overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag geldt als een hele dag, onverminderd het recht van werkgever volledige schadevergoeding te vorderen.

  Pensioen
  Artikel …..
  Voor de werknemer wordt een pensioenvoorziening getroffen. Deze pensioenverplichting wordt vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.

  Of

  De werkgever heeft geen pensioenregeling. De werknemer neemt derhalve niet deel aan een pensioenregeling. / Werkgever is in dat geval bereid, indien werknemer zelf een pensioenregeling te zijnen behoeve afsluit, om werknemer een vergoeding van …..% te verstrekken van hetgeen voor werknemer betaald zou moeten worden voor de collectieve pensioenregeling met een maximum van € …..

  Reiskosten
  Artikel …..
  De werknemer ontvangt voor de reiskosten woon-werkverkeer een vergoeding van ….. per kilometer.

  Toepasselijke cao
  Artikel …..
  Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor ….. van toepassing. Deze CAO wordt geacht van deze overeenkomst integraal deel uit te maken.

  Wijziging arbeidsovereenkomst
  Artikel …..
  De werkgever heeft de bevoegdheid een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

  Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……….. op ………….
  Handtekening werkgever Handtekening werknemer

  …………………………. ………………………….

  Document arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd eenvoudig
  Versie : juni 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht