• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | Uitzendovereenkomst » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | Uitzendovereenkomst

  Het document “Arbeidsovereenkomst-Uitzendovereenkomst” gebruikt u wanneer u een natuurlijk persoon een geldlening verstrekt.

  Download hier het document:

  uitzendovereenkomst

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  2.10       model uitzendovereenkomst

   

  UITZENDOVEREENKOMST

   

  De ondergetekenden:

   

   

  hierna te noemen: “de werkgever”;

   

  en

   

   

  hierna te noemen “de werknemer”;

   

  Overwegende dat:

   

  • de werkgever zich professioneel bezig houdt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden (niet zijnde groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, terwijl de werkgever noch de derde een dochtermaatschappij van de ander is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek);
  • de werknemer bereid is bij de werkgever in dienst te treden om bij een derde, die ter zake aan de werkgever een opdracht heeft gegeven, arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde;

   

  Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

   

  Artikel 1: ingangsdatum

  1.1       De werknemer treedt bij de werkgever in dienst per ……….. (ingangsda­tum).

   

  Artikel 2: functie

  2.1       De werknemer treedt in dienst in de functie van ………. (functienaam) en zal door de werkgever in deze functie ter beschikking gesteld worden van ………. (naam opdrachtgever), hierna te noemen: “de opdrachtgever”, om onder diens leiding en toezicht werkzaam te zijn.

  2.2       Als zodanig zullen tot de werkzaamheden van de werknemer behoren: ………. (eventuele functie­omschrij­ving).

  2.3       De werkgever respectievelijk de opdrachtgever kan van de werknemer verlangen ook andere werk­zaamhe­den te ver­rich­ten dan die welke tot een normale uitoefe­ning van zijn functie behoren, indien en voor zover deze andere werkzaamheden rede­lijker­wijs van hem gevergd kunnen wor­den.

   

  Artikel 3: standplaats

  3.1       De overeengekomen werkzaamheden zullen gewoonlijk in c.q. vanuit het kan­toor/de vesti­ging/het filiaal* van de opdrachtgever te ………. (standplaats) worden verricht.

  3.2       De werkgever behoudt zich het recht voor de werknemer over te plaatsen naar een andere vesti­ging/ander filiaal van de opdrachtgever*.

   

  Artikel 4: duur

               (indien voor onbepaalde tijd aangegaan:)

  4.1       De arbeidsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

  4.2       In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst is de opzegtermijn van toe­pas­sing die voortvloeit uit het bepaalde in artikel 7:672 van het Burger­lijk Wetboek, tenzij uit het bepaalde in de CAO een kortere of langere opzegtermijn voortvloeit. Voor opzeg­ging van de arbeidsovereen­komst is voorafgaande toe­stem­ming van het UWV (UWV WERKbedrijf) vereist.

  4.3       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst eindigt de overeenkomst van rechtswege indien en zodra de terbeschikkingstelling door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt.

  4.4       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer de overeenkomst steeds onverwijld opzeggen.

  4.5       De arbeidsovereenkomst eindigt in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat. Eventuele keuzemogelijkheden van de werknemer om het recht op ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan zullen daarbij niet in aanmerking worden genomen.

               (indien voor bepaalde tijd aangegaan:)

  4.1       De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van ………. (duur) en ein­digt der­hal­ve op ………. (einddatum) zonder opzegging of zonder dat daar­toe toestem­ming van het UWV (UWV WERKbedrijf) vereist zal zijn.

  4.2       Deze overeenkomst is ook tijdens de in 4.1 bedoelde duur opzegbaar (in geval van opzegging door de werkgever na verkregen toestem­ming van het UWV (UWV WERKbedrijf) en) met inachtneming van de opzeg­termijn, welke op grond van de wet geldt. In dat geval is bij opzegging van de arbeidsover­eenkomst de opzegter­mij­n van toe­pas­sing die voortvloeit uit het bepaalde in artikel 7:672 van het Burger­lijk Wetboek, tenzij uit het bepaalde in de CAO een kortere of langere opzegtermijn voortvloeit.

  4.3       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst eindigt de overeenkomst van rechtswege indien en zodra de terbeschikkingstelling door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt.

  4.4       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer de overeenkomst steeds onverwijld opzeggen.

  4.5       In geval van (al dan niet herhaalde) stilzwijgende voortzetting na het verstrijken van de duur als in artikel 4.1 bedoeld, eindigt de arbeidsovereenkomst in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat. Eventuele keuzemogelijkheden van de werknemer om het recht op ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan zullen daarbij niet in aanmerking worden genomen.

               (indien aangegaan voor de duur van een bepaald werk of project:)

  4.1       De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van het navolgende project: …………… (omschrij­ving project), doch maximaal voor de duur van …………… (eventuele maximale duur). De geschatte duur van dit project bedraagt: …………… (geschatte duur project). Aan deze schatting kan de werknemer geen rechten ontlenen, in geval de duur langer of korter is.

  4.2       Deze overeenkomst is ook tijdens de in 4.1 bedoelde duur opzegbaar (in geval van opzegging door de werkgever na verkregen toestem­ming van het UWV (UWV WERKbedrijf) en) met inachtneming van de opzeg­termijn, welke op grond van de wet geldt. In dat geval is bij opzegging van de arbeidsover­eenkomst de opzegter­mij­n van toe­pas­sing die voortvloeit uit het bepaalde in artikel 7:672 van het Burger­lijk Wetboek, tenzij uit het bepaalde in de CAO een kortere of langere opzegtermijn voortvloeit.

  4.3       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst eindigt de overeenkomst van rechtswege indien en zodra de terbeschikkingstelling door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt.

  4.4       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer de overeenkomst steeds onverwijld opzeggen.

  4.5       De arbeidsovereenkomst eindigt in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat. Eventuele keuzemogelijkheden van de werknemer om het recht op ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan zullen daarbij niet in aanmerking worden genomen.

  (indien aangegaan voor de duur van de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer:)

  4.1       De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van de arbeidsongeschiktheid van de heer/mevrouw/me­juf­frouw* …………… (naam te vervangen werknemer), doch maximaal voor de duur van …………… (eventuele maximale duur) en ein­digt der­hal­ve zonder opzegging of zonder dat daar­toe toestem­ming van het UWV (UWV WERKbedrijf) vereist zal zijn op de laatste dag voor de dag dat de heer/mevrouw/me­juf­frouw* …………… zijn/haar* werkzaamheden na arbeids­on­ge­schikt­heid volledig hervat dan wel (indien dit eerder is) op …………… (einddatum maximale duur).

  4.2       Aangezien de arbeidsovereenkomst is aangegaan ter vervanging van de heer/mevrouw/mejuf­frouw* …………… (naam te vervangen werknemer) tijdens diens arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid bestaat dat de heer/mevrouw/mejuf­frouw* …………… (naam te vervangen werknemer) zijn/haar* werkzaamheden na arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk hervat, komen partijen overeen dat de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur van de werknemer in geval van gedeeltelijke werkher­vat­ting zal worden terugge­bracht met het aantal uren waarvoor de heer/mevrouw/mejuf­frouw* …………… (naam te vervangen werknemer) alsdan zijn/haar* werkzaam­heden hervat.

  4.3       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst eindigt de overeenkomst van rechtswege indien en zodra de terbeschikkingstelling door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt.

  4.4       Gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer de overeenkomst steeds onverwijld opzeggen.

  4.5       De arbeidsovereenkomst eindigt in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat. Eventuele keuzemogelijkheden van de werknemer om het recht op ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan zullen daarbij niet in aanmerking worden genomen.

   

  Artikel 5: proeftijd

  5.1       De eerste maand/twee maanden* (afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst!) van de arbeidsovereenkomst geldt/gelden* als proeftijd.

  5.2       Gedurende de proeftijd der­hal­ve tot en met .. …….. 20.. (datum einde proeftijd) zullen zowel de werkgever als de werknemer­­ de arbeidso­vere­enkomst op elk ge­wenst mo­ment kunnen opzeggen.

   

  Artikel 6: arbeidstijd

  6.1       De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor .. (aantal arbeidsuren per week) uur per week.

  6.2       De dagen en tijden waarop de arbeid dient te worden verricht worden be­paald door de werkgever, welke daarbij, zoveel als de eisen van een goede bedrijfsvoe­ring toela­ten, rekening houdt met de wensen van de werknemer.

  6.3       De werkgever kan van de werknemer verlangen in bijzondere gevallen over­werk te verrich­ten. De vergoeding voor het verrichten van over­werk wordt geacht in het salaris te zijn begre­pen./O­ver­werk wordt ver­goed in de vorm van extra vrije tijd./O­ver­werk wordt uitbetaald tegen 100% van het uurloon, dat volgt uit het salaris als in artikel 7 lid 1 be­doeld.

   

  Artikel 7: salaris

  7.1       Het salaris bedraagt (in afwij­king in zo­ver­re van het be­paal­de in de CAO) ten tijde van het aangaan van de overeenkomst € …..,.. (zeg­ge: ………. euro) (salaris in cijfers en in letters) bru­to per uur/week/periode van 4 we­ken/maand*.

  7.2       Het bepaalde in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek blijft gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst buiten toepassing, zodat de werknemer gedurende deze periode geen recht op loon heeft, indien hij de overeengekomen arbeid niet verricht, ook niet indien de oorzaak daarvan voor rekening van de werkgever komt.

  7.3       Het salaris zal maandelijks tegen het einde van de maand uitbetaald worden op een door de werk­nemer­ aan te wijzen bankrekening.

  7.4       De werknemer stemt er mee in dat de loonstrook door de werkgever op elektronische wijze kan worden verstrekt.

   

  Artikel 8: arbeidsongeschiktheid

  8.1       De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan de controle­voorschriften ter zake van ziektever­zuim, welke door of namens de werkgever zijn of zullen wor­den vastgesteld. De werknemer verklaart een exemplaar van deze controlevoor­schriften te hebben ontvangen.

  8.2       De werk­ge­ver is steeds be­voegd tot wijzi­ging van deze voor­schrif­ten.

  8.3       Bij niet-nako­ming van de controlevoorschriften is de werkge­ver be­voegd tot op­schor­ting van de betaling van het loon op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 6 van het Bur­gerlijk Wetboek.

   

  Artikel 9: vakantie

  9.1       Aan de werknemer wordt een recht op vakantie met behoud van salaris toegekend van .. (aantal vakantiedagen per jaar) werk­dagen (per vakantie­jaar lopend van ………. tot ………..(begin en einde van vakantiejaar voor berekening van vakan­tie­da­gen)).

  9.2       De vakantie wordt op initiatief van de werkgever of de werknemer, door de werkge­ver­ vastgesteld. De werkgever voert over het vaststellen van de vakantiedagen tijdig overleg met de werknemer.

   

  Artikel 10: vakantietoeslag

  10.1     Aan de werknemer zal .. (percentage vakantietoeslag) % van zijn salaris als vakan­tie­toe­slag wor­den uitge­keerd.

  10.2     De betaling van de vakantietoeslag lopende over de periode van  …………… tot …………… (begin en einde vakantiejaar voor berekening vakantietoeslag) zal plaats­vin­den in de maand …………… (maand van uitbetaling vakantietoeslag).

   

  Artikel 11: beëindiging

  11.1     Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal verrekening van te veel dan wel te weinig opge­nomen vakantiedagen en te veel dan wel te weinig uitbe­taalde vakan­tietoeslag geschie­den door inhouding op dan wel uitbetaling bij het laatste maand­salaris, een en ander naar rato van het aantal gewerkte maanden in de betreffende perio­de.

   

  Artikel 12: pensioen

  12.1     Tussen partijen is geen pensioenregeling overeengekomen.

   

  of

   

  12.1     De werknemer is verplicht toe te treden tot het door de werkgever aan te wijzen pensioen­fonds, een en ander conform de bepalingen van het regle­ment van dit pensi­oen­fonds.

   

  Artikel 13: geheimhouding

  13.1     De werknemer erkent, dat aan hem door de werkgever geheim­houding is opgelegd van alle bijzon­der­heden het bedrijf van de werkgever en de cli­ënten van de werk­gever betreffen­de, of daarmee verband houdende.

  13.2     Het is aan de werknemer verboden om hetzij tijdens de duur van de arbeids­over­eenkomst, hetzij erna op enigerlei wijze, direct of indi­rect in welke vorm ook, mede­delingen te doen van of aan­gaande het bedrijf van de werk­gever alsme­de van of aangaande de cliënten van de werkgever.

  13.3     Bij overtreding van de in 13.1 en 13.2 vervatte verboden ver­beurt de werk­nemer aan de werkgever een dadelijk en ineens zonder somma­tie of inge­brekestelling opeisbare boete ad € 2.500 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) voor elke overtre­ding, zonder dat de werkgever­ gehou­den zal zijn schade te bewijzen en on­verminderd het recht van de werkge­ver om schade­ver­goe­ding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten over­treft.

   

  Artikel 14: verbod van nevenwerkzaamheden

  14.1     De werknemer onthoudt zich van het verrichten van werkzaamheden voor derden ge­lijk aan of verge­lijkbaar met de voor de werkgever­ te verrichten werk­zaam­heden, van het doen van zaken voor eigen rekening gelijk aan of verge­lijk­baar met de zaken van de werkgever, alsmede van elke directe of indirecte betrokkenheid of financiële interesse bij dergelijke werkzaamheden of zaken, een en ander behou­dens de uitdrukkelijke voor­af­gaan­de schrif­te­lijke toe­stemming van de werkgever.

  14.2     Bij overtreding van het in 14.1 bepaalde verbeurt de werknemer aan de werk­gever­ een dade­lijk en ineens zonder sommatie of inge­breke­stelling opeis­bare boete van € 2.500 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per overtreding en € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro)voor elke dag dat de over­tre­ding voort­duurt, zonder dat de werkge­ver gehouden zal zijn schade te bewij­zen en onver­min­derd het recht van de werk­gever om scha­devergoe­ding te vor­deren, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten over­treft.

  14.3     Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt als gevolg van nevenwerkzaamheden die op grond van het bepaalde in 15.1 zijn verboden, zal de werkgever gerechtigd zijn de arbeidsovereenkom­st op die grond te doen eindigen althans zal de werkgever op grond van wanprestatie van de werk­nemer ­niet gehou­den zijn tot doorbe­ta­ling van loon.

   

  Artikel 15: schorsing

  15.1     De werkgever behoudt zich het recht voor om de werknemer te schorsen (op non-actief te stellen) met be­houd van sala­ris.

  15.2     In geval van schorsing is de werknemer niet gehou­den zich be­schik­baar te houden voor het ver­rich­ten van werkzaamheden voor de werkgever. Het staat hem echter  -op straffe van het vervallen van de verplichting van de werkgever tot doorbetaling van salaris- niet vrij werk­zaam­he­den ten be­hoeve van der­den te ver­rich­ten gedu­ren­de de tijd dat hij norma­liter be­schikbaar zou moeten zijn voor het verrichten van werkzaam­heden voor de werkgever.

  15.3     De werkgever verbindt zich om uitsluitend onder schriftelijke opgave van rede­nen over te gaan tot schorsing.

  15.4     Desgewenst wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om zich in een per­soon­lijk onder­houd met de werkgever omtrent die redenen te verstaan.

  15.5     De werkgever is steeds bevoegd de schorsing in te trekken in welk geval de werk­nemer ge­hou­den is op eerste vordering van de werkgever de overeen­gekomen werkzaam­heden te hervat­ten.

   

  Artikel 16: afwijkingen en aanpassingen

  16.1     Deze arbeidsovereenkomst wordt geacht een volledige weergave te bevatten van de afspra­ken ter zake tussen partijen, zoals die bestaan op het moment van de onder­tekening van de overeen­komst.

  16.2     Aanvullingen op, en afwijkingen van deze arbeidsovereenkomst zullen alleen geldig zijn indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeen­geko­men, of schriftelijk door de werkgever­ zijn bevestigd.

  16.3     De werkgever is gerechtigd één of meer uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeiende arbeidsvoor­waar­de(n) te wijzigen in de gevallen als vermeld in artikel 7:613 van het Burgerlijk Wet­boek (dat wil zeggen: indien de werkge­ver bij deze wijzi­ging een zodanig zwaar­wichtig belang heeft dat het belang van de werk­nemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijk­heid en billijkheid moet wijken).

   

  Artikel 17: toepasselijk recht/bevoegde rechter

  17.1     Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlandse recht bij uitslui­ting van ieder ander rechts­stelsel van toepassing.

  17.2     De Nederlandse rechter is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot beslechting van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

   

  Artikel 18: verstrekking kopie arbeidsovereenkomst

  18.1     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de werknemer een kopie van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

   

  Aldus overeengekomen, opgemaakt in ….voud en ondertekend

   

  te.:                                                                                               te.:                                                                                  

   

  d.d.:                                                                                             d.d.:                                                                                

   

  de werkgever                                                                                     de werknemer

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht