• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | Stageovereenkomst » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | Stageovereenkomst

  Het document “Arbeidsovereenkomst-Stageovereenkomst” gebruikt u wanneer u een natuurlijk persoon een geldlening verstrekt.

  Download hier het document:

  stageovereenkomst

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  2.11       stageovereenkomst

   

   

  STAGEOVEREENKOMST

   

  De ondergetekenden:

   

   

  hierna te noemen: “de stageverlener”;

   

  en

   

   

  hierna te noemen “de stagiaire”;

   

   

  Overwegende dat:

   

  • de stagiaire aan de …………….. (naam school) de opleiding ……………….. (naam opleiding) volgt;
  • de stagiaire in het kader van deze opleiding praktische ervaring wenst op te doen in de onderneming van de stageverlener;
  • de stageverlener bereid is de stagiaire in zijn onderneming te werk te stellen, met het doel de stagiaire in staat te stellen om met het oog op bovengenoemde opleiding praktische ervaring op te doen;
  • de stageverlener een stagebegeleider zal aanstellen, wiens taak het is er op toe te zien dat de werkzaamheden van de stagiaire beantwoorden aan het doel van de stage;

   

  Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

   

  Artikel 1: Aard overeenkomst

  1.1       De stageverlener stelt de stagiaire in staat om praktische ervaring op te doen in verband met de opleiding van de stagiaire.

  1.2       Deze overeenkomst is daarmee geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek.

   

  Artikel 2: Duur van de overeenkomst

  2.1       Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ………. (duur) met ingang van ………. (ingangsdatum) en eindigt derhalve van rechtswege na ………….. (einddatum) zonder dat één van de partijen de overeenkomst daartoe dient op te zeggen.

  2.2       Deze overeenkomst is ook tijdens de in 2.1 bedoelde duur voor ieder van de partijen direct opzegbaar, zonder dat de opzegging door één partij deze partij verplicht om enige vergoeding aan de andere partij te betalen.

  2.3       Indien en zodra tussen partijen een arbeidsovereenkomst mocht worden gesloten, eindigt deze overeenkomst van rechtswege.

   

  Artikel 3: Praktische uitvoering van de stage

  3.1       Tijdens de stage zal de stagiaire alle voorkomende werkzaamheden binnen de onderneming van de stageverlener verrichten, die hem/haar* door de stagebegeleider worden opgedragen. Met het oog op de opleiding van de stagiaire, zullen aan de stagiaire echter bij voorkeur werkzaamheden worden opgedragen betreffende …………… (soort werkzaamheden)/werkzaamheden als .………… (functie)* worden opgedragen.

  3.2       Als stagebegeleider wordt aangewezen de heer/mevrouw*: …………… (naam). De stagebegeleider ziet er op toe dat de werkzaamheden van de stagiaire beantwoorden aan het doel van de stage.

  3.3       De stagebegeleider fungeert voor de stagiaire als eerste aanspreekpunt voor alle aangelegenheden de stage, de stagiaire of de stageverlener betreffende.

   

  Artikel 4: Werktijden

  4.1       De werktijden van de stagiaire zijn als volgt:

  • op maandag van …… uur (aanvangstijd) tot …… uur (eindtijd)
  • op dinsdag van …… uur (aanvangstijd) tot …… uur (eindtijd)
  • op woensdag van …… uur (aanvangstijd) tot …… uur (eindtijd)
  • op donderdag van …… uur (aanvangstijd) tot …… uur (eindtijd)
  • op vrijdag van …… uur (aanvangstijd) tot …… uur (eindtijd)
  • op zaterdag van …… uur (aanvangstijd) tot …… uur (eindtijd)
  • op zondag van …… uur (aanvangstijd) tot …… uur (eindtijd)

  De stagiaire is gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken gedurende de pauzetijden die in de onderneming van de stageverlener gebruikelijk zijn en tenminste gedurende de pauzetijden die voor werknemers van zijn/haar* gelden op grond van de Arbeidstijdenwet.

  4.2       In incidentele gevallen kan de stageverlener van de stagiaire verwachten ook buiten de in 4.1 bedoelde dagen en tijden werkzaamheden te verrichten.

  4.3       De stageverlener stelt de stagiaire in elk geval in staat om deel te nemen aan de activiteiten die voortvloeien uit of verband houden met de opleiding van de stagiaire.

   

  Artikel 5: Vakantie

  5.1       De stagiaire is gerechtigd tot onderbreking van de stage wegens vakantie gedurende een zodanig aantal dagen als in de onderneming van de stageverlener voor stagiaires gebruikelijk is en tenminste gedurende de vakantie die voor werknemers van zijn/haar* leeftijd in de onderneming van de stageverlener geldt op grond van het Burgerlijk Wetboek of een toepasselijke CAO, een en ander berekend naar rato van de stageperiode.

  5.2       De dagen waarop de stagiaire op grond van het bepaald in 5.1 de stage kan onderbreken, worden op initiatief van de stagiaire door de stagebegeleider vastgesteld, na tijdig overleg met de stagiaire.

   

  Artikel 6: Verzuim

  6.1       Indien de stagiaire als gevolg van ongeschiktheid wegens ziekte of anderszins gedwongen is te verzuimen en de hem/haar* in het kader van de stage op te dragen werkzaamheden niet kan vervullen, dient de stagiaire de stagebegeleider hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van de reden van het verzuim.

   

  Artikel 7: Reiskostenvergoeding

  7.1       De stageverlener zal aan de stagiaire diens reiskosten vergoeden tot het maxima­le bedrag dat (afhan­kelijk van de door de stagiaire­ gekozen wijze van vervoer) ­niet tot het (belast­bare) loon gere­kend wordt en onder de voor­waar­den waaron­der dit bedrag niet tot het (belast­bare) loon gerekend wordt.

   

  Artikel 8: Arbeidsbeloning

  8.1       De stagiaire heeft geen recht op beloning voor de werkzaamheden die hij/zij* tijdens de stage verricht.

  8.2       De stageverlener zal, uitsluitend als aanmoediging van de stagiaire en met het oog op het succesvol afronden van de stage, aan de stagiaire een beperkte stagevergoeding betalen van € …… (bedrag) bruto per maand.

  8.3       De stageverlener zal ter zake van dit bedrag loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

  8.4       De stagevergoeding zal maandelijks tegen het einde van de maand uitbetaald worden op een door de werk­nemer­ aan te wijzen bankrekening.

  8.5       De werknemer stemt er mee in dat de loonstrook door de werkgever op elektronische wijze kan worden verstrekt.

   

  Artikel 9: Geheimhouding

  9.1       De stagiaire erkent, dat aan hem/haar* door de stageverlener geheim­houding is opgelegd van alle bijzon­der­heden het bedrijf van de stageverlener en de cli­ënten van de stageverlener betreffen­de, of daarmee verband houdende.

  9.2       Het is aan de stagiaire verboden om hetzij tijdens de duur van de stage, hetzij erna op enigerlei wijze, direct of indi­rect in welke vorm ook, mede­delingen te doen van of aan­gaande het bedrijf van de stageverlener alsme­de van of aangaande de cliënten van de stageverlener.

  9.3       De stagiaire is verplicht om een eventueel verslag dat hij/zij* in het kader van de opleiding van zijn/haar* stage zal maken, vooraf aan de stagebegeleider voor te leggen, opdat die kan bepalen of daarin bijzonderheden zijn opgenomen die geheim dienen te worden gehouden. In voorkomend geval kan de stageverlener van de stagiaire verlangen die bijzonderheden uit het stageverslag te verwijderen, dan wel aan de stagiaire beperkingen opleggen bij het openbaar maken van het verslag of delen daarvan.

  9.4       Bij overtreding van de in 9.1 en 9.2 vervatte verboden dan wel bij overtreding van het bepaalde in of krachtens 9.3 ver­beurt de stagiaire aan de stageverlener een dadelijk en ineens zonder somma­tie of inge­brekestelling opeisbare boete ad € 2.500 (zegge: tweedui­zendvijfhonderd euro) voor elke overtre­ding, zonder dat de stageverlener­ gehou­den zal zijn schade te bewijzen en on­verminderd het recht van de stageverlener om schade­ver­goe­ding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten over­treft.

   

  Artikel 10: Ongevallen

  10.1     De stagiaire is verplicht om in het belang van de orde en veiligheid binnen de onderneming van de stageverlener dan wel in het belang van de veiligheid en gezondheid van de stagiaire en derden, kennis te nemen van de gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen zoals die gelden voor werknemers in de onderneming van de stageverlener.

  10.2     De stagiaire is verplicht zich naar de in 10.1 bedoelde gedragsregels en voorschriften te gedragen en alle aanwijzingen en instructies die door of namens de stageverlener worden gegeven strikt op te volgen.

  10.3     De stageverlener zal zorg dragen voor een adequate verzekering van het risico dat voortvloeit uit eventuele aansprakelijkheid van de stageverlener op grond van het bepaalde in artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek voor schade die de stagiaire in de uitoefening van zijn werkzaamheden mocht lijden.

   

  Artikel 11: Eigendommen van de stageverlener

  11.1     De stagiaire is gehouden om bij het einde van de stage alle eigendommen van de stageverlener, documenten daaronder uitdrukkelijk begrepen, in te leveren, zonder daarvan een (al dan niet digitale) kopie te behouden. Uitgezonderd zijn documenten die met instemming van de stagebegeleider zijn toegevoegd aan het stageverslag van de stagiaire.

   

  Aldus overeengekomen, opgemaakt in ….voud en ondertekend

   

  te.:                                                                                               te.:                                                                                  

   

  d.d.:                                                                                             d.d.:                                                                                

   

  de stageverlener                                                                       de stagiaire

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht