• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | BV en DGA » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | BV en DGA

  Het document “arbeidsovereenkomst-tussen-dga-en-de-eigen-bv” gebruikt u wanneer een werknemer wordt benoemd tot directeur van een BV.

  Download hier het document:

  arbeidsovereenkomst-tussen-dga-en-de-eigen-bv

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

   

  ARBEIDSOVEREENKOMST
  (tussen B.V. en haar directeur)
  De ondergetekenden:
  1. ……………………………B.V., ten deze vertegenwoordigd door: ………………….geboren ………………….., hierna te noemen de werkgever,
  en
  2. de heer/mevrouw………………….. , wonende te ……………………………… geboren op…………………………., hierna te noemen de werknemer,
  in aanmerking nemende dat:
  – de werknemer bij de akte van oprichting van …………………. is benoemd tot directeur van …………………………..B.V.;
  verklaren de volgende arbeidsovereenkomst te hebben aangegaan:

  Artikel 1
  1. De werkgever neemt de werknemer in dienst in de functie van directeur.
  2. De taak van de werknemer is het leiden van de onderneming van werkgever in de ruimste zin des woords.
  3. Werknemer is gehouden, indien nodig, andere werkzaamheden te verrichten dan die welke direct verband houden met de functie, voor zover dit door werkgever redelijkerwijs kan worden verlangd.
  4. Werknemer heeft alle rechten, verplichtingen en bevoegdheden van een bestuurder in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien en voor zover deze niet door de statuten van de vennootschap zijn beperkt of uitgebreid.

  Artikel 2
  1. De dienstbetrekking vangt aan op ……………. en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Werknemer heeft een volledig dienstverband. Werknemer wordt geacht ten minste voor 40 uur per week werkzaam te zijn, of zoveel uren meer als noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de functie, zonder dat daar een recht op extra beloning tegenover staat.

  Artikel 3
  Het dienstverband eindigt in elk geval bij het overlijden van de werknemer, bij 65 jarige leeftijd van de werknemer en na twee jaar bij blijvende arbeidsgeschiktheid van de werknemer van ten hoogste 20%, volgens de normen van de Wet werken en inkomen naar arbeidsvermogen.

  Artikel 4
  Het dienstverband kan door ieder van de partijen tussentijds door middel van opzegging worden beëindigd, waarbij minimaal een opzegtermijn van één maand in acht genomen dient te worden, alles onverminderd het bepaalde in de statuten van werkgever omtrent schorsing en ontslag van werknemer.

  Artikel 5
  Op deze arbeidsovereenkomst is geen CAO van toepassing.

  Artikel 6
  1. Bij het aangaan van deze overeenkomst bedraagt het salaris € ………. bruto per maand. De beloning wordt uitbetaald door overmaking naar een door de werknemer op te geven bank- of girorekening. Het salaris is betaalbaar op de laatste werkdag van de maand.
  2. (facultatief) De vakantietoeslag bedraagt 8% over het brutoloon van de 12 voorafgaande maanden exclusief toeslagen. De vakantietoeslag is betaalbaar in de maand mei.

  Artikel 7
  De vakantiedagen zijn vastgesteld op 25 dagen per kalenderjaar bij een volledige dagtaak. Bij een niet volledige dagtaak worden de vakantiedagen berekend naar evenredigheid van het gemiddeld aantal dagen per week dat werd gewerkt ten opzichte van een volledige dagtaak.
  Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  Artikel 8
  De volgende kosten worden vergoed:
  – reiskosten woon- werkverkeer: conform het fiscaal toegestaan forfaitair bedrag;
  – reiskosten tijdens het werk op declaratiebasis;
  – overige kosten: op declaratiebasis.
  Of:*
  Werknemer heeft recht op een vaste vergoeding voor zijn zakelijke en representatiekosten van € …. netto per maand ter voldoening van alle zakelijke kosten zoals, maar niet beperkt tot, zakelijke telefoongesprekskosten, parkeer-, veer- en tolgelden, abonnementen voor vakliteratuur en lunchkosten onderweg.
  Indien een werknemer gedurende een periode langer dan een maand feitelijk is verhinderd om zijn werkzaamheden te verrichten, heeft hij geen recht op deze onkostenvergoeding zolang de verhindering duurt.
  Kosten die het voornoemde bedrag overschrijden, worden slechts vergoed op declaratiebasis, tegen overlegging van de originele nota’s.

  Artikel 9
  Bij arbeidsongeschiktheid (in de zin van de Ziektewet) zal de werkgever wel/geen* aanvulling tot 100% van het periodeloon geven op de uitkering uit de polis voor arbeidsongeschiktheid die ten behoeve van de werknemer door de werkgever is afgesloten. Deze aanvulling zal geschieden tot maximaal één/twee jaar* na de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.

  Artikel 10
  Werkgever zal aan werknemer pensioenrechten verlenen. De rechten zullen nader in een afzonderlijke pensioenbrief vastgelegd worden.

  Artikel 11
  Het is werknemer verboden om zonder schriftelijke toestemming van werkgever tijdens de duur van deze overeenkomst tegen vergoeding of om niet, direct of indirect voor derden soortgelijke arbeid te verrichten als werknemer verricht voor werkgever en/of indirect voor eigen rekening zaken te doen of op enigerlei wijze bij zodanige zaken betrokken te zijn.

  Artikel 12
  Werknemer is zowel tijdens de duur als na het beëindigen van deze arbeidsovereenkomst gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat hem omtrent de onderneming van werkgever als die van opdrachtgevers, relaties en/of cliënten op welke wijze dan ook bekend is geworden en waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden.

  Artikel 13
  Het is werknemer niet toegestaan om gedurende een periode van twee jaar na het einde van deze overeenkomst op enige wijze zakelijke betrekkingen aan te gaan of te onderhouden met relaties en klanten van werkgever en/of aan werkgever gelieerde bedrijven.

  Artikel 14
  Overtreding van de hiervoor genoemde bepalingen kan leiden tot het verbeuren van een boete van € ………. per overtreding, respectievelijk € ………… per dag dat de overtreding voortduurt. De boete is direct opeisbaar en laat onverlet het recht van de werkgever om in plaats van boete volledige schadevergoeding te verlangen.

  Artikel 15
  Op de arbeidsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
  De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen direct of indirect voortvloeiende uit deze arbeidsovereenkomst kennis te nemen.

  Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………
  …(plaats)…, …(datum)… 20…

  De werknemer De werkgever
  …<naam>… …<naam>…
  * = keuze uit de verschillende mogelijkheden maken

   

   
  Document : arbeidsovereenkomst BV DGA
  Versie : april 2010

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht