• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | Nul uren-overeenkomst (uitgestelde prestatieplicht) » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | Nul uren-overeenkomst (uitgestelde prestatieplicht)

  Het document “Arbeidsovereenkomst-Nul-uren-overeenkomst-uitgestelde-prestatieplicht” gebruikt u wanneer u een natuurlijk persoon een arbeidsovereenkomst aanbiedt.

  Download hier het document:

  nul_urenovereenkomst_(uitgestelde_prestatieplicht)

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  2.8         model nul uren-overeenkomst (uitgestelde prestatie­plicht)

   

  ARBEIDSOVEREENKOMST

   

  De ondergetekenden:

   

   

  hierna te noemen: “de werkgever”;

   

  en

   

   

  hierna te noemen “de werknemer”;

   

   

  Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

   

   

  Artikel 1: CAO

  1.1       Op deze arbeidsovereenkomst is de CAO voor ………. (naam CAO) (hierna te noemen: “de CAO”) van toe­pas­sing.

   

  (indien geen CAO toepasselijk is en algemene arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn)

   

  Artikel 1: algemene arbeidsvoorwaarden

  1.1       Op deze arbeidsovereenkomst zijn de algemene arbeidsvoorwaarden voor perso­neel in dienst van de werkgever van toepassing.

  1.2       De werknemer verklaart een exemplaar van deze algemene arbeidsvoorwaar­den te hebben ontvan­gen.

  1.3       De werkgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze algemene ar­beids­voor­waarden te wijzigen.

   

  Artikel 2: ingangsdatum

  2.1       De werknemer treedt bij de werkgever in dienst per ……….. (ingangsda­tum).

   

  Artikel 3: functie

  3.1       De werknemer treedt in dienst in de functie van (oproep-) ………. (functienaam). De werk­ne­mer wordt ingedeeld in functiegroep …. (functiegroep) van de CAO.

  3.2       Als zodanig zullen tot de werkzaamheden van de werknemer behoren: ………. (eventuele functie­omschrij­ving).

  3.3       De werkgever kan van de werknemer verlangen ook andere werk­zaamhe­den te ver­rich­ten dan die welke tot een normale uitoefe­ning van zijn functie behoren, indien en voor zover deze andere werkzaamheden rede­lijker­wijs van hem gevergd kunnen wor­den.

   

  Artikel 4: standplaats

  4.1       De overeengekomen werkzaamheden zullen gewoonlijk in c.q. vanuit het kan­toor/de vesti­ging/het filiaal* van de werkgever te ………. (standplaats) worden verricht.

  4.2       De werkgever behoudt zich het recht voor de werknemer over te plaatsen naar een andere vesti­ging/ander filiaal*.

   

  Artikel 5: duur

  5.1       De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van zes maanden en ein­digt der­hal­ve op ………. (einddatum) zonder opzegging of zonder dat daar­toe toestem­ming van het UWV (UWV WERKbedrijf) vereist zal zijn.

  5.2       Deze overeenkomst is ook tijdens de in 5.1 bedoelde duur opzegbaar (in geval van opzegging door de werkgever na verkregen toestem­ming van het UWV (UWV WERKbedrijf) en) met inachtneming van de opzeg­termijn, welke op grond van de wet en de CAO. geldt. In dat geval is bij opzegging van de arbeidsover­eenkomst de opzegter­mij­n van toe­pas­sing die voortvloeit uit het bepaalde in artikel 7:672 van het Burger­lijk Wetboek, tenzij uit het bepaalde in de CAO een kortere of langere opzegtermijn voortvloeit.

  5.3       In geval van (al dan niet herhaalde) stilzwijgende voortzetting na het verstrijken van de duur als in artikel 5.1 bedoeld, eindigt de arbeidsovereenkomst in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat. Eventuele keuzemogelijkheden van de werknemer om het recht op ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan zullen daarbij niet in aanmerking worden genomen.

   

  Artikel 6: proeftijd

  6.1       De eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt als proeftijd.

  6.2       Gedurende de proeftijd der­hal­ve tot en met .. …….. 20.. (datum einde proeftijd) zullen zowel de werkgever als de werknemer­­ de arbeidso­vere­enkomst op elk ge­wenst mo­ment kunnen opzeggen.

   

  Artikel 7: arbeidstijd

  7.1       De arbeidsovereenkomst wordt in beginsel aangegaan voor nul uur per week. Indien geschikte werk­zaamheden voor de werknemer voor handen zijn, zal de werkgever de werknemer echter oproepen voor het verrichten van deze werkzaamheden. De werk­nemer verplicht zich om na deze oproep de werkzaamheden te ver­rich­ten. Indien op basis van soortgelijke afspraken als bij deze overeenkomst tussen partijen zijn gemaakt, ­meer­dere werkne­mers in aanmerking komen om te worden opgeroepen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, zal de werkgever deze werknemers oproepen in volgorde van anciënniteit (dat wil zeggen: de langst in dienst zijnde werknemers het eerst oproepen)/zal de werkgever het werk (per kalenderjaar) evenredig over deze werkne­mers verde­len*.

  7.2       De werkgever is verplicht de werknemer voor werkzaamheden op te roepen uiter­lijk …… (mini­male oproeptermijn) voor aanvang van de werkzaamheden.

  7.3       De werkgever is verplicht de werknemer …… (minimale termijn voor aankondi­ging einde werk­zaamheden) voor het einde van de werk­zaamheden ­op de hoogte te stellen van het einde van de werk­zaamhe­den.

  7.4       De dagen en tijden waarop de arbeid dient te worden verricht worden bepaald door de werkgever, welke daarbij, zoveel als de eisen van een goede bedrijfsvoe­ring toela­ten, rekening houdt met de wensen van de werknemer.

  7.5       De werkgever kan van de werknemer verlangen in bijzondere gevallen over­werk te verrich­ten. Van overwerk is slechts sprake indien het aantal arbeidsuren per week het aantal van .. (aantal arbeids­uren per week bij full-time baan) over­treft. O­ver­werk wordt uitbe­taald tegen 100% van het uurloon, dat volgt uit het salaris als in artikel 8 lid 1 be­doeld./O­ver­werk wordt ver­goed con­form het be­paal­de in artikel … van de CAO.*

   

  Artikel 8: salaris

  8.1       De werknemer is ingedeeld in functiegroep … (nummer functiegroep) van de CAO, trede … (trede loonschaal/aantal functiejaren). Het salaris bedraagt (in afwij­king in zo­ver­re van het be­paal­de in de CAO) ten tijde van het aangaan van de overeenkomst € …..,.. (zeg­ge: ………. euro) (salaris in cijfers en in letters) bru­to per daadwerkelijk gewerkt uur (vakantieuren daaronder begrepen).

  8.2       In afwijking van het bepaalde in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek is de werk­gever niet gehou­den tot betaling van salaris gedurende de tijd dat geen geschikt werk voor de werknemer voor handen is (N.B.: maximaal gedurende de eerste zes maanden!).

  8.3       Het salaris zal maandelijks tegen het einde van de maand uitbetaald worden op een door de werk­nemer­ aan te wijzen bankrekening.

  8.4       De werknemer stemt er mee in dat de loonstrook door de werkgever op elektronische wijze kan worden verstrekt.

   

  Artikel 9: arbeidsongeschiktheid

  9.1       De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan de controle­voorschriften ter zake van ziektever­zuim, welke door of namens de werkgever zijn of zullen wor­den vastgesteld. De werknemer verklaart een exemplaar van deze controlevoor­schriften te hebben ontvangen.

  9.2       De werk­ge­ver is steeds be­voegd tot wijzi­ging van deze voor­schrif­ten.

  9.3       Bij niet-nako­ming van de controlevoorschriften is de werkge­ver be­voegd tot op­schor­ting van de betaling van het loon op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 6 van het Bur­gerlijk Wetboek.

   

  Artikel 10: vakantie

  10.1     Aan de werknemer wordt een recht op vakantie met behoud van salaris toegekend naar evenredig­heid van het aantal gewerkte uren. Uitgangspunt daarbij is een recht op vakantie van .. (aan­tal vakan­tie­da­gen per jaar) werk­dagen (per vakan­tie­jaar lopend van ………. tot ………..(begin en einde van vakantiejaar voor bere­kening van vakan­tie­da­gen)).

  10.2     De vakantie wordt op initiatief van de werkgever of de werknemer, door de werkge­ver­ vastgesteld. De werkgever voert over het vaststellen van de vakantiedagen tijdig overleg met de werknemer.

   

  Artikel 11: vakantietoeslag

  11.1     Aan de werknemer zal .. (percentage vakantietoeslag) % van zijn salaris als vakan­tie­toe­slag wor­den uitge­keerd.

  11.2     De betaling van de vakantietoeslag lopende over de periode van  …………… tot …………… (begin en einde vakantiejaar voor berekening vakantietoeslag) zal plaats­vin­den in de maand …………… (maand van uitbetaling vakantietoeslag).

   

  Artikel 12: beëindiging

  12.1     Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal verrekening van te veel dan wel te weinig opge­nomen vakantiedagen en te veel dan wel te weinig uitbe­taalde vakan­tietoeslag geschie­den door inhouding op dan wel uitbetaling bij het laatste maand­salaris, een en ander naar rato van het aantal gewerkte maanden in de betreffende perio­de.

   

  Artikel 13: pensioen

  13.1     Tussen partijen is geen pensioenregeling overeengekomen.

   

  of

   

  13.1     De werknemer is verplicht toe te treden tot het door de werkgever aan te wijzen pensioen­fonds, een en ander conform de bepalingen van het regle­ment van dit pensi­oen­fonds.

   

  Artikel 14: geheimhouding

  14.1     De werknemer erkent, dat aan hem door de werkgever geheim­houding is opgelegd van alle bijzon­der­heden het bedrijf van de werkgever en de cli­ënten van de werk­gever betreffen­de, of daarmee verband houdende.

  14.2     Het is aan de werknemer verboden om hetzij tijdens de duur van de arbeids­over­eenkomst, hetzij erna op enigerlei wijze, direct of indi­rect in welke vorm ook, mede­delingen te doen van of aan­gaande het bedrijf van de werk­gever alsme­de van of aangaande de cliënten van de werkgever.

  14.3     Bij overtreding van de in 14.1 en 14.2 vervatte verboden ver­beurt de werk­nemer aan de werkgever een dadelijk en ineens zonder somma­tie of inge­brekestelling opeisbare boete ad € 2.500 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) voor elke overtre­ding, zonder dat de werkgever­ gehou­den zal zijn schade te bewijzen en on­verminderd het recht van de werkge­ver om schade­ver­goe­ding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten over­treft.

   

  Artikel 15: verbod van nevenwerkzaamheden

  15.1     De werknemer onthoudt zich van het verrichten van werkzaamheden voor derden ge­lijk aan of verge­lijkbaar met de voor de werkgever­ te verrichten werk­zaam­heden, van het doen van zaken voor eigen rekening gelijk aan of verge­lijk­baar met de zaken van de werkgever, alsmede van elke directe of indirecte betrokkenheid of financiële interesse bij dergelijke werkzaamheden of zaken, een en ander behou­dens de uitdrukkelijke voor­af­gaan­de schrif­te­lijke toe­stemming van de werkgever.

  15.2     Bij overtreding van het in 15.1 bepaalde verbeurt de werknemer aan de werk­gever­ een dade­lijk en ineens zonder sommatie of inge­breke­stelling opeis­bare boete van € 2.500 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per overtreding en € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro)voor elke dag dat de over­tre­ding voort­duurt, zonder dat de werkge­ver gehouden zal zijn schade te bewij­zen en onver­min­derd het recht van de werk­gever om scha­devergoe­ding te vor­deren, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten over­treft.

  15.3     Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt als gevolg van nevenwerkzaamheden die op grond van het bepaalde in 15.1 zijn verboden, zal de werkgever gerechtigd zijn de arbeidsovereenkom­st op die grond te doen eindigen althans zal de werkgever op grond van wanprestatie van de werk­nemer ­niet gehou­den zijn tot doorbe­ta­ling van loon.

   

  Artikel 16: schorsing

  16.1     De werkgever behoudt zich het recht voor om de werknemer te schorsen (op non-actief te stellen) met be­houd van sala­ris.

  16.2     In geval van schorsing is de werknemer niet gehou­den zich be­schik­baar te houden voor het ver­rich­ten van werkzaamheden voor de werkgever. Het staat hem echter  -op straffe van het vervallen van de verplichting van de werkgever tot doorbetaling van salaris- niet vrij werk­zaam­he­den ten be­hoeve van der­den te ver­rich­ten gedu­ren­de de tijd dat hij norma­liter be­schikbaar zou moeten zijn voor het verrichten van werkzaam­heden voor de werkgever.

  16.3     De werkgever verbindt zich om uitsluitend onder schriftelijke opgave van rede­nen over te gaan tot schorsing.

  16.4     Desgewenst wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om zich in een per­soon­lijk onder­houd met de werkgever omtrent die redenen te verstaan.

  16.5     De werkgever is steeds bevoegd de schorsing in te trekken in welk geval de werk­nemer ge­hou­den is op eerste vordering van de werkgever de overeen­gekomen werkzaam­heden te hervat­ten.

   

  Artikel 17: afwijkingen en aanpassingen

  17.1     Deze arbeidsovereenkomst wordt geacht een volledige weergave te bevatten van de afspra­ken ter zake tussen partijen, zoals die bestaan op het moment van de onder­tekening van de overeen­komst.

  17.2     Aanvullingen op, en afwijkingen van deze arbeidsovereenkomst zullen alleen geldig zijn indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeen­geko­men, of schriftelijk door de werkgever­ zijn bevestigd.

  17.3     De werkgever is gerechtigd één of meer uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeiende arbeidsvoor­waar­de(n) te wijzigen in de gevallen als vermeld in artikel 7:613 van het Burgerlijk Wet­boek (dat wil zeggen: indien de werkge­ver bij deze wijzi­ging een zodanig zwaar­wichtig belang heeft dat het belang van de werk­nemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijk­heid en billijkheid moet wijken).

   

  Artikel 18: toepasselijk recht/bevoegde rechter

  18.1     Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlandse recht bij uitslui­ting van ieder ander rechts­stelsel van toepassing.

  18.2     De Nederlandse rechter is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot beslechting van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

   

  Artikel 19: verstrekking kopie arbeidsovereenkomst

  19.1     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de werknemer een kopie van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

  Aldus overeengekomen, opgemaakt in ….voud en ondertekend

   

  te.:                                                                                               te.:                                                                                  

   

  d.d.:                                                                                             d.d.:                                                                                

   

  de werkgever                                                                                     de werknemer

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht