• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | nulurencontract » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | nulurencontract

  Het document “arbeidsovereenkomst nulurencontract” gebruikt u voor werknemers waarvoor u geen vastgesteld aantal werkuren heeft. Dit is vooral interessant als u gebruik maakt van personeel op oproepbasis.

  Download hier het document:

  arbeidsovereenkomst-oproepkracht-nul-urencontract

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  Model Oproepovereenkomst (nulurencontract)

   

  De ondergetekenden:

  ….., gevestigd/zaakdoende te ….., ten dezen vertegenwoordigd door …..,

  hierna te noemen werkgever,

  en

  ….., wonende te ….., hierna te noemen: werknemer;

   

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Algemene bepalingen

  Artikel …..

  De werknemer treedt met ingang van ….. bij de werkgever in dienst in de functie van …..
  De functie wordt uitgeoefend vanuit de standplaats c.q. de vestiging …..
  Artikel …..

  De proeftijd bedraagt ….. maanden. Gedurende deze periode is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

  Aard van de dienstbetrekking

  Artikel …..

  De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de tijd van zes maanden, eindigende derhalve …………….

  Artikel …..

  De werknemer en de werkgever zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en opzegtermijnen. De arbeidsovereenkomst kan slechts tegen het einde van de kalendermaand worden opgezegd.

  Artikel …..

  De werknemer heeft geen aanspraak op loon indien geen oproeping plaatsvindt, ook al vindt dit zijn oorzaak in een omstandigheid, die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

  Aard van de werkzaamheden

  Artikel …..

  De werknemer kan voor de volgende werkzaamheden worden opgeroepen: …..

  Tijdstip van oproepen

  Artikel …..

  De werkgever is verplicht de werknemer tijdig voor de beoogde arbeid op te roepen, uiterlijk ….. dagen/uren voordat met de werkzaamheden moet worden begonnen. De werkgever stelt ….. dagen/uren voordat de overeengekomen arbeid wordt beëindigd, de werknemer daarvan op de hoogte.

  Salaris

  Artikel …..

  Werknemer heeft slechts recht op salaris indien en voorzover hij daadwerkelijk als oproepkracht voor werkgever werkzaam is geweest.
  Werknemer heeft geen recht op salaris gedurende de tijd dat er geen werk voor hem beschikbaar is, ook al ligt het niet beschikbaar zijn van werk in de risicosfeer van werkgever. De bepalingen van artikel 628 Boek 7 worden in dit verband voor de maximale periode van 6 maanden uitgesloten.
  Het salaris van werknemer bedraagt € ….. bruto per uur, Het salaris zal door werkgever worden voldaan in de laatste week van een kalendermaand. De werknemer heeft voorts aanspraak per jaar op vakantietoeslag van …………….% over het door hem ontvangen brutosalaris. De vakantietoeslag wordt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer uitbetaald.
  Vakantie

  Artikel …..

  Per uitbetaald uur bouwt de werknemer ….. uur aan vakantierechten op.

  Verplichtingen werknemer

  Artikel …..

  Werknemer verklaart op de hoogte te zijn en in te stemmen met de bij werkgever geldende arbeids- en bedrijfsregels alsmede dat hij zich aan deze regels zal houden.
  De werknemer houdt zich beschikbaar om op werkdagen van ….. uur tot ….. uur werkzaam te kunnen zijn voor de werkgever. Werknemer is verplicht gehoor te geven aan een oproep van de werkgever tot het verrichten van werkzaamheden.
  In geval van arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zich zo spoedig mogelijk ziek melden bij …..
  Deze verplichting geldt zowel wanneer de werknemer opgeroepen is als wanneer dit niet het geval is.
  De werknemer is wanneer hij als gevolg van ziekte niet aan een (geplande) oproep kan voldoen, gehouden de hem uitgereikte controlevoorschriften bij ziekte in acht te nemen.
  Ziekte en arbeidsongeschiktheid

  Artikel …..

  Artikel …..

  Indien de werknemer, voor arbeid als voormeld opgeroepen zijnde, wegens ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zal de werkgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende ten hoogste de duur van de oproeping 70% van het voor de werknemer geldende brutoloon betalen, doch ten minste het voor de werknemer naar rato van de oproeping geldende minimumloon.

  Geheimhoudingsplicht

  Artikel …..

  Werknemer erkent dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van werkgever.

  Het is werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking, hetzij na beëindiging hiervan, alles wat hem omtrent het bedrijf van werkgever of diens cliënten bekend is geworden openbaar te maken.

  Boete

  Artikel …..

  Indien werknemer de verboden van deze overeenkomst overtreedt, verbeurt hij een direct opeisbare boete ten bedrage van € ….. per overtreding en € ….. per dag dat deze overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag geldt als een hele dag, onverminderd het recht van werkgever volledige schadevergoeding te vorderen.

  Toepasselijke cao

  Artikel …..

  Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor ….. van toepassing. Deze CAO wordt geacht van deze overeenkomst integraal deel uit te maken.

   

  Wijziging arbeidsovereenkomst

  Artikel …..

  De werkgever heeft de bevoegdheid een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

   

  Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ….. op …..

   

   

   

  Handtekening werkgever Handtekening werknemer

   

  …………………………. ………………………….

   

  Document arbeidsovereenkomst oproepovereenkomst

  Versie : juni 2010

   

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht