• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | Bepaalde tijd » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | Bepaalde tijd

  Het document “arbeidsovereenkomst-voor-bepaalde-tijd” gebruikt u voor werknemers welke een tijdelijk contract krijgen aangeboden.

  Download hier het document:

  arbeidsovereenkomst-voor-bepaalde-tijd

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  ARBEIDSOVEREENKOMST BEPAALDE TIJD
  DE ONDERGETEKENDEN:

  [Bedrijfsnaam werkgever], gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam functie][de heer/mevrouw naam ondertekenaar], hierna te noemen ‘Werkgever’
  en

  De heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum], wonende te [adres], [postcode en woonplaats], hierna te noemen: ‘werknemer’.
  VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

  Artikel 1 Aanvang en duur
  1.1 Werknemer treedt met ingang van [datum] in dienst van werkgever in de functie van [naam functie]. De standplaats van werknemer bij aanvang is [naam standplaats]. Werknemer verklaart bereid te zijn om in alle redelijkheid van standplaats te wijzigen indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt.

  1.2 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor een periode van [aantal] maanden en eindigt daarom van rechtswege op [datum], zonder dat voor deze beëindiging enige handeling van partijen vereist is. Vóór het einde van de arbeidsovereenkomst zal werkgever met inachtneming van een redelijke termijn met werknemer overleggen over een eventuele voortzetting ervan.

  Artikel 2 Proeftijd
  De eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt als proeftijd. Gedurende deze periode kan ieder der partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

  Artikel 3 Opzegging
  3.1 Deze overeenkomst is tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Indien deze arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet voor onbepaalde tijd, blijft de wettelijke opzegtermijn gelden.

  3.2 Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk, tegen het einde van een kalendermaand, aan de wederpartij plaats te vinden.

  Artikel 4 Werkzaamheden
  4.1 De taken van werknemer bestaan uit het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden, welke behoren bij de overeengekomen functie, één en ander in de ruimste zin van het woord.

  4.2 Werknemer verplicht zich ook andere werkzaamheden te verrichten dan die tot een normale uitoefening van de functie behoren, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze verlangd kunnen worden.

  4.3 Werknemer zal zijn werkzaamheden verrichten ten kantore van werkgever of op een door de werkgever aan te wijzen locatie.

  Artikel 5 Dienstverband en werktijden
  5.1 De arbeidsduur bedraagt bij aanvang van het dienstverband [aantal] uur per week, verdeeld over [aantal] dagen per week.

  5.2 De werktijden worden in onderling overleg met de werkgever vastgesteld. [Facultatief] In het geval van een parttime dienstverband kan het bedrijfsbelang verlangen dat de werknemer in redelijkheid wordt gevraagd om een eventuele vaste vrije dag te verschuiven, hetzij incidenteel, hetzij structureel.

  5.3 Lunchtijd wordt niet beschouwd als werktijd en valt dus buiten de telling van het aantal gewerkte uren. De lunchpauze dient plaats te vinden in het tijdvak van 12.00 tot 14.00 uur en duurt minimaal een half uur.

  5.4 Werknemer verklaart zich bereid overwerk te verrichten, indien en voor zover dit door werkgever noodzakelijk wordt geacht in verband met een goede voortgang van de werkzaamheden.

  Artikel 6 Salaris
  Het salaris van werknemer bedraagt, gebaseerd op het aantal uren dat gewerkt wordt € [bedrag] bruto per maand. Het salaris wordt voor of op de laatste dag van de kalendermaand door werkgever voldaan.

  Artikel 7 Vakantie en vakantietoeslag
  7.1 Werknemer heeft [aantal] vakantiedagen per kalenderjaar bij een fulltime dienstverband. Indien werknemer niet gedurende de gehele periode vanaf 1 januari tot en met 31 december in dienst van werkgever is geweest ofwel niet fulltime heeft gewerkt, wordt het aantal vakantiedagen naar verhouding vastgesteld.

  7.2 Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag ten bedrage van 8% van het bruto jaarloon, uit te keren in de maand mei van elk kalenderjaar. Indien werknemer niet gedurende de gehele periode vanaf 1 juli tot en met 30 juni in dienst van werkgever is geweest, wordt de vakantietoeslag naar verhouding vastgesteld.

  Artikel 8 Reiskostenvergoeding/bedrijfsauto
  8.1 [Variant 1] Werknemer heeft recht op een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer op basis van openbaar vervoer (basis 2e klas). Werkgever vergoedt slechts op naam gestelde vervoersbewijzen, tenzij de medewerker op een voor werkgever gunstiger wijze reist.

  [Variant 2] Werknemer maakt aanspraak op vergoeding per kilometer van de reiskosten woon/werkverkeer, tot het fiscaal onbelaste maximum.

  8.2 Facultatief] Werkgever stelt de werknemer een bedrijfsauto ter beschikking conform de leaseregeling. Werknemer tekent in dit kader een gebruikersovereenkomst.

  Artikel 9 Overige regelingen
  9.1 [Facultatief] Werknemer kan na afloop van de proeftijd deelnemen aan de spaarloonregeling van werkgever conform de wettelijke regelgeving.

  9.2 [Facultatief] Werknemer wordt opgenomen in de collectieve WGA-hiaatverzekering. Werknemer draagt bij in de premie volgens een vastgesteld percentage.

  9.3 [Facultatief] Werknemer wordt opgenomen in de collectieve WIA-excedentverzekering. Werknemer draagt bij in de premie volgens een vastgesteld percentage.

  9.4 [Facultatief] Werknemer krijgt een mobiele telefoon ter beschikking. Werknemer tekent in dit verband een bruikleenovereenkomst.

  9.5 [Facultatief] Werknemer krijgt een laptop ter beschikking. Werknemer tekent in dit verband een bruikleenovereenkomst.

  9.6 [Facultatief] Werknemer komt in aanmerking voor de variabele beloningsregeling.

  9.7 [Facultatief] Werknemer ontvangt een kostenvergoeding van € [bedrag] bruto per maand. Deze kostenvergoeding vervalt indien werknemer langer dan 1 maand niet in staat is de overeengekomen arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid of een andere bij de werknemer gelegen reden.

  Artikel 10 Pensioen
  Werknemer zal met ingang de datum van indiensttreding in de pensioenregeling worden opgenomen. Werknemer draagt bij in de premie volgens een vastgesteld percentage. De bijdrage wordt maandelijks op het salaris ingehouden. De pensioenregeling zoals die nu luidt en in de toekomst zal gaan luiden is van toepassing. Door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst verklaart werknemer een exemplaar van de pensioenregeling te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te begrijpen.

  Artikel 11 Nevenwerkzaamheden
  De werknemer verbindt zich, tenzij met schriftelijke toestemming van de werkgever, gedurende de dienstbetrekking, niet voor een andere werkgever of opdrachtgever werkzaamheden te verrichten of werkzaamheden te verrichten voor eigen rekening.
  Toestemming door de werkgever wordt aan de werknemer in ieder geval onthouden in het geval:
  – De nevenactiviteiten de werknemer zouden kunnen beletten de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tegenover de werkgever na te komen.
  – De nevenactiviteiten, gezien de functie van de betrokken werknemer, de identiteit dan wel de geloofwaardigheid van de werkgever in het gedrang zou brengen.

  Artikel 12 Concurrentiebeding
  12.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever is het werknemer verboden gedurende de periode van [50% duur contract] na het einde van het dienstverband andere werknemers van werkgever te benaderen om bij de nieuwe werkgever van werknemer of elders in dienst te treden.

  12.2 Het is werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de dienstbetrekking en gedurende de periode van [50% duur contract] na het einde van het dienstverband in Nederland een onderneming gelijksoortig aan die van werkgever, in welke vorm ook te drijven of te doen drijven, direct of indirect, een financieel belang daarin te hebben of daarvoor, al dan niet in het kader van een dienstverband, hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet, werkzaam te zijn.

  12.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever zal werknemer tijdens de looptijd van zijn dienstbetrekking, alsmede gedurende een periode van [50% duur contract] na het einde van het dienstverband noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden, noch anderszins werkzaam zijn voor relaties van werkgever, een en ander voor zover de te verrichten werkzaamheden geacht kunnen worden te behoren tot het werkterrein van werkgever. Onder relaties van werkgever dienen in dit verband te worden verstaan natuurlijke personen en rechtspersonen met hun gelieerde ondernemingen, die in een periode van drie jaren voorafgaande aan het einde van het dienstverband relatie zijn geweest van werkgever.

  Artikel 13 Geheimhouding
  Werknemer is verplicht absolute geheimhouding te betrachten, zowel tijdens als na het dienstverband, omtrent hetgeen hem ten aanzien van het bedrijf van werkgever en de relaties daarvan, ter ore is gekomen, dan wel omtrent hetgeen door hem is waargenomen.

  Artikel 14 Bedrijfsmiddelen
  14.1 Alle bedrijfsmiddelen, waaronder begrepen machines, gereedschappen, materialen, voertuigen, schriftelijke stukken, geautomatiseerde bestanden en andere gegevensdragers welke werknemer van of door werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van werkgever.

  14.2 Werknemer is verplicht deze bedrijfsmiddelen op eerste verzoek, en bij gebreke daarvan uiterlijk op de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, aan werkgever ter beschikking te stellen.

  Artikel 15 Boeteclausule
  Bij overtreding van de in artikel 11, 12, 13 en 14 omschreven verboden verbeurt werknemer een onmiddellijk opeisbare tot voordeel van werkgever strekkende boete van € 1000 per overtreding, en € 250 voor iedere dag waarop een overtreding eventueel voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van werkgever de werkelijk geleden schade te vorderen.

  Artikel 16 Wijzigingsbeding
  16.1 Werkgever kan een of meer artikelen van deze arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen indien hij daartoe een zwaarwichtig belang heeft.

  16.2 Een dergelijk zwaarwichtig belang bestaat onder meer, echter niet uitsluitend, indien de kosten van de in artikel 10 bedoelde verzekering hoger wordt dan het geval was ten tijde van de totstandkoming van deze arbeidsovereenkomst. In dat geval kan werkgever besluiten om de voorwaarden, met inbegrip van de verdeling van de premie, zodanig te wijzigen dat de kosten voor werkgever uitkomen op het peil ten tijde van de totstandkoming van deze arbeidsovereenkomst.

  16.3 Dit zwaarwichtige belang kan onder meer, echter niet uitsluitend, bestaan indien er sprake is van wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving.

  Artikel 17 Voorschriften en instructies
  Werknemer gehouden de voorschriften, gedragscodes, procedures en instructies, die binnen de onderneming van werkgever worden gehanteerd, op te volgen. Werkgever behoudt zich het recht voor bovengenoemde regelingen eenzijdig te wijzigen.

  Artikel 18 Toepasselijk recht
  18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  18.2 [Facultatief] Voor de volledigheid wijst werkgever werknemer erop dat op deze arbeidsovereenkomst geen CAO van toepassing is.
  Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend in [plaats], op [datum].

  Werkgever: Werknemer:
  [naam] [naam]
  Functie]
  [Bedrijfsnaam werkgever]

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht